Mii ovttas sääimas juätkk tuâjas skamm-mannust

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela õhttsažtuâjast altteem veʹrǧǧneǩsääimas Mii ovttas – Mij oovtâst – Mij õõutâst – Me yhdessä, juätkk sääʹmǩiõllsaž veʹrǧǧneǩ-kääzzkõõzzi ooudâsviikkâmtuâj. Säimmaz puõʹtti kaaunõõttmõš jäʹrjstet neʹttšõddmõššân Teams pääiʹǩ 30.11.2022 čiâss 12–14.00.

Sääimas lij ääv pukid veʹrǧǧneǩõhttsažtuâjjlaid, kook reâugga sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pirr. Oouʹdab säimmaz kaaunõõttmõõžžid liâ vuässõõttâm pâiʹl 20 jeeʹres veʹrǧǧneǩõhttsažtuâjjla. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩin tåbddai nuʹt, što tõt lij mieʹttpiõggâst, särnn sääʹm ǩiõll-lääʹjj tiuʹddepiijjmõõžž tuâjjan seuʹrrjeei ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio:

– Liâ võl jiânnai tuâj tuejjeemnalla veʹrǧǧneǩ-kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân da, što håʹt muʹvddem-ne kääzzkõõzz leʹčči vuäǯǯamnalla, nuʹt leäm kuuitâǥ rämmai mõttjam fiʹttjõstobdlmest da tõʹst, što määŋgain veʹrǧǧniiʹǩǩin lij kåccjam haall viikkâd ooudâs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.

Säimmaz jurddjen lij jueʹǩǩed šiõǥǥ vueʹjjid, uʹvdded verddsažtuärjjõõzz da smeʹllkâʹtted kuʹǩesäiggsaž tuõjju sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân. Skamm-mannu kaaunõõttmõõžžâst kuulât Mii ovttas säimmaz õhttvuõʹtte alttuum ođđ jåʹttlõs äʹšštobddijoouk tuâj puäđõõzzid da ǩiõččlâsttmõõžžid tuâjjnääʹlest. Joukk lij seʹlvvtam sääʹmǩiõllsaž neʹttkääzzkõõzzi vaʹǯǯtõõzzid da taʹrjjad räʹtǩǩummšen ”ǩeʹttemǩeeʹrj” neʹttkääzzkõõzzi ooudâsviikkmõššân. Tän lââʹssen piâssâp kuullâd Kela kirnu-tuâjast, koon jurddjen lij ouddm. raʹvvjed fiʹttjõõzz saaʹmi kääzzkõstaarbin.

Puõʹtti säimmaz kaaunõõttmõʹšše vuäitt iʹlmmtõõttâd tääiǥ-aa. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv pukid, koid äʹšš ǩeäss mieʹldd, ni pueʹtted tåimmjummša.

Lââʹssteâđ säimmaz pirr käunnʼje Sääʹmteeʹǧǧ seeidain.

Saaʹmi ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ – Samediggi

Lââʹssteâđ: 

Anne Kirste Aikio,
ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
+358 40 707 5626