Sääʹmteʹǧǧ priimi Lääʹdd halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest jiõnin 15-3

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 29.11.2022 Lääʹdd halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest jiõnin 15-3 (1 kuâras jiõnn). Tiuddsååbbar eʹtǩǩad veâl, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 10 § hääm Sääʹmteeʹǧǧ norrõõzzâst peeiʹvtet säʹmmlai dommvuuʹd kåʹddǩiddâz peäʹlnn. 

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar jäʹrjsteš hybridsåbbren, måtam vuäzzlain vuässõʹtte såbbra pääiʹǩ âʹlnn Sajoozzâst. Snimldõk: Johanna Alatorvinen / Sääʹmteʹǧǧ.

Õuʹddel tuʹmmstõktuâj Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli äʹšštobddjen vuõiggâdvuõttministeria eeʹttkõʹsttjid juâǥǥasjååʹđteei Johanna Suurpää da saǥstõõlli veʹrǧǧneeʹǩǩ Yrsa Nyman di õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ Kristina Stenman.

Ääʹšš ǩiõttʼtõõllmest vuäzzlaž Anu Avaskari eʹtǩǩii 10 vuäzzla kaʹnnteen, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 10 § hääm Sääʹmteeʹǧǧ norrõõzzâst peeiʹvtet säʹmmlai dommvuuʹd kåʹddǩiddâz peäʹlnn. Eʹtǩǩõõzz mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧest âʹlǧǧe leeʹd ooʹccmõsân kuõʹhtt vuäzzla da õhtt väärrneǩ Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹddest di Suäʹđjel kååʹdd Lappi palggâz vuuʹdest. Looppid 13 vuäzzliʹžžed vaʹlljeʹčeš jiõnnmeäʹr vuâđald, kuuitâǥ nuʹtt, što ooʹccmõsân vitt vuäzzliʹžžed âʹlǧǧe leeʹd säʹmmlai dommvuuʹdest.

Viõǥǥâst åårrai läkka veʹrddeeʹl kåʹddǩiddâz ǩeäppneʹče õõutin vuäzzlain per kåʹdd, leša õhttsiʹžže säʹmmlai dommvuuʹdest vaʹlljeʹčeš õõut vuäzzla jäänab ǩiddsivuiʹm. Anu Avaskari eʹtǩǩõs vuõiʹti halltõõzz eʹtǩǩõõzz puåđõõzzin 15-0 (4 kuâras jiõn). Kolmm vuäzzla kuõʹđđe tuʹmmstõõǥǥ ǩeeʹjjest õhttsaž järrneei jurddi.

– Sääʹmteʹǧǧ lij tuejjääm tuʹmmstõõǥǥ, koonn õđđmest lij kõõččmõš alggmeer jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummšest. Sääʹmteeʹǧǧ jõnn jäänbõs lij puåđõõzzin 15-3 sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz tueʹǩǩen, da tuäivam še tõn, što jeärraz ciʹsttje tän tuʹmmstõõǥǥ, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Lääʹdd riikk lij tuõttum viõǥǥâst åårrai sääʹmteʹǧǧlääʹjj peäʹlnn tuejjeem õinn da õinn meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži vuâstta õuddmiârkkân säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ juuʹrdeeʹl.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar miõđi veâl Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vääʹld õõuʹdeed lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz da taarb mieʹldd saǥstõõllâd muuttâseʹtǩǩõõzzin, jos ääʹšš jeät vuõittu tõn ǩirrsallašvuõđ diõtt puʹhtted ođđ Sääʹmteeʹǧǧ såbbra.

– Tuäiv mieʹldd puk parlameʹnttneeʹǩǩ da lääʹddõhttsažkåʹdd pukines lie Sääʹmteeʹǧǧ tuärjjan da ciʹsttje mij vuõiggâdvuõđ tuʹmmeed jiiʹjjen aaʹššin. Tuärj vuäitt õlmmeed määŋgai jeeʹres naaʹli, õuddmiârkkân vuâllaǩeeʹrjteeʹl adreeʹss leʹbe vääʹldeeʹl õhttvuõđ jiijjâs parlameʹnttnekka. Ååʹn lij äiʹǧǧ vuäǯǯad sääʹmteʹǧǧlääʹjj ǩiõrǥtum, juätkk saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Lääʹdd halltõs uuʹdi eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 17.11.2022. Eeʹttiǩ-kåʹdd lij âânnam vuõlttõs-saǥstõõllmõš lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz pirr da tuʹmmääm vuõltteed ääʹšš  vuâđđlääʹǩǩvälljkådda, koozz mädd- da meäʹcctäällvälljkååʹdd, tällõsvälljkååʹdd di reâuggjieʹllem- da tääʹssärvv-välljkååʹdd âlgg uʹvdded ceälkkmõõžž mââimõõzzâst 31.1.2023.

Lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz mieʹrren lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuurâs kuõskki jiõččvaaldâšm da sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemoudldõõzzid.

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz kõskksõmâs oođõõzz:

  • 3 § vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem õudldõõzzi oođummuš da vaal-loǥstõõǥǥ noorrmõš oʹđđest
  • Ođđ jiõččnaž da čõnnsateʹmes muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd vuâđđummuš vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki aaʹšši vääras
  • Vaali õõudâsviikkmõš da jiõnstummuž hiâlptummuš
  • Veʹrǧǧniiʹǩǩi saǥstõõllâmõõlǥtõõzz raavummuš da ođđ šiõttõs säʹmmlai vuõiggâdvuõđi lokku väʹlddmest veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummšest
  • Sääʹmteeʹǧǧ takai tåimmvääʹld õõudummuš
  • Vuämmnam šiõttõõllmõõžž ânnʼjõžäiggsiʹžžen sättmõš

Tobdstõõđ äšša:

Lââʹssteâđ

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Liiŋk:

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums

  • Sääʹmteeʹǧǧ Flickr-tiil vueʹlnn kaaunak snimldõõǥǥid jm. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummšest, vuäzzlain da šõddmõõžžin. Snimldõõǥǥid vuäitt ââʹnned teâđjueʹǩǩmest ǩeʹnnvõs naaʹlid ââʹneeʹl. Mieʹrǩǩed snimldõõǥǥ kääiv da sniimmi nõõm.