Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla tuâjjlažkåʹddjååʹđteei mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj äälǥče 3.10.2022 da peeštče 31.3.2023 räjja. Sääʹmteʹǧǧ puätt tän mieʹrräiggsaž veʹrǧǧkõõsk ääiʹj õlmstâʹtted tuâjjlažkåʹddjååʹđteei põõšši veeʹrj ooccâmnalla pâʹsslâšttam-mannust 2023, tõn diõtt tuâjast persteei ooumže mieʹrräiggsaž tuâjj leʹčči šiõǥǥ vueiʹttemvuõtt ooʒʒõõttâd põõšši veʹrǧǧkõʹsǩǩe. Sääʹmteʹǧǧ lij nuʹtt 75 tuâjjla organisaatio, koonn tuâjjla toiʹmmje määŋgpeällsânji jeeʹresnallšem tuâjain da jeeʹres vaʹstteemvuuʹdin. Sääʹmteʹǧǧ lij õhtt miârkteei tuâjjuʹvddjin sääʹmvuuʹdest. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlai väʹlddtåimmpäiʹǩǩen lij Sääʹmkultturkõõskõs Sajos, Aanrest, leša tuâjjla reâugga veiddsânji jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnmest da sääʹmvuuʹdest.

Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei tuâjjan lij vaʹstteed Sääʹmteeʹǧǧest pukin reâuggkõskkvuõđ äiggsaž tuâjjlažkåʹddvaaldâšm proseeʹssin rekrytâsttmõõžžâst sa reâuggkõskkvuõđ puuttâm räjja. Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei tuärjjad puk tuâjjlažkååʹdd pukin kääzzkõskõʹsǩǩe da tuâjjpueʹrrvââjjma kuulli aaʹššin, vaʹsttad tuâjjlažkåʹddstrategia da -vuäppõõzzi di tuʹmmstõõǥǥi raajjmõõžžâst da tåimmapiijjmest. Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei toiʹmmai tuâjjlažjååʹđteeʹji tuâjjpaarrân, jeäʹrben suu vaʹsttummšest tuâjjlažkåʹddvaaldšma, tuâjjpueʹrrvââjjmõʹšše da tuâjjuʹvddipolitiʹǩǩe kuulli ääʹšš. Täi lââʹssen tuâjjlažkåʹddjååʹđteei toiʹmmai päʹlǩǩvaaldâšm da tuâjjtiõrvâsvuõtthuâl õhttvuõttooumžen. Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei toiʹmmai takai konttrest vaaldâšmjååʹđteei vuâllsiʹžžen.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj ooudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš veiddsanji, reâuggjieʹllma härjjnummuš tuâjjlažkåʹddvaaldâšm da tuâjjpueʹrrvââjjam ooudâsviikkmest, teâttmõš aarǥ kääzzkõskõskkaaʹššin, jeäʹrben veʹrǧǧmäinnsuåppmõõžž suåvldummšest di pueʹr saǥstõõllâm-, tiimituejjeem- da saaǥǥtemtääid. Pueʹrren ǩiõččât veâl õhttsažtuâjjraajji da čååudaskõskksaž tuejjeemnääʹll di oodd ǩiõttʼtõõllâd määŋgaid jeeʹresnallšem tuâjaid vaʹsttõsvuõđlanji kõrr teäddast.

Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/I meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2885,14 €). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz sääʹmvuuʹdest tuejjeeʹn di tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjast ââʹnet koolm määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 28.9.2022 mõõneeʹst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ec6badc1

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 040-7262688 leʹbe pia.ruotsala@samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi..

Aanrest 7.9.2022
Sääʹmteʹǧǧ