Aanarsääʹmm sääunõõttmen, nuõrttsääʹmm kämmrest da tâʹvvsääʹmm kruâit paaldâst– äävmättčiâss sääʹmǩiõli neäʹttlest 43!

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid še tän eeʹjj äävmättčiâssid sääʹmǩiõli neäʹttlest 43!

Mättčiâssi teeman lij domm da pirrõs. Aanarsääʹm mättčieʹsse koʹlle sääunõõttmõš da možât kaʹlddjest tåiddõõttmõš, nuõrttsääʹm mättčiâssin tobdstõõđât jiijjâs kämmra da tõn peittaaʹššid, tâʹvvsääʹm čiâssin âʹpet mättjet, mäʹhtt ǩeʹttempõõrtâst vuäitt pävvrõõššâd tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Mättčiâssi jurddjen lij uʹvdded jäänab teâđaid sääʹmǩiõlin da seämmast še sääʹmkulttuurâst. Mättčiâssi täävtõsjoukkân liâ vuâđđmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđi, leša mättjemčiâssid vuäǯǯa vuässõõttâd puk sääʹmǩiõlin älšmam oummu. Čiâssid vuäitt vuässõõttâd håʹt ǩii mättjeei jiõččines leʹbe puk klassneeʹǩǩ vueiʹtte vuässõõttâd õõutsââʹjest seämma poʹdde õhttsaž aparaattâst. Vuässõõttâd vuäitt še määŋg čieʹsse.  

Mättčiâss ââʹnet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teamsist. Čiâss liâ õhttsiʹžže koumm, õhtt juõʹǩǩ Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlâst: aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõlâst.

Mââibargg 25.10. čiâss 10–10.45

Aanarsääʹmm sääunõõttmen

Uʹčteeʹlen Laura Ylinampa

Täävtõsjoukk pââibužškooul da nuʹbb tääʹss.

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Seärad 26.10. čiâss 10–10.45

Nuõrttsääʹmm kämmrest

Uʹčteeʹlen Kia Olin da Sirkka Sanila

Täävtõsjoukk 0.–2. klass

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Neljdpeiʹvv 27.10. čiâss 10–10.45

Tâʹvvsääʹmm kruâit paaldâst.

Uʹčteeʹlen Máren-Elle Länsman

Täävtõsjoukk 3.–6. klass

Õhttnemliŋkk:  Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst

Čiâssin vuäitt kõõččâd kõõččmõõžžid da saǥstõõllâd chaatâst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ouddǩiõʹtte. Mättčiâssid jeäʹt ruõkku.

Tääʹrǩab vuäppõõzz čiâssid vuässõõttmõʹššetääiʹben.

Õhttvuõttoummu:

Hanna Helander, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor 
arla.magga@samediggi.fi
040 6875989

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij taʹrjjeed sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kueʹhtt neäʹttelčiâss da viikkâd ooudâs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pedagogiikk. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij tuõttäiggsaž (synkroonlaž) mättʼtõs. Täʹl uʹčteeʹl da ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõđi škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi vuässâʹtte seämma-ääiʹj mättčiâssid jijjjâs ǩieʹččaparaattin, leša fyyslânji jeeʹres paaiʹǩin.

Lââʹssteâđaid sääʹmǩiõli neäʹttlest:

Sääʹmǩiõli neäʹttel 24.–30.10.2022 jurddjen lij kaggâd sääʹmǩiõli sââʹj, da lââʹzzted sääʹmǩiõl da kulttuur tobddmõõžž õhttsažkååʹddest. Samai tän neäʹttlest puäʹtte sääʹmǩiõl koʹllʼjed da kuâsttjed juõʹǩǩ sââʹjest!