Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi čõõđviikkâmprograamm valmštõõllmõõžž

Sääʹmteʹǧǧ cieʹlǩi Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiahämmsest. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čõõđviikkâmprograamm õhtteʹčeš pieʹǩǩen strategia.

Sääʹmteʹǧǧ põhtt ciâlklmest ouʹdde huõl tõʹst, što jeät eʹtǩǩuum pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiahämmsest puuʹt nokk puârast ouʹdde pueʹrrvââjjamvuuʹd strateeglaž täävtõõzzid kõskkvuõđâst sääʹmnarooʹde. Hämmsest jiâ ni še puäʹđ ouʹdde jeeʹres pueʹrrvââjjamvuuʹd lääʹjjmeâldlaž vasttõõzz, mâta jeäʹrbi mieʹldd õõlǥtõõzz kõskkvuõđâst saaʹmi ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid leʹbe tõt, mäʹhtt pueʹrrvââjjamvuʹvdd äigg tõid strateeglânji viikkâd čõõđ.

Sääʹmteeʹǧǧ miõlâst strategiast leʹčči õlggâm čiõlǥben puʹhtted ouʹdde strateeglaž täävtõõzz da tååim, kook liʹnjjee pueʹrrvââjjamvuuʹd vuäinlmõõžžid saaʹmid kuõskki kõõččmõõžžin.

Ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš pueʹrrvââjjamvuuʹd kääzzkõõzzi jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest 

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiast âlgg väʹldded lokku ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš pueʹrrvââjjamvuuʹd kääzzkõõzzi jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad tõn diõtt strategia tääʹrǩab, õllʼjab tääʹzz linjjõõzz tõʹst, mäʹhtt pueʹrrvââjjamvuʹvdd äigg tuõrvvâd kääzzkõõzzid saaʹmid, väʹldded lokku sääʹmnarod strategiast da viikkâd ooudâs saaʹmid kuõskki kääzzkõõzzid.

Tõn diõtt Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što strategiaaʹje lââʹzztet näkam ciâlk: 

Saaʹmi lääʹjjšiõtlvaž sââʹjj, kulttuurjiõččvaaldšem, ǩiõlʼlaž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđ da sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ tuõrvvmõš vääʹldet ääʹššmeâldlânji lokku vaaldšmest, kääzzkõõzzi jäʹrjstummšest da puuʹtʼtummšest.

Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi jäʹrjstummša čõõđviikkâmplaan.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što strategia leʹčči viõkkâš da vaaikteei sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi puuʹtʼtummuž da ooudâsviikkmõõžž beäʹlnn, õõlǥči strategiaaʹje siiʹsǩjâʹtted sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čõõđviikkâmprogramm.

Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čõõđviikkâmprogramm noorrči sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzid kuõskki tååimid. Tõt toiʹmmjeʹči še strategia teâuddjummuž vuåppâmmekanismmân da staanči saaʹmid kuõskki strateeglaž täävtõõzzi čõõđ mõõnnmõõžž.

Sääʹmteʹǧǧ vuäinn, što pååđ čõõđviikkâmprogramm lij vieʹltʼtem, što pueʹrrvââjjamvuʹvdd čõnnââtt saaʹmi kääzzkõõzzi teâuddjummša da ooudâsviikkmõʹšše. Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd saaʹmid tillʼlõõvi tååimi čõõđtummuš kuâđđai oʹdinakai tuâjjlai värra, jõs tååimin jiâ leäkku pååđpeäggtõõzz strategiast äʹššǩiiʹrjin. Eʹtǩǩõõzz mieʹldd čõõđviikkâmprogramm toiʹmmjeʹči ohjjeeinallšem äʹššǩeʹrjjen mieʹrreeʹjid da valmštõõllʼjid.

Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad eʹtǩǩuum linjjõõzzid

Sääʹmteʹǧǧ lij tååđvaž strategiahämmaz saaʹmid kuõskki mieʹrǩǩõõzzid, håʹt-i kaiʹbbai tääʹrǩab eʹtǩǩõõzzid saaʹmid kuõskki vaiddsab täävtõõzzin. Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ lij tååđvaž tõõzz, što strategiast lij peäggtõs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkâmtuâjast, sääʹmǩiõllsaž saakktummšest, linjjõõzzin kuõskeeʹl pueʹrrvââjjam da sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹddest. Sääʹmteʹǧǧ kaʹnnat eʹtǩǩuum ǩeeʹrj ool piijjmõõžžid.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ ciâlkâlm Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiahämmsest

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
teʹl. 040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
teʹl. 10 839 3 128 / 40 182 9 998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Anne Kirste Aikio
Sääʹm ǩiõllstaanpiisar
teʹl. 10 839 3 124 / 40 707 5 626
anne-kirste.aikio@samediggi.fi