Sääʹmteʹǧǧ vaʹllji tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaarân Anni-Siiri Länsman da Heikki Paltto

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹllji 30.9.2022 saaʹmi tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissio vuäzzliʹžžen leʹbe komissaarân universiteʹttlehtoor, Oulu universiteʹtt Giellagas-instituutt jååʹđteei Anni-Siiri Länsman da puäʒʒhoiʹddjeei, põõrǥâsneeʹǩǩ Heikki Paltto.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli ouddâl tuʹmmstõktuâj riikkpiisar Henrik Haapajärvi. Sååbbar jiõnsti aalǥâst Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz da väärrneǩ Matti Aikio eʹtǩǩõõzzi kõõsk. Halltõs eʹtǩǩii, što tiuddsååbbar räʹtǩǩad oʹđđest tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari nõõmtummuž kuõskki ääʹšš, ääʹššest õčndõõttâm ođđ teâđai vuâđald di tuʹmmai vueiʹtlvaž jeeʹres juätkktååimin. Sääʹmteeʹǧǧ ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥâst eʹtǩǩeem kõõut ij leämmaž vueiʹlvaž tiuʹddepiijjâd tõnnalla ǥu tiuddsååbbar tuʹmmji påʹrǧǧmannust. Halltõõzz eʹtǩǩõs vuõiʹti jiõnstummuž jiõnin 11-7 (1 kuâras jiõnn).

Nääiʹt sååbbar ouddni saǥstõõllmõõžži mâŋŋa komissaari vaʹlljummša. Tâʹvvsääʹmǩiõl ja kulttuur eeʹttkâʹsttem komissaari beäʹlnn sååbbar jiõnsti Anni-Siiri Länsman da Anne Nuorgam kõõsk. Länsman vaʹlljeeš komissaarân jiõnin 10-4 ((2 kuâras jiõn). Aanarsääʹmǩiõl da kulttuur eeʹttkâʹsttem komissaar beäʹlnn sååbbar jiõnsti Juha Lassila da Heikki Paltto kõõsk. Lassila da Paltto vuõǯǯu kuhttu 6 jiõn (4 kuâras jiõn). Paltto vaʹlljeeš komissaarân vuârbbam puäđõssân. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 18 § mieʹldd vaalin ǩiõččât vaʹlljum tõn, kååʹtt vuäǯǯ jäänmõsân jiõnid. Jiõni šõõddeen tässad räʹtǩǩad vueʹrbb.

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla Ulla-Maarit Magga da Tauno Ljetoff spraaʹve vuârbbmõõžž.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs maaccti saaʹmi tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio-vueʹjj da juätkktååimid oʹđđest räʹtǩǩeemnalla tiuddsåbbra, ǥu tiuddsåbbrest ij leämmaž tuʹmmstõõǥǥ tuejjeen teâtt tõʹst, što tuâj årnnmõš ij leäkku vueiʹtlvaž krååʹma, što komissio ja tõn tuâjjla pieʹstet tuâjain ja tuâjj täin vueʹzzin põõtt. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmji oouʹdab såbbrest 9.8.2022 seʹrdded komissaari vaʹlljummuž ooudårra da väʹldded tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss juätk beäʹlnn mieʹrrkõõut.

Halltõs vaʹrrji vueiʹtlvažvuõđ sääʹmõhttõõzzid da jiõččnaž sääʹmoummuid šõddâd kullum da särnnad jiijjâs vuäinnmõžžid Sääʹmtegga tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj juätkast. Mieʹrräigga mõõneeʹst Sääʹmtegga tååimteš õhttsiʹžže 32 peäʹlestvälddmõõžž. Peäʹlestvälddmõõžž leʹjje vueiʹnnemnalla såbbrest.

Saaʹmi tuõđâšvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tååimast 28. kålggmannust 2021. Šiõttummšes mâŋŋa komissio lij tåimmam jiõččânji da soorčǩânji. Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar Miina Seurujärvi di Heikki J. Hyvärinen rauʹǩǩe peäccõõttmõõžž komissaar tuâjstes riikksuåvtõõzzâst. Riikksuåvtõs miõđi čårrnummuž komissaar tuâjain 25.5.2022 looǥǥeeʹl.

Looǥǥ tääiʹben saaʹmi tuõđâsvuõtt- da suåvadvuõttkomissio mandatt.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Kalle Varis
Lääʹǩǩpiisar
050 384 7040
kalle.varis@samediggi.fi