Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi tåimm’mõš feʹrttai tuõrvvâd 

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje õõutverddsa da âsttjemlaaǥǥan sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõššân. Sääʹmõhtsažkååʹdd pueʹrrvââjjmõʹšše jieʹllma vieʹltʼtem kulttuurkääzzkõõzzi tåimmʼmõõžž teäggtõs feʹrttai tuõrvvâd, što sääʹm kulttuurkääzzkõõzz leʹčče jieʹllemviõkksa da pukid vuäǯǯamnalla.

Päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu vuässââtt sääʹmšõddmõõžži jäʹrjstummša puuʹtʼteeʹl programmsiiskõõzzid päärnaid da nuõrid. Snimldõk: Petra Magga-Vars

Sääʹmteeʹǧǧ vueʹlnn toiʹmmjeei kõõskõõzzin lij jõnn miârktõs jieʹlli sääʹmkulttuur da sääʹmõhttsažkååʹdd pueʹrrvââjjam ooudâsviikkmõõžžâst. Jieʹllikarttkõõskõs Skábma, päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da Sääʹm-musikk-kõõskõs liâ tuärjjääm nuʹt sääʹm kulttuuridentiteeʹtt ǥu lââʹzztam sääʹmčeäppõõzzi kuâsttjemvuõđ. Tõi tåimmʼmõõžžin lij leämmaž jõnn miârktõs jeäʹrben sääʹmpäärnaid da -nuõrid, nuʹt sääʹmvuuʹdest ǥu še tõn ååuǥbeäʹlnn.

– Jõs riʹjttjeei teäggtõõzz jeät vuäǯǯ, åårast ouddmiârkkân päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu tåimmʼmõš vooʹps puõʹtti eeʹjj, ǥu teäggtõs riʹjttai tåʹlǩ tuâjjlai päʹlǩǩ-kuulid. Tâʹl puk fyyslaž tåimm’mõš mõttai plaaneemtuâjjan, kååʹtt ij leäkku teänab mieʹrrmeâldlaž. Leäm piâkkõõttâm, teâuddje-a sääʹmpäärnai vuõiggâdvuõđ, jõs siʹjjid jiâ leäkku ǩiõl da kulttuur meâldlaž jiijjâs tåimmʼmõõžž vuäǯǯamnalla, särnn sääʹm päärnaikulttuurkõõskõõzz kuʹǩesäiggsaž tuâjjlaž Petra Magga-Vars.

Ânnʼjõž teäggtõs ij vueiʹtlvââʹst kõõskõõzzi tiuddmeärrsaž tåimmʼmõõžž, jiâ-ka tõk pââʹst lââʹssteäggtõõzztaa taʹrjjeed kääzzkõõzzeez õõutverddsânji leʹbe ooudâsviikkâd puõʹtti tuâjas. Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt-i mättʼtõs- da kulttuurministeriaaʹje, što kõõskõõzzi tåimmʼmõš tuõrvčeš še juätkast.

Duodji-akatemia jåʹttʼtummuš vääžnai

Tåimmʼmõõžžâst åårrai kõõskõõzzi lââʹssen lij vääžnai piâssâd juäʹtǩǩed še Duodji-akatemia tuâj. Jeänõõǥǥ kooʹddin ooudâsvikkum haʹŋǩǩõõzzâst lij leämmaž täävtõssân raʹvvjed sääʹmǩiõtt-tuâjai silttummuž da raajjâd ođđ tuâjjpaaiʹǩid, nuʹt Jeänõõǥǥâst ǥu veeʹzz sääʹmvuuʹdest.

– Sääʹmkulttuurkõõskõõzzi da Duodji-akatemia tååimi tuõrvvmõš lij samai vääžnai. Akatemia tuejjeem määŋg puõlvvõõǥǥ pirrõs raʹvvjeʹči še õhttsažtuâj Ruõcc da Taarr sääʹmǩiõtt-tuâj čieʹppivuiʹm, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Akatemia jäʹrjstem kuurs jeällʼjâʹtte sääʹmkulttuur da raʹvvje ǩiõtt-tuâjjtääid serddjummuž puõlvvõõǥǥâst nobba. Ääiʹjab dååma da âʹlddpirrõõzzâst serddjam tääid kaiʹbbje ååʹn tuärjjeem diõtt aktiivlaž tuärjjeemtååimid. Sääʹmteeʹǧǧ täävtõssân lij vuäǯǯad Duodji-akatemia pieʹǩǩen Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurkõõskõståimmʼmõõžž.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ raukkmõš âsttjemlaaǥǥab, õõutverddsab sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõššân.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Petra Biret Magga-Vars
Tåimmamvuäʹpsteei
teʹl. 040 7325503
petra.magga@samediggi.fi