Sääʹmteʹǧǧ priimi Lääʹdd halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest jiõnin 15-3

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 29.11.2022 Lääʹdd halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest jiõnin 15-3 (1 kuâras jiõnn). Tiuddsååbbar eʹtǩǩad veâl, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 10 § hääm Sääʹmteeʹǧǧ norrõõzzâst peeiʹvtet säʹmmlai dommvuuʹd kåʹddǩiddâz peäʹlnn. 

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar jäʹrjsteš hybridsåbbren, måtam vuäzzlain vuässõʹtte såbbra pääiʹǩ âʹlnn Sajoozzâst. Snimldõk: Johanna Alatorvinen / Sääʹmteʹǧǧ.

Õuʹddel tuʹmmstõktuâj Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli äʹšštobddjen vuõiggâdvuõttministeria eeʹttkõʹsttjid juâǥǥasjååʹđteei Johanna Suurpää da saǥstõõlli veʹrǧǧneeʹǩǩ Yrsa Nyman di õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ Kristina Stenman.

Ääʹšš ǩiõttʼtõõllmest vuäzzlaž Anu Avaskari eʹtǩǩii 10 vuäzzla kaʹnnteen, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 10 § hääm Sääʹmteeʹǧǧ norrõõzzâst peeiʹvtet säʹmmlai dommvuuʹd kåʹddǩiddâz peäʹlnn. Eʹtǩǩõõzz mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧest âʹlǧǧe leeʹd ooʹccmõsân kuõʹhtt vuäzzla da õhtt väärrneǩ Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹddest di Suäʹđjel kååʹdd Lappi palggâz vuuʹdest. Looppid 13 vuäzzliʹžžed vaʹlljeʹčeš jiõnnmeäʹr vuâđald, kuuitâǥ nuʹtt, što ooʹccmõsân vitt vuäzzliʹžžed âʹlǧǧe leeʹd säʹmmlai dommvuuʹdest.

Viõǥǥâst åårrai läkka veʹrddeeʹl kåʹddǩiddâz ǩeäppneʹče õõutin vuäzzlain per kåʹdd, leša õhttsiʹžže säʹmmlai dommvuuʹdest vaʹlljeʹčeš õõut vuäzzla jäänab ǩiddsivuiʹm. Anu Avaskari eʹtǩǩõs vuõiʹti halltõõzz eʹtǩǩõõzz puåđõõzzin 15-0 (4 kuâras jiõn). Kolmm vuäzzla kuõʹđđe tuʹmmstõõǥǥ ǩeeʹjjest õhttsaž järrneei jurddi.

– Sääʹmteʹǧǧ lij tuejjääm tuʹmmstõõǥǥ, koonn õđđmest lij kõõččmõš alggmeer jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummšest. Sääʹmteeʹǧǧ jõnn jäänbõs lij puåđõõzzin 15-3 sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz tueʹǩǩen, da tuäivam še tõn, što jeärraz ciʹsttje tän tuʹmmstõõǥǥ, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Lääʹdd riikk lij tuõttum viõǥǥâst åårrai sääʹmteʹǧǧlääʹjj peäʹlnn tuejjeem õinn da õinn meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži vuâstta õuddmiârkkân säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ juuʹrdeeʹl.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar miõđi veâl Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vääʹld õõuʹdeed lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz da taarb mieʹldd saǥstõõllâd muuttâseʹtǩǩõõzzin, jos ääʹšš jeät vuõittu tõn ǩirrsallašvuõđ diõtt puʹhtted ođđ Sääʹmteeʹǧǧ såbbra.

– Tuäiv mieʹldd puk parlameʹnttneeʹǩǩ da lääʹddõhttsažkåʹdd pukines lie Sääʹmteeʹǧǧ tuärjjan da ciʹsttje mij vuõiggâdvuõđ tuʹmmeed jiiʹjjen aaʹššin. Tuärj vuäitt õlmmeed määŋgai jeeʹres naaʹli, õuddmiârkkân vuâllaǩeeʹrjteeʹl adreeʹss leʹbe vääʹldeeʹl õhttvuõđ jiijjâs parlameʹnttnekka. Ååʹn lij äiʹǧǧ vuäǯǯad sääʹmteʹǧǧlääʹjj ǩiõrǥtum, juätkk saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Lääʹdd halltõs uuʹdi eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 17.11.2022. Eeʹttiǩ-kåʹdd lij âânnam vuõlttõs-saǥstõõllmõš lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz pirr da tuʹmmääm vuõltteed ääʹšš  vuâđđlääʹǩǩvälljkådda, koozz mädd- da meäʹcctäällvälljkååʹdd, tällõsvälljkååʹdd di reâuggjieʹllem- da tääʹssärvv-välljkååʹdd âlgg uʹvdded ceälkkmõõžž mââimõõzzâst 31.1.2023.

Lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz mieʹrren lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuurâs kuõskki jiõččvaaldâšm da sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemoudldõõzzid.

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz kõskksõmâs oođõõzz:

  • 3 § vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem õudldõõzzi oođummuš da vaal-loǥstõõǥǥ noorrmõš oʹđđest
  • Ođđ jiõččnaž da čõnnsateʹmes muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd vuâđđummuš vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki aaʹšši vääras
  • Vaali õõudâsviikkmõš da jiõnstummuž hiâlptummuš
  • Veʹrǧǧniiʹǩǩi saǥstõõllâmõõlǥtõõzz raavummuš da ođđ šiõttõs säʹmmlai vuõiggâdvuõđi lokku väʹlddmest veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummšest
  • Sääʹmteeʹǧǧ takai tåimmvääʹld õõudummuš
  • Vuämmnam šiõttõõllmõõžž ânnʼjõžäiggsiʹžžen sättmõš

Tobdstõõđ äšša:

Lââʹssteâđ

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Liiŋk:

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums

  • Sääʹmteeʹǧǧ Flickr-tiil vueʹlnn kaaunak snimldõõǥǥid jm. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummšest, vuäzzlain da šõddmõõžžin. Snimldõõǥǥid vuäitt ââʹnned teâđjueʹǩǩmest ǩeʹnnvõs naaʹlid ââʹneeʹl. Mieʹrǩǩed snimldõõǥǥ kääiv da sniimmi nõõm.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjjkåʹdd sood säʹmmlaid tillʼlõõvi vââʹjjsaaǥǥ

Säʹmmlaid tillʼlõõvi vââʹjjsaakk lij lâssnam šuureʹld mõõnni aaiʹjin ǥu sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz leät ǩiõttʼtõllum eeʹttiǩ-kååʹddest da õõlmâsvuõđâst. Leäʹp seuʹrrjam samai peʹcclõõvvâm miõlin jo-ba ǩiʹhttjummuž da viõkkvaaʹldin põõltõõllmõžž, di veâl pâi kõrrneei, säʹmmlaid tillʼlõõvi saǥstõõllâmkulttuur.  Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjen suudâp aaibâs säʹmmlaid tillʼlõõvi vââʹjjsaaǥǥ da kuultep ääššlaž da tuõttaaʹššid vuâđđõõvvi saǥstõõllmõõžž.

Tuʹtǩǩummši mieʹldd säʹmmla tåʹbdde veâl čårstummuž da vââʹjjsaaǥǥ lääʹdd õhttsažkååʹddest. Mââimõs peeiʹvi poodd leäʹp vuäǯǯam tuõđšted, mäʹhtt heâmmummuš lij vuõss-sââʹjest sosiaalʼlaž mediast, da tõt tillʼlââvv jeäʹrben säʹmmlai vuõiggâdvuõđid peälšteei oummuid. Jo-ba eeʹttiǩ-kååʹddest leät liâvtum viõkkvääldlaž pââlaid. Juâkksast, vuõssääʹššest njoonaš ouddooumažtuâjain da jeeʹres miârkteei sõõʹjin  åårrai oummuin, lij vasttõs raajjâd raajji da tuõttaaʹššid vuâđđõõvvi saǥstõõllâmkulttuur, da leeʹd ǩiʹhttjeǩâni säʹmmlaid tillʼlõõvi vââʹjj. Juõʹǩǩnallšem vââʹjjsaakk âlgg aainâs suudâd, jeäʹrben, ǥu tõt tillʼlââvv čuõʒʒjeei sââʹjest åårrai uuʹccbõs jouʹǩǩe.

Jeäʹrben peʹcclõõvvâm leäʹp sääʹmnuõrin da sij piʹrǧǧummšest leʹbe vueiʹttmõõžžâst. Õhttsažkååddlaž saǥstõõllâm naaʹlin lij jõnn vaikktõs, da pukin nuõrin lij vuõiggâdvuõtt jieʹlled Lääʹddjânnmest seâutast, kulttuurtuâǥǥõõzzâst huõlǩani. Raukkâp, što pannääššlaid, viggteei, ǩiârršeei da ǩeeʹlesvuõʹtte vuâđđõõvi kommeeʹntid kässjõõđât jåʹttlânji. Lääʹddõhttsažkååʹddest jiâ leäkku nokk teâđ säʹmmlain, da tõn diõtt tõn tuõttvuõđmeâldlažvuõtt lij jeäʹrab vääžnai.

Haaʹleep še mošttʼted, što mij Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj leäp pâi ââʹnnemnalla saǥstõõllmõʹšše, di tuâǥǥstâʹtted aaʹššid da Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummuž. Jeäʹrben vääžnai lij härjjned sarnnum näggtõõzzid da tõi tuõttveärlažvuõʹtte: ouddmiârkkân sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummša õhttneei tuõttääʹšš liâ hieʹlǩeld vuäǯǯamnalla. Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddäʹšštuâjaid da tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain: https://www.samediggi.fi/koskksumos-tuajj/?lang=nuo

Lij tuʹšš ǩiuʹrrjed koov säʹmmlain räʹjjtõõlli di reiddšõõtti meeran. Meeʹst liâ jeeʹresmiõlˈlsažvuõđ, seämmanalla ǥu läʹddlain, da tõid vääžnʼjab räʹtǩǩummšen puätt leeʹd raajjinallšem, tuõttääʹššvuâđđai saǥstõõllmõš. Säʹmmla da lääʹdd liâ juʹn kuuʹǩǩ tåimmam pueʹrr õhttsažtuâjast säʹmmlai dommvuuʹdest.

Sääʹmteʹǧǧ, leʹbe puk tõn ouddoummu, liâ čõnnõõttâm õhttsaž eettlaž vuäppõõzzid, koid tiuddsååbbar lij priimmâm ǩieʹssmannust 2019. Vuäppõõzzi jurddjen lij vuäʹpsted, mäʹhtt vaʹlljed eettlânji vuõigg tåimmjemnaaʹlid da mäʹhtt õõudbeäʹlnn cõggâd pannääššlaž jälstõõttmõõžž da heâmmummuž da taarbšeen kässjõõttâd tõid. Miârktõssân lij raaveed tõn, što aaʹššid ǩiõttʼtõõlât Sääʹmteeʹǧǧest ääššlânji, ärvvsânji da ääʹšš õõlǥteei tuõđâsvuõđin da čõnnõõttmõõžžin.

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbar ǩiõttʼtââll halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 29.11.2022 Vueʹrddep, što eettlaž vuäppõõzzid jääʹǩǩtet še mij jiijjân tiuddsåbbrest, da što saǥstõõllmõõžž mõõnât ääššlânji da ärvvsânji.

Tuomas Aslak Juuso, saaǥǥjååʹđteeʹjj
Anni Koivisto, I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
Leo Aikio, II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
40 621 6 505
leo.aikio@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla koontârpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 7.12.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sõrgg da juätkkai vueiʹtlvânji 31.12.2022 räjja. Tuâjjkõskkvuõđ peešttõʹsse vaaikat Vuõiggâdvuõttministeria tuʹmmstõk Sääʹmteʹǧǧvaali vääras miõttum mieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžžâst.

Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Koontârpiisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali valmštõõllma da tiuʹddepiijjma kuulli tuâjain, kook lie jm. pueʹtti da vuõʹlǧǧi pååʹšt diariâsttmõš, addrõsteâđai peeiʹvtummuš da addrõskoorti priʹnttjummuš, äʹššǩiiʹrji kopiâsttmõš da pååštʼtummuš di jeeʹres takai koontârtuâj da vaal-luʹvddkååʹdd piisar jeäʹrben mieʹrreem tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuõjju šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Haʹrjjnummuš vaal-luʹvddkååʹdd tuõjju ǩiõččât pueʹrren.
Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2017,90 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 5.12.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9c5d7b8e

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde vaal-luʹvddkååʹdd piisar Antti Aikio teʹl.+ 358 10 839 3148, vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllipiisar Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 21.11.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar ǩiõttʼtââll halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 29.11.2022

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 6/2022 jäʹrjstet mââibaarǥ 29.11.2022 čiâss 9-17 Sajoozzâst Aanrest. Äʹššliistâst lij halltõõzz eʹtǩǩõs sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest.

Lääʹdd halltõs uuʹdi eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 17.11.2022. Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar tuejjad tuʹmmstõõǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ veerǥlaž beäʹlest lääʹǩǩeʹtǩǩõʹsse. Läkka halltõõzz eʹtǩǩõõžžâst eʹtǩǩuum muttâz õõlǥte Sääʹmteeʹǧǧ priimmʼmõõžž.

Sååbbar jäʹrjstet hybriidsåbbren, leʹbe Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vueiʹtte vuässõõttâd såbbra juʹna pääiʹǩ âʹlnn Sajoozzâst leʹbe ougglõsõhttvuõđin. Ǩiõčči vuäitt seuʹrrjed såbbar Zoom-webinaar pääiʹǩ. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar tuʹlǩǩeet tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹmǩiõʹlle, nuõrttsääʹmǩiõʹlle da lääʹddǩiõlle. Såbbar liŋkk õlmstââʹttet Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain ouddâl såbbar.

Eʹtǩǩõslistt meâlddõõzzineez käunnai Sääʹmteeʹǧǧ dokumeʹnttbaaŋkâst.

Tobdstõõđ äšša

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ õuddan eeʹttiǩ-kådda – Sääʹmteʹǧǧ ǩiõttʼtââll ääʹšš sõõrǥmõõzz mieʹldd

Lääʹdd halltõs lij täʹbbe ouddam eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest. Timonen tåimmkååʹdd läkka eʹtǩǩeem muttâz lie veiddsânji dommjânnmallaš da meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõtt-toiʹmmjeeʹji õudldem.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj lij põrggum oođeed koolm ǩeäččlõs halltõspââʹj ääiʹj, leša ääiʹjab kuõʹhtt põrggmõõžž jie leäkku oʹnstam. Lääʹdd riikk lij tuõttum viõǥǥâst åårrai sääʹmteʹǧǧlääʹjj peäʹlnn tuejjeem õinn da õinn meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži vuâstta õuddmiârkkân säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ juuʹrdeeʹl.

– Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõõzzâst lij kõõččmõš ooumažvuõiggâdvuõđin. Eʹtǩǩõõzzin vueiʹtet vuõiǥeed ânnʼjõž vueʹjj, kååʹtt čuõʒʒat lossânji säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđid. Timonen tåimmkååʹdd eʹtǩǩõs sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen lij tääʹssteäddsaž, da tõʹst lij oʹnstum väʹldded lokku sääʹm da lääʹdd õhttsažkååʹddest kaggõõtti huõl, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Vuõiggâdvuõttministeria šiõtteem Timonen tåimmkååʹdd smiõtldõk lääʹǩǩmuttsest õlmstõʹtteš vueʹssmannust 2021. Tõn mieʹrren lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuurâs kuõskki jiõččvaaldâšm da Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemoudldõõzzid. Täävtõssân lij lââʹssen vuõiǥeed ânnʼjõž ooumažvuõiggâdvuõđi čuõʒʒtummuš aainâs ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea õudldem naaʹlin. Halltõõzz eʹtǩǩõs vaʹsttad kookkas Timonen tåimmkååʹdd smiõtldõõǥǥ.

– Pakkmiõʹlle späʹssbõõžžam pukid ääʹšš õõuʹdääm vueʹsspieʹlid õhttsažtuâjast, jeäʹrben väʹlddministeeʹr Marin di vuõiggâdvuõttministeeʹr Henriksson, kook lie õuddmiârkines õõuʹdeʹmmen säʹmmlai ooumažvuõiggâdvuõđid, Juuso tuâtt.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštââll ääʹšš tiuddsåbbar ǩiõttʼtõõllâm vääras jåʹttlânji. Tiuddsååbbar mieʹrrad Sääʹmteeʹǧǧ veerǥlaž vueiʹnlmest lääʹǩǩeʹtǩǩõʹsse. Läkka halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩuum muttâz õudlde Sääʹmteeʹǧǧ priimmʼmõõžž.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj 2020–2023 õhttân väʹlddtäävtõssân lij õõuʹdeed sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž alggmeervuõiggâdvuõđi vuâđald. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar lij âânnam vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeem pirr 17.9.2020 da sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeem juätkkvalmštõõllmõõžžin 22.6.2021.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs lij peʹcclõõvvâm sääʹmteʹǧǧlääʹjj õuddnummšest

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPN) lij peʹcclõõvvâm tõn diõtt, što Lääʹdd halltõs ij õinn leäkku tooiʹmtam sääʹmteʹǧǧlääʹjj eeʹttiǩ-kådda. Suåvtõs õõlǥat Lääʹdd ânnʼjõž ooumažvuõiggâdvuõttčuõʒʒtõõzzi loopptummuž da taarbšum tååimaid säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ staanâm õuʹdde.

Taarr, Ruõcc da Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧi kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs, uuʹdi ceälkkmõõžžâs Lääʹdd halltõʹsse sääʹmteʹǧǧlääʹjj vueʹjjest Lääʹddjânnmest. Ceälkkmõõžž lie vuâllaǩeeʹrjtam Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz da Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Håkan Jonsson, Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Silje Karine Muotka di Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei da Lääʹdd sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs mušttat, što ÕM alggmeeraid kuõskki čõõđtõõzz 33 artikla mieʹldd alggmeerain lij vuõiggâdvuõtt mieʹrreed jiijjâs identiteeʹttest leʹbe vuäzzlažvuõđâst naaʹleez da äʹrbbvuõđeez meâldlânji di vuõiggâdvuõtt mieʹrreed tåimmorgaaneez raajõõzzid da vaʹlljeed tõi vuäzzlaid jiijjâs mõõntõõllmõõžžid ââʹneeʹl.

Lââʹssen suåvtõs veâl mušttat, što ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea da rooddsuäʹrddem jaukkummuž ǩiõttʼtõõlli komitea lie tuõttâm, što ânnʼjõž sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ lij ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži vuâsttsaž (CCPR/C/124/D/2668/2015 da CERD/C/106/D/59/2016).

Suåvtõs vuõiǥad puäst teâđaid

Suåvtõs lij še vuâmmšam Lääʹddjânnmest kuâsttjam misinformaatio vaal-loǥstõk-kriteeʹri  jeäʹrdõõzzin Lääʹdd, Ruõcc da Taarr kõõskâst. Õlmmsânji lij ååsktõllum, što ođđ lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz meâldlaž kriteeʹr leʹčče čouggsab ko jeeʹres jânnmin.

– Tuõtt lij, što lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz meâldlânji koʹrjjuum kriteeʹr leʹčče seämma årra Taarr kriteeʹrivuiʹm, di samai  tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž  kriteeʹri meâldlaž, suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeikåʹdd tuâtt ceäʹlǩǩmest. Puk suåppivueʹsspeäʹl (Lääʹdd, Ruõcc da Taarr riikk di täi jânnmi sääʹmteeʹǧǧ) lie vuâđđeeinalla raavääm suåppmõõžž.

Lââʹssteâđ

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Lââʹssteâđ Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzzâst

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPS) lij Lääʹddjânnam, Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan. Taarr, Ruõcc da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ jååʹđte suåvtõõzz 16 mannu põõʹjin. Piisarkåʹdden toiʹmmai tõt Sääʹmteʹǧǧ, ǩeäʹst vuârstes lij jååʹđtemvasttõs. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹlljad eeʹttkõʹsttjid Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõʹsse vaalpââjas.

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž tuejjǩeeʹrj GEA-ǩeʹrjjraiddu. Ođđsumõs tuejjǩeʹrjj GEA 4 bargogirji čakčii lij jurddum vuâđđškooul neelljad klaass sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Tuejjǩeeʹrjest lie jiânnai määŋgpeällsa haʹrjjtõõzz čõhččlookkâmpâjja. GEA-ǩeʹrjjrääid raajji lij Oona Länsman. Kaartid da lay out lij raajjâm Nora Bäck.

Ǩeʹrjj lji tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-4-bargogirji-cakcii/

Talvinen tunturimaisema. Aurinko kurkistaa tunturin takaa.

Sääʹmteʹǧǧ oudd stipeeʹnd kooum õllškooulmättʼtõõttja

Senja Aikio, Joanna Saijets ja Ibbá Lauhamaa vuäǯǯa tän eeʹjj Sääʹmteeʹǧǧ õllškooulmättʼtõõttjid õõlǥtum 1000 eeuʹr stipeeʹnd. Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmti ooccâmnalla čõhččmannu 27. peeiʹv stipeeʹndid, kook liâ õõlǥtum sääʹmǩiõl da/leʹbe sääʹmkulttuur väʹlddaaunâs- da čårraaunâsmättʼtõõttjid di sääʹmǩiõllsaž tuâjj-jieʹllma valmšteei õlltääʹzz škooultõõzzâst leʹddjid.

Sääʹmteʹǧǧ vaaʹldi vuâstta õhttsiʹžže 11 stipeʹnddooccmõõžžad. Stipeeʹnd ooccâmäiʹǧǧ puuđi 21.10. Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd mieʹrrii stipeeʹndi vuäǯǯjin såbbreʹstes 7.11.

Ibbá Lauhamaa čõõđât Tromssa aarktlaž õllškooulâst engglõs- da tâʹvvsääʹmǩiõli maistermäättaid da lij Jeänõõǥǥâst vuâlǥaž. Senja Aikio lååkk väʹlddaunnsen tâʹvvsääʹmǩiõl da čårraunnsen sääʹmkulttuur Oulu õllškooulâst da son lij Uccjooǥǥâst vuâlǥaž. Joanna Saijets lååkk väʹlddaunnsen sääʹmkulttuur da čårraunnsen tâʹvvsääʹmǩiõl. Saijets lij Aanrest vuâlǥaž da õõuʹdab škooultõs suʹst lij sosionom AMK. 

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš puk stipeeʹnd ooccjid da tuäivat pukid leekk da pueʹr õuddnummuš nuʹt määttain di puõʹttivuõđ tuejj-jieʹllmest!

Mii ovttas sääimas juätkk tuâjas skamm-mannust

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela õhttsažtuâjast altteem veʹrǧǧneǩsääimas Mii ovttas – Mij oovtâst – Mij õõutâst – Me yhdessä, juätkk sääʹmǩiõllsaž veʹrǧǧneǩ-kääzzkõõzzi ooudâsviikkâmtuâj. Säimmaz puõʹtti kaaunõõttmõš jäʹrjstet neʹttšõddmõššân Teams pääiʹǩ 30.11.2022 čiâss 12–14.00.

Sääimas lij ääv pukid veʹrǧǧneǩõhttsažtuâjjlaid, kook reâugga sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pirr. Oouʹdab säimmaz kaaunõõttmõõžžid liâ vuässõõttâm pâiʹl 20 jeeʹres veʹrǧǧneǩõhttsažtuâjjla. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩin tåbddai nuʹt, što tõt lij mieʹttpiõggâst, särnn sääʹm ǩiõll-lääʹjj tiuʹddepiijjmõõžž tuâjjan seuʹrrjeei ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio:

– Liâ võl jiânnai tuâj tuejjeemnalla veʹrǧǧneǩ-kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân da, što håʹt muʹvddem-ne kääzzkõõzz leʹčči vuäǯǯamnalla, nuʹt leäm kuuitâǥ rämmai mõttjam fiʹttjõstobdlmest da tõʹst, što määŋgain veʹrǧǧniiʹǩǩin lij kåccjam haall viikkâd ooudâs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.

Säimmaz jurddjen lij jueʹǩǩed šiõǥǥ vueʹjjid, uʹvdded verddsažtuärjjõõzz da smeʹllkâʹtted kuʹǩesäiggsaž tuõjju sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân. Skamm-mannu kaaunõõttmõõžžâst kuulât Mii ovttas säimmaz õhttvuõʹtte alttuum ođđ jåʹttlõs äʹšštobddijoouk tuâj puäđõõzzid da ǩiõččlâsttmõõžžid tuâjjnääʹlest. Joukk lij seʹlvvtam sääʹmǩiõllsaž neʹttkääzzkõõzzi vaʹǯǯtõõzzid da taʹrjjad räʹtǩǩummšen ”ǩeʹttemǩeeʹrj” neʹttkääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân. Tän lââʹssen piâssâp kuullâd Kela kirnu-tuâjast, koon jurddjen lij ouddm. raʹvvjed fiʹttjõõzz saaʹmi kääzzkõstaarbin.

Puõʹtti säimmaz kaaunõõttmõʹšše vuäitt iʹlmmtõõttâd tääiǥ-aa. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv pukid, koid äʹšš ǩeäss mieʹldd, ni pueʹtted tåimmjummša.

Lââʹssteâđ säimmaz pirr käunnʼje Sääʹmteeʹǧǧ seeidain.

Saaʹmi ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ – Samediggi

Lââʹssteâđ: 

Anne Kirste Aikio,
ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
+358 40 707 5626

Sääʹmǩiõllsai päärnai puärraz Heʹlssnest – vaʹstted kõõjjõõllma!

Tapaamisemme tiistaina 15.11.2022 Helsingissä joudutaan perumaan sairastapauksen vuoksi. Tarkoituksenamme on siitä huolimatta kartoittaa kuitenkin vielä perheiden tarpeita saamenkielisen toiminnan suhteen pääkaupunkiseudulla. Haluaisimme kuulla mahdollisista toiveistanne ja ajatuksistanne paremmin.

Toivomme teidän vastaavan kyselyyn, joka löytyy alla olevasta linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/A8691171AF66AB57

Tiõrvʼvuõđ Aanrest!

Leäʹp pueʹttmen kuâssa mââibaarǥ 15.11.2022 sääʹmǩiõllsaž päärnai puärrsi årra Heʹlssna. Jurddjen lij kaartʼtet piârrji taarbid sääʹmǩiõllsaž toiʹmmjummuž beäʹlnn. Haaʹleʹčep kuullâd vueiʹtlvaž tuõivvjin da jurddjin pueʹrben. Kaaunõõttmõš jäʹrjstet Susanna peiʹvvpõõrt (Susannanpenger 1, 00240 Hki) sääʹmǩiõllsaž jooukâst Luopmánist čiâss 17-19.

Tuäivvap tiʹjjid vaʹstteem juʹn õõudbeäʹlnn kõõjjõʹsse, kååʹtt käunnai vueʹlnn åårrai liiŋkâst.
https://link.webropolsurveys.com/S/7A39EE2E13A8BB55

Vaʹstteed vuäitt haaʹleen frijjmaall mieʹldd še vuõltteeʹl n- pååʹšt miʹjjid:
onneli.sieppi@samediggi.fi leʹbe niina.aikio-siltala@samediggi.fi.Vuäitak soiʹttjed še miʹjjid.

Tiõrvʼvuõđin,

Niina Aikio-Siltala                                                                            
040 487 5414                                                                                       
mä. Ǩiõllpieʹssvuäʹpsteei                                                                        

Onneli Sieppi
040 184 7746
mä. materiaalplaaneei