Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllikarttkõõskõõzz projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 14.11. da peštt 17.2.2023 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuâjaid koʹlle jm. Skábmagovat alggmeerai jieʹllikarttfestivaaʹle kuulli tuâj (jm. av-teknikk, jieʹllikarttkopio) di jeeʹres kõõskõõzz tuâj. Tuâj oʹnsteeʹješ håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škooultõs, sääʹmǩiõl täidd di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl täidd.

Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩummuš meäʹrtââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1 899,26 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlõõʹzzid. Projeʹktt-tuâjjla tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõõzz Sajoozzâst.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzeesvuiʹm âlgg tooimted sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 27.10.2022 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?990717b6

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd jieʹllikarttkõõskõõzz plaaneei Tarja Porsanger teʹl. 050 569 6065, tarja.porsanger(at)samediggi.fi.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Alggmeerai jieʹllikarttfestivaaʹle addrõõzzâst www.skabmagovat.fi.

Aanrest 6.10.2022
Sääʹmteʹǧǧ