Škooultempodd saaʹmi vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžžâst noori vââʹljest vuässõõđjid

Sääʹmteʹǧǧ jäʹrjsti õhttsažtuâjast vuõiggâdvuõttministeriain neljdpeeiʹv 3.11.2022 Aanrest Sajoozzâst škooultempoodd saaʹmi vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžžâst vueʹjj veʹrǧǧneǩtuâjast jeäʹrben mäddââʹnnemsektoor kuõskeeʹl. Škooultõʹsse leäi vueiʹtlvaž vuässõõttâd še ougglõsõhttvuõđ pääiʹǩ di nääiʹt jeeʹres veʹrǧǧneǩõhttsažtuâjjlai eeʹttǩeei vuässõʹtte škooultempoʹdde õhttsiʹžže nuʹtt 60.

Škooultempodd saaʹmi vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžžâst mäddââʹnnemsektoor kuõskki veʹrǧǧneǩtuâjast lij pieʹǩǩ vuõiggâdvuõttministeria valmmštõõllâm rasiism vuâsttsa da pueʹrr narodkõskkvuõđi tåimmamprograamm čõõđviikkmõõžž. Škooultempodd leäi pilotthaʹŋǩǩõs, koʹst viiǥǥât ooudâs da teʹsttjet škooultõõzz vuʹvdd- da pääiklažtääʹzz veʹrǧǧniiʹǩǩid sääʹmaaʹššin. Ååʹn jäʹrjstum škooultõs lij jurddum jeäʹrben vuuʹdiâânnmõõžž plaanummšest da čoʹrstemlooʹvin, suõʹjjeem- da poostvuuʹdi håiddmõõžžâst da âânnmõõžžâst, pirrõs-, kuåivâs-, mäddaaunâs- da čääʹcclooʹvin, di čaaʹʒʒi- da pirrõs-suõjjlummšest da pirrõsvuåppmõõžžâst vaʹstteei veʹrǧǧniiʹǩǩid.

– Lij fiinâs vueiʹnned, što jeeʹres veʹrǧǧneǩõhttsažtuâjjla liâ čuäjtam älšsmâttmõõžžâs saaʹmi vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžž ǩiõttʼtõõlli škooultempoʹdde. Vuässõõttimieʹrr ǩeuʹǩǩli miʹjjid positiivlânji da oudd vuäppõõzz tõʹst, što vaʹstteei škooultõʹsse vuäitči leeʹd tarbb še jeeʹres sektoori veʹrǧǧniiʹǩǩin, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Snimldõõǥǥ: Johanna Alatorvinen / Sääʹmteʹǧǧ

Škooultõõzz ǩieʹssjen leäi vuõiggâdvuõttministeria demokratia- da õõlmâsvuõiggâdvuõttjuâkkaz jååʹđteeʹjj Johanna Suurpää da peeiʹv poodd ääʹššest loǥlmõʹstte professor Martin Scheinin, alggmeervuõiggâdvuõđ doseʹntt Leena Heinämäki, Depolarize-haʹŋǩǩõõzz tuʹtǩǩeei Panu Artemjeff, Sääʹmteeʹǧǧ Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso, pirrõsministeria lääʹjjšiõtteemduumšeǩ Mirkka Saarela di vuõiggâdvuõttministeria spesiaaläʹšštobddi Oula-Antti Labba.

Škooultõõzz täävtõssân leäi jueʹǩǩed škooultõʹsse vuässõõđjid teâđaid da tuâjjneävvaid saaʹmi vuõiggâdvuõđi lokku välddmõššân da tiuʹddepiijjmõõžž hiâlptem diõtt jiijjâs veʹrǧǧneǩtuâjstes. Peeiʹv poodd jiõʹlleš saǥstõõllmõõžžid še tõʹst, mäʹhtt jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩ vuäitče jiijjâs tååimaines viikkâd ooudâs saaʹmi õõutverddsažvuõđ da vuässõõttmõõžž tuʹmmstõktuõjju di saaʹmi äʹrbbvuõđlaž teâđ lokku välddmõõžž pirrõõzz da mäddâânnmõõžž kuõskki tuʹmmstõktuâjast. Lââʹssen škooultõõzzâst saǥstõʹlleš raajõõzzlaž čårstummuž očndõõttâm-maallin da ǩiččleš uʹvdded vuässõõđjid fiʹttõõzz da tuâjjneävvaid čårstummuž vuâsttsiʹžže tuõjju jiijjâs toiʹmmjempirrõõzzin.

– Tät lij pilotthaʹŋǩǩõs, koon vuâđald vueiʹttep ärvvtõõllâd vaʹstteei škooultõõzzi taarb juätkast. Škooultõs lij õhtt kuånstt viikkâd ooudâs saaʹmi vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž vueʹjjest, tuâtt vuõiggâdvuõttministeria demokratia- da õõlmâsvuõiggâdvuõttjuâkkaz jååʹđteeʹjj Johanna Suurpää.

Tobdstõõđ rasiism vuâsttsa da pueʹrr narodkõskkvuõđi tåimmamprograʹmme tääiʹben.

Lââʹssteâđ: 

Laura Olsén-Ljetoff
Jieʹllemvueʹǩǩpiisar
+358 40 617 5113
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi