ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc mättǩeʹrjj nuõrttsääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllân

Ođđ sääʹmǩiõl mättǩeʹrjj da čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj lie õlmstõttum

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ 1  lookkâmǩeeʹrj da čõhččpââʹj tuejjǩeeʹrj. ǨIÕČČ 1 ǩeeʹrj lie jurddum vuâđđmättʼtõõzz 1. klaass nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.  

Ǩerjja koʹlle čõõuč- da ǩiiđ tuejjǩeeʹrj. Mättǩeʹrjj da tuejjǩeʹrjj lij šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž GEA 1 -ǩiiʹrjin.  

Ǩiiʹrji ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck.

Nuõrttsäämas lij mättǩeeʹrj jåårǥlâttam  Hanna-Maaria Kiprianoff da, čõhččpââʹj tuejjǩeeʹrj Karlong Chan da lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 

Ǩiiʹrjid vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ nettkaaupâst:

Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi tåimm’mõš feʹrttai tuõrvvâd 

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje õõutverddsa da âsttjemlaaǥǥan sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõššân. Sääʹmõhtsažkååʹdd pueʹrrvââjjmõʹšše jieʹllma vieʹltʼtem kulttuurkääzzkõõzzi tåimmʼmõõžž teäggtõs feʹrttai tuõrvvâd, što sääʹm kulttuurkääzzkõõzz leʹčče jieʹllemviõkksa da pukid vuäǯǯamnalla.

Päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu vuässââtt sääʹmšõddmõõžži jäʹrjstummša puuʹtʼteeʹl programmsiiskõõzzid päärnaid da nuõrid. Snimldõk: Petra Magga-Vars

Sääʹmteeʹǧǧ vueʹlnn toiʹmmjeei kõõskõõzzin lij jõnn miârktõs jieʹlli sääʹmkulttuur da sääʹmõhttsažkååʹdd pueʹrrvââjjam ooudâsviikkmõõžžâst. Jieʹllikarttkõõskõs Skábma, päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da Sääʹm-musikk-kõõskõs liâ tuärjjääm nuʹt sääʹm kulttuuridentiteeʹtt ǥu lââʹzztam sääʹmčeäppõõzzi kuâsttjemvuõđ. Tõi tåimmʼmõõžžin lij leämmaž jõnn miârktõs jeäʹrben sääʹmpäärnaid da -nuõrid, nuʹt sääʹmvuuʹdest ǥu še tõn ååuǥbeäʹlnn.

– Jõs riʹjttjeei teäggtõõzz jeät vuäǯǯ, åårast ouddmiârkkân päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu tåimmʼmõš vooʹps puõʹtti eeʹjj, ǥu teäggtõs riʹjttai tåʹlǩ tuâjjlai päʹlǩǩ-kuulid. Tâʹl puk fyyslaž tåimm’mõš mõttai plaaneemtuâjjan, kååʹtt ij leäkku teänab mieʹrrmeâldlaž. Leäm piâkkõõttâm, teâuddje-a sääʹmpäärnai vuõiggâdvuõđ, jõs siʹjjid jiâ leäkku ǩiõl da kulttuur meâldlaž jiijjâs tåimmʼmõõžž vuäǯǯamnalla, särnn sääʹm päärnaikulttuurkõõskõõzz kuʹǩesäiggsaž tuâjjlaž Petra Magga-Vars.

Ânnʼjõž teäggtõs ij vueiʹtlvââʹst kõõskõõzzi tiuddmeärrsaž tåimmʼmõõžž, jiâ-ka tõk pââʹst lââʹssteäggtõõzztaa taʹrjjeed kääzzkõõzzeez õõutverddsânji leʹbe ooudâsviikkâd puõʹtti tuâjas. Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt-i mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje, što kõõskõõzzi tåimmʼmõš tuõrvčeš še juätkast.

Duodji-akatemia jåʹttʼtummuš vääžnai

Tåimmʼmõõžžâst åårrai kõõskõõzzi lââʹssen lij vääžnai piâssâd juäʹtǩǩed še Duodji-akatemia tuâj. Jeänõõǥǥ kooʹddin ooudâsvikkum haʹŋǩǩõõzzâst lij leämmaž täävtõssân raʹvvjed sääʹmǩiõtt-tuâjai silttummuž da raajjâd ođđ tuâjjpaaiʹǩid, nuʹt Jeänõõǥǥâst ǥu veeʹzz sääʹmvuuʹdest.

– Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi da Duodji-akatemia tååimi tuõrvvmõš lij samai vääžnai. Akatemia tuejjeem määŋg puõlvvõõǥǥ pirrõs raʹvvjeʹči še õhttsažtuâj Ruõcc da Taarr sääʹmǩiõtt-tuâj čieʹppivuiʹm, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Akatemia jäʹrjstem kuurs jeällʼjâʹtte sääʹmkulttuur da raʹvvje ǩiõtt-tuâjjtääid serddjummuž puõlvvõõǥǥâst nobba. Ääiʹjab dååma da âʹlddpirrõõzzâst serddjam tääid kaiʹbbje ååʹn tuärjjeem diõtt aktiivlaž tuärjjeemtååimid. Sääʹmteeʹǧǧ täävtõssân lij vuäǯǯad Duodji-akatemia pieʹǩǩen Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurkõõskõståimmʼmõõžž.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ raukkmõš âsttjemlaaǥǥab, õõutverddsab sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõššân.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Petra Biret Magga-Vars
Tåimmamvuäʹpsteei
teʹl. 040 7325503
petra.magga@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst toiʹmmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz mieʹrräiggsaž plaaneei tuâj.

Tuâjj viiǥǥât čõõđ vueʹssäiggsiʹžžen (60 %). Tuâjj älgg 5.1.2023 da peštt 31.12.2024 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad saaʹmi pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi ooudâsviikkmest, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosialsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesialtuâjj. Plaaneei tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõlǥtem škooultõs ja lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ââʹnnteei õllškoultuʹtǩǩõs, veiddsõs sosiaalhuâl da sääʹmkulttuur tobddmõš di ǩiõččlâsttmõš ooudâsviikkâmtuâjast. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže reâugmõʹšše, pueʹrr organisâsttmõš- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ paʹlǩǩeemriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd, ( vuâđđpäʹlǩǩ 2 760,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Veʹrǧǧkõskkvuõđâst jääʹǩǩtet 6 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 25.11.2022 mõõneeʹst addrõõzzin https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b0a127ab

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 31.10.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Eʹtǩǩuum kuåivâsmineraalpiiđ lij čuuʹt vueʹllǥaž tääʹzzest

Sääʹmteʹǧǧ lij ceälkkam hämmsest halltõõzz eʹtǩǩõssân kuåivâsmineraalpiiđ kuõskki lääʹjjšiõttummšest. Lääʹddjânnma eʹtǩǩeet ođđ kuåivâsmineraalpiiđ, koon õõlǥči mäʹhssed Lääʹddjânnmest roggum kuåivâsmineraalin.  Piiđ suåvtemvõudda kuullče kuåivâslääʹjjest miârktum kuåivâsmineraal, leša suåvtemvuuʹd ååuǥbeälla rääʹjteʹčeš kåʹllskuʹlljummšest kaunnum kuåivâsmineraal.

Eʹtǩǩõõzz mieʹldd puki metallmaalmi piiđtääʹss leʹčči ǩiiddâs 0,6 proseeʹnt vuässõs metallmaalm seʹst õõʹni metaal piiđäärvast. Jeeʹres kuåivâsmineraalid piiđtääʹss leʹčči ǩiiddâs 0,20 euʹrred malmmtoonnâst.

– Eʹtǩǩuum kuåivâsmineraalpiiđ lij čuuʹt vueʹllǥaž tääʹzzest. Maaiʹlmest metallmaalmi ärvvrojaalt liâ määŋgǩerddsa veʹrddeeʹl Lääʹddjânnma eʹtǩǩuum piiđtässa. Piiđpuåttjin jeät pââʹst raajjâd puskuur vueiʹtlvaž skääđai vääras, ij-ǥa käʹtted infrastruktuurikuulid, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ pohtt õuʹdde ciâlklmest, što kuåivâstoiʹmmjummuš saaʹmi dommvuuʹdest ij leäkku saaʹmi ǩiõččâmvueʹjjest priimmâmnallšem, di ij-ni kuåivâsmineraalpiiđ lââʹzzet toiʹmmjummuž priimmâmnallšemvuõđ. Kuåivâstoiʹmmjummuš ij suåv saaʹmi dommvuuʹd aarktliʹžže da meälǥžet ođđsmõõvvi luõttu.

– Sääʹmteʹǧǧ ij vueiʹn vuâđaid tõõzz, mõõn diõtt kåʹllkuäivvmõõžž õhttvuõđâst kaunnum kuåivâsmineraal õõlǥči rääʹjted kuåivâsmineraalpiiđ ååuǥbeälla. Kåʹllkuäivvmõõžžâst kaunnum mineraal liâ seämmanalla õõutvuâra äuʹǩǩeemnalla åårrai luâttreeʹǧǧesvuõđ, mâta še jeeʹres mineraal, juätkk Juuso.

Lääʹddjânnmest mašinain kåʹllkuäivvmõõžž vueʹǩǩââʹttet vuõss-sââʹjest saaʹmi dommvuuʹdest, koʹst luâtt lij äʹrǧǧ da meälǥžet ođđsmõõvvi. Kåʹllkuäivvmõõžžâst šâʹdde negatiivlaž vaaiktõõzz luõttu, čäccõʹsse di saaʹmi õõudldõõzzid vueʹǩǩâʹtted vuuʹdest äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjeez. Sääʹmteʹǧǧ âânn mååžnjânji tõn, što nuʹt koččum riikk määddast kååʹll kuäivvai vuässâʹtte piiđmahssu da kueʹdde vuässas vasttõõzz ij ođđsmõõvvi luâttreeʹǧǧesvuõđi jaukkummšest määddast.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar
040 415 5969
sarita.kamarainen@samediggi.fi

Aanarsääʹmm sääunõõttmen, nuõrttsääʹmm kämmrest da tâʹvvsääʹmm kruâit paaldâst– äävmättčiâss sääʹmǩiõli neäʹttlest 43!

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid še tän eeʹjj äävmättčiâssid sääʹmǩiõli neäʹttlest 43!

Mättčiâssi teeman lij domm da pirrõs. Aanarsääʹm mättčieʹsse koʹlle sääunõõttmõš da možât kaʹlddjest tåiddõõttmõš, nuõrttsääʹm mättčiâssin tobdstõõđât jiijjâs kämmra da tõn peittaaʹššid, tâʹvvsääʹm čiâssin âʹpet mättjet, mäʹhtt ǩeʹttempõõrtâst vuäitt pävvrõõššâd tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Mättčiâssi jurddjen lij uʹvdded jäänab teâđaid sääʹmǩiõlin da seämmast še sääʹmkulttuurâst. Mättčiâssi täävtõsjoukkân liâ vuâđđmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđi, leša mättjemčiâssid vuäǯǯa vuässõõttâd puk sääʹmǩiõlin älšmam oummu. Čiâssid vuäitt vuässõõttâd håʹt ǩii mättjeei jiõččines leʹbe puk klassneeʹǩǩ vueiʹtte vuässõõttâd õõutsââʹjest seämma poʹdde õhttsaž aparaattâst. Vuässõõttâd vuäitt še määŋg čieʹsse.  

Mättčiâss ââʹnet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teamsist. Čiâss liâ õhttsiʹžže koumm, õhtt juõʹǩǩ Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlâst: aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõlâst.

Mââibargg 25.10. čiâss 10–10.45

Aanarsääʹmm sääunõõttmen

Uʹčteeʹlen Laura Ylinampa

Täävtõsjoukk pââibužškooul da nuʹbb tääʹss.

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Seärad 26.10. čiâss 10–10.45

Nuõrttsääʹmm kämmrest

Uʹčteeʹlen Kia Olin da Sirkka Sanila

Täävtõsjoukk 0.–2. klass

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Neljdpeiʹvv 27.10. čiâss 10–10.45

Tâʹvvsääʹmm kruâit paaldâst.

Uʹčteeʹlen Máren-Elle Länsman

Täävtõsjoukk 3.–6. klass

Õhttnemliŋkk:  Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Čiâssin vuäitt kõõččâd kõõččmõõžžid da saǥstõõllâd chaatâst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ouddǩiõʹtte. Mättčiâssid jeäʹt ruõkku.

Tääʹrǩab vuäppõõzz čiâssid vuässõõttmõʹššetääiʹben.

Õhttvuõttoummu:

Hanna Helander, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor 
arla.magga@samediggi.fi
040 6875989

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij taʹrjjeed sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kueʹhtt neäʹttelčiâss da viikkâd ooudâs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pedagogiikk. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij tuõttäiggsaž (synkroonlaž) mättʼtõs. Täʹl uʹčteeʹl da ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõđi škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi vuässâʹtte seämma-ääiʹj mättčiâssid jijjjâs ǩieʹččaparaattin, leša fyyslânji jeeʹres paaiʹǩin.

Lââʹssteâđaid sääʹmǩiõli neäʹttlest:

Sääʹmǩiõli neäʹttel 24.–30.10.2022 jurddjen lij kaggâd sääʹmǩiõli sââʹj, da lââʹzzted sääʹmǩiõl da kulttuur tobddmõõžž õhttsažkååʹddest. Samai tän neäʹttlest puäʹtte sääʹmǩiõl koʹllʼjed da kuâsttjed juõʹǩǩ sââʹjest!

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd lij raavääm lomaakkid eeʹjj 2023 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõõžž vääras

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd lij raavääm ooccâmlomaakkid eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõõžž vääras. Ooccâmlomaakk vuäitt tiuddeed vuõssmõs vuâra še liâđǥlânji.

Ooccâmlomaakk eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe âʹlǧǧe leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd konttrest 31.12.2022 ouddâl čiâss 16. Ooccâmlomaakk vuäitt tååimted liâđǥlânji, pååʹštin leʹbe tååimteeʹl ooccâmlomaakk Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd konttra.

Liâđǥlaž ooccâmlomakk

Kaaunak liâđǥlaž lomaakk Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst https://www.samediggi.fi/vaal-2023. Liâđǥlaž lomaakk käunnʼje nuõrttsääʹm, aanarsääʹm, tâʹvvsääʹm da lääʹdd ǩiõlin.

Ooccâmlomaakk tååimtummuš pååʹštin

Priʹntte ooccâmlomaakk Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst https://www.samediggi.fi/vaal-2023 leʹbe raauk tõn vaal-luʹvddkååʹdd konttrest. Vuõlttâd vuâllaǩeeʹrjtum ooccâmlomaakk meâlddõõzzineez pååʹšt pääiʹǩ addrõʹsse:

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

Lââʹssteâđaid ooʒʒõõttmõʹšše õhttneeʹl vuäitt teâđstõõllâd suõjjuum neʹttpååʹšt pääiʹǩ:

Suõjjuum neʹttpååʹšt: https://secmail.com/send/vMJaNprX, vuâsttavaʹlddi: vaalit@samediggi.fi

Aanrest 6.10.2022

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

010 839 3155

Meeraikõskksaž Ǩiõllneä’ttel 24.-30.10.2022

Ǩiõllneä’ttel ǩiddad vuâmmšõõzz sää’mǩiõlid åå’n neelljad ee’jj ǩeäččlõõžži. Sää’mtee’ǧǧ Ruõccjânnmest, Taarrjânnmest da Lää’ddjânnmest kåčča vuässõõttâd pääiklaž, vooudlaž da meeraikõskksaž tää’zzest tän õhttsaž äšša. Tuõivvjen lij, što sää’mǩiõl kuâsttje, kollʼje da ǩiõlid ââ’net pukin õhttsažkåå’dd vue’ssvuu’din Ǩiõllneä’ttel poodd. Ǩiõllneä’ttel lij neä’ttel 43 poodd, 24.–30. kålggmannust.

Ǩiõllneä’ttel va’ldde âânnma Õhttõõvvâm meerkoo’ddi (ÕM) alggmeerǩiõli ee’jj poodd (IYIL 2019). Åå’n ÕM lij nõõmääm lååiee’ǩǩpââ’j 2022–2032 alggmeerǩiõli lååi ee’ǩǩen, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Lååiee’ǩǩpââ’jj âlgg älšsmâ’tted sa’tssjummšid seeilted, suõjjled da viikkâd ooudâs maai’lm pukid uu’ccbõs joouki ǩiõlid. Õhttsaž Ǩiõllneä’ttel da alggmeer lååiee’ǩǩpââ’j ää’veempei’vvjuu’hl ââ’net 23. kålggmannust Snåasest,Taarrjânnmest.

Õhttsaž Sää’mǩiõllneä’ttel da alggmeer ǩiõll-lååiee’ǩǩpââ’jj ää’veempei’vvjuu’hl ââ’net 23. kålggmannust Snåasest, Taarrjânnmest. Ää’veempei’vvjuhllvuõđid vuässââtt Suu majestee’ttes Taarr Koonǥõs Harald V. Lââ’ssen vuässâ’tte Ruõcc Sää’mtee’ǧǧ saaǥǥjåå’đteei, Taarr Sää’mtee’ǧǧ preside’ntt da Lää’dd Sää’mtee’ǧǧ saaǥǥjåå’đteei da Taarr Kå’dd- da vu’vddminister. Piiriee’jji jee’reså’rnn Sää’mjânnam õnnum Ǩiõllneä’ttel ää’vummuž lij miârkk õhttsaž juhllʼjem da sää’mǩiõli kuâsttjee’jen tuejjeem älggmõ’šše vee’zz Sää’mjânnam beä’lnn.

Looǥǥ teâđtõõzz täʹst

Teâđ šõddmõõžžin pirr Sää’mjânnam, Ǩiõllneä’ttel poodd ââ’nnemnalla åårrai designist da jee’res ââ’nnem materiaalâst käunnʼje www.giellavahkku.org

Ǩiõllneä’ttel vuäitt seu’rrjed še sosiaalʼlaž mediain hashtaagi veäkka:

Saujjsää’mm: #gïelevåhkoe
Uu’mesää’mm: #giällavahkkuo
Piiddâmsää’mm: #giellavahkko
Juu’levsää’mm: #giellavahkko
Tâ’vvsää’mm: #giellavahkku
Aanarsää’mm: #kielâokko
Nuõrttsää’mm: #ǩiõllneä’ttel

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2023 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõš

Sääʹmteeʹǧǧ puõʹtti vaal ââʹnet čõhččmannust 2023. Jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ vaalin liâ puk tõk säʹmmla, kook liâ mieʹrǩǩuum sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Vaal-luʹvddkåʹdd mieʹrǩǩad eeʹjj 2023 vaal-loǥstõʹǩǩe tõid säʹmmlaid, kook leʹjje jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧ vaalin 2019. Pukin järrsin âlgg ooʒʒõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe mââimõõzzâst jooʹtti eeʹjj loʹppe mõõneeʹst. Vaal-loǥstõʹǩǩe vuäitt ooʒʒõõttâd sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § 1 momeeʹnt 1, 2 da 3 da 21 § vuâđald (ǩiõl vuâđald, eeʹjj leʹbe jieʹnn vuõiggâdvuõđ vuâđald, lapplaž kåårmlačân da säʹmmliʹžžen, kååʹtt ålggjânnam meerliʹžžen jäälast Lääʹddjânnmest).

Raukkmõš vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummšen leʹbe tõʹst jaukkummšen âlgg tuejjeed ǩeerjlânji mââimõõzzâst 31.12.2022 ouddâl čiâss 16.00 vaal-luʹvddkååʹdd raaveem lomaakkin. Ooccâmlomaakk vuäitt vuõltteed liâđǥlânji leʹbe priʹnttjed https://www.samediggi.fi/vaal-2023. Lââʹssteâđaid da põʹmmailomaakk vuäitt raukkâd vaal-luʹvddkååʹdd konttrest add. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Kulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, teʹlfon 010 839 3155 neʹttpååʹšt: vaalit@samediggi.fi. Vaal-luʹvddkådda vuäitt vuõltteed suõjjuum neʹttpååʹšt addrõõzzâst: https://secmail.com/send/m7jcWH7B.

Aanrest 12.10.2022
Vaal-luʹvddkåʹdd 

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast nuõrijođđi 

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast čâhčča 2022 sääʹmnuõrid juʹrddum âsttääiʹj tåimmjummuž jođđi.

Nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjliʹžžen lij alttääm Miia Ruokojärvi.

Miia Ruokojärvi alttii čõhččmannu aalǥâst nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjliʹžžen. Suu tuâjaid koʹlle jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõllsa da kulttuur meâldlaž âsttääiʹj tåimmjummuž ooudâsviikkmõš õhttsažtuâjast nuõrisuåvtõõzzin da sääʹmnuõrid juʹrddum âsttäiʹǧǧtåimmjummuž jođđi plaanummuš da teâuddjâttmõš. Täävtõssân lij nââneed sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur da smeʹllkâʹtted nuõrid ââʹnned sääʹmǩiõl še âsttääiʹj poodd.

– Lij fiin piâssâd tuâj tuejjeed sääʹmnuõrivuiʹm. Leäm jiõčč uʹcc päiʹǩǩ-kååʹddest puättam, koʹst jiâ leäkku leämmaž sääʹmǩiõllsaž âsttäääiʹj tåimmjummuž vuäǯǯamnalla. Projeeʹktest tuâj tuejjeem tåbddai nuʹt samai vääžnʼjen, särnn nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlaž Miia Ruokojärvi.

– Tuäivam, što vueiʹtlva mäŋggaz sääʹmnuõrin vuässâʹtte mij riâššâm tåimmjummša. Tåimmjummuž plaaneet nuõri tuõivvi meâldlânji da siiskõssân liâ jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõtt-tuâj, luʹvddsiõr da õõutsââʹjest vieʹttjummuž. Leäm škooultõõzz mieʹldd piiutstemsueʹrj artesaan, de ǩiõđin tuejjummuš da ǩiõtt-tuâj käggâʹtte luândla teeman jođđi poodd, Ruokojärvi juätkk.

Joođ viiǥǥât čõõđ čõõuč poodd sääʹmvuuʹd kooʹddin da sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn vuâđđ päiʹǩǩ-kååʹdd liâ Oulu, Heʹlssen, Tampere da Jyväskylä. Jođđi ouddnummuž vuäitt seuʹrrjed Sääʹmteeʹǧǧ da nuõrisuåvtõõzz neʹttseeidain di nuõrisuåvtõõzz Instagramist da Facebookist. Jođđi plaanummšest äuʹǩǩeet Ijahis Idja -festivaal poodd norrum jurddjid nuõrisuåvtõõzz tåimmjummuž vääʹrd.

– Nuõrisuåvtõõzz täävtõssân lij leämmaž määŋgai iiʹjji ääiʹj tuejjeed põõššjen sääʹmǩiõllsaž da kulttuur meâldlaž nuõrituâjj. Nuõrijođđi poodd piâssâp mõõnnâd nuõri årra, leša še tobdstõõttâd kooʹddi nuõrituõjju da räʹtǩǩeed õhttsažtuâjast vaaʹnid, kook liâ ääiʹjab čiõlggõõllmõõžžin kaggõõttâm ouʹdde, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio

Nuõrisuåvtõõzz täävtõssân lij jođđi mieʹldd altteed pueʹtti eeʹjjest haʹŋǩǩõs, koon poodd nââneet sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur, lââʹzztet õhttsažtuâj kooʹddi toiʹmmjeeʹjivuiʹm da čiõlǥeet še sääʹmǩiõllsa nuõrikoordinaattor paʹlǩǩeem Sääʹmtegga. Koordinaattor oouʹdeʹči sääʹmǩiõllsaž da sääʹmkulttuuʹre vuâđđõõvvâm nuõrituâj vuäǯǯamvuõđ saaʹmi dommvuuʹd kooʹddin ouddmiârkkân raajeeʹl maall   taʹrjjeed dommvuuʹd kooʹddid vuäʹsttemkääzzkõssân sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj.

Lââʹssteâđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio
nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi
040 610 7905

Miia Ruokojärvi
nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlaž
miia.ruokojarvi(a)samediggi.fi
040 537 8481

Elli-Marja Hetta
nuõripiisar
elli-marja.hetta(a)samediggi.fi
050  382 5179

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla koontârpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 1.11.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.12.2022 räjja da vueiʹtlvânji mâŋŋa tõʹst. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Koontârpiisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali valmštõõllma da tiuʹddepiijjma kuulli tuâjain, kook lie jm. pueʹtti da vuõʹlǧǧi pååʹšt diariâsttmõš, addrõsteâđai peeiʹvtummuš da addrõskoorti priʹnttjummuš, äʹššǩiiʹrji kopiâsttmõš da pååštʼtummuš di jeeʹres takai koontârtuâj da vaal-luʹvddkååʹdd piisar jeäʹrben mieʹrreem tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuõjju šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Haʹrjjnummuš vaal-luʹvddkååʹdd tuõjju ǩiõččât pueʹrren.
Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2017,90 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 27.10.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9c5d7b8e

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde vaal-luʹvddkååʹdd piisar Antti Aikio t.+ 358 10 839 3148, vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllipiisar Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬‬‬

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 13.10.2022
Sääʹmteʹǧǧ