Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla škooultõspiisar veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Veʹrǧǧsâjjsažvuõtt älgg uåppmõõžž mieʹldd samai sõõrǥab da poott 28.2.2023. Sääʹmteʹǧǧ äigg õlmstâʹtted škooultõspiisar veeʹrj ooccâmnalla veʹrǧǧsâjjsažvuõđ ääiʹj.

Škooultõspiisar tåimmpäiʹǩǩ lij piisarkååʹdd väʹlddtåimmpääiʹǩest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Škooultõspiisar toiʹmmai škooultõs- da mättmateriaalkonttâr reâuggjååʹđteeʹjen, škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj kaiʹbbjem škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Škooultõspiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 39 §:st, tuâjjan lij jm. vaʹstteed da ââʹnned huõl škooultõskonttâr tuâjai vueʹǩǩsânji håiddmõõžžâst, di jååʹđted, plaanâd, ooudâs viikkâd da vuåppâd škooultõskonttâr toiʹmmjummuž.

Tuâj oʹnnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi õllškooultuʹtǩǩõs, sääʹm škooultõsaaʹšši da vaaldâšmtååim tobddmõš veiddsânji di harjjnummuš jååʹđtemtuõjju da reâuggjååʹđtemtuõjju. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz III/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3134,17 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõšǩeeʹrj di tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥ âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 29.12.2022 räjja mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5453dc77

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 1.12.2022
Sääʹmteʹǧǧ