Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž aanarsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj

Tuâjj älgg 2.1.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.12.2023 räjja. Tuâj äʹlǧǧem õudldõssân lij, što eeʹttiǩ-kåʹdd preemm riikk tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2023 halltõõzz čõhččmannust uʹvddem eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad aanarsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst aanarsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri. Tuâjast ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Jåårǥlõʹtti päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2649,02-2292,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju härjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 18.12.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?85fc7eaf

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5 626.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 2.12.2022
Sääʹmteʹǧǧ