Sääʹmteâđ mättʼtõs-suârgga škooultõs 28.9.2022

Tiõʹtteǩ-jiõk, što pâʹjjel 70 % sääʹmpäärnain da -nuõrin jäälast säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn, da siʹjjin tåʹlǩ nuʹtt 15 % mättʼtââtt sääʹmǩiõl?

Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr jääʹrjast õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧin, Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin, Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem da Uccjooǥǥ kååʹdd vaaldšem sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz di Nuorten akatemiain Sääʹmteâđ mättʼtõs-suârgga škooultõõzz. Škooultõõzzâst taʹrjjeet sääʹmteâđ mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid da mättʼtõs-sueʹrjest toiʹmmjeeʹjid. Škooultõs lij kueiʹt vueʹzzest.

Vuõssmõs vueʹzzest ǩiõttʼtõõlât sääʹmškooulniiʹǩǩi ǩiõlʼlaž da jeeʹres vuõiggâdvuõđid škooulin di mõõn nalla sääʹmteâđ lââʹzztummšin vueiʹtet vaaikted täi vuõiggâdvuõđi teâuddjummša . Seämmast mõõnât čõõđ, mõõn nalla škooul vuäiʹtte ââʹnned äuʹǩǩen sääʹmteâđ mättʼtõõzzâst. Vueʹss lij jurddum mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid di škoouli tuâjjlažkådda, mâʹte škoouljååʹttemoʹhjjeeʹjid, uʹčteeʹlid, koordinaattorid, rehtooʹrid da jååʹđteeʹjid.

Nuʹbb vueʹss lij pedagooglaž da tõt lij jurddum škoouljååʹttemoʹhjjeeʹjid da uʹčteeʹlid. Vueʹzzest uuʹdet viiŋkid sääʹmteâđ pohttmõõžž vueʹssen puki mättʼtõõzzâst da mõõnât čõõđ Dihtosis -mõõntõõllâmpaakk di jeeʹres neävvaid sääʹmteâđ mättʼtummša.

 

Looǥǥ lââʹzz da iʹlmmtõõđ tääiʹben

 

Programm:

12.00 Škooultõõzz äävummuš

12.05  Sääʹm  õhttsažkåʹdd – mii tõt lij, da koʹst?, Ulla Aikio-Puoskari, škooultõspiisar, Sääʹmteʹǧǧ

12.35 Sää′mǩiõl Lääʹddjânnmest da škooul säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjen, Anne-Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar, Sääʹmteʹǧǧ

13.00 Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs pueʹttiääiʹj raajjmen, Hanna Helander, projeʹkttjååʹđteei, Uccjooǥǥ kåʹdd da Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor, Sääʹmteʹǧǧ

13.20 Sääʹmteâtt pukid, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

13.30 Saǥstõõllmõš da kõõččmõõžž

 

13.45 Kõskk

 

14.15 Nuuʹbb vueʹzz äävummuš

14.20 Nuor.fi seiddõõzz äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst di nuõrisuåvtõõzz tiõrvʼvuõđ, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

14.30 Oktavuohta.com seiddõõzz äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst, Ulla Aikio-Puoskari

14.40 Kulttuuri škooul -haʹŋǩǩõõzz čuäjtõõllmõš, Maria Aikio, haʹŋǩǩõskoordinaattor

14.50 Dihtosis -mõõntõõllâmpaakk äuʹǩǩummuš mättʼtõõzzâst, Maria Aikio

15.50 Loppsaǥstõõllmõõžž

 

Jeeʹres teâđ:

Šõddmõõžž jeät ruõkku.

 

Lââʹssteâđ iʹlmmtõõttmõõžžâst da noorõõttmõõžž takai jäʹrjstõõllmõõžžin:

Marketta Enbuska, teʹl.. +358 295 017 380, Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr

Lââʹssteâđ šõddmõõžž pirr:

Satu Pieski, teʹl.. +358 295 017 366, Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr

 

Neʹttpååʹštaddrõõzz häämast etunimi.sukunimi@avi.fi

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ravintola Čaiju.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc kookk mieʹrräiggsaž tuõjju

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž vuõinnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajoozz Čaiju restraʹntte põõrǥâsjiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, soojjlõs di šiõǥǥ vuârrvaaiktõstääidlaž da teäddǩiõrddi ämmat-täiddsaž kookk mieʹrräiggsaž tuõjju eeʹjj loopp räjja. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd tâʹlles.

Sääʹmteʹǧǧ puätt tän mieʹrräiggsaž tuâj ääiʹj õlmstâʹtted ooccâmnalla kookk meäʹrteʹmes ääiǥas, tõn diõtt tåo tuõjju haaʹleeja tät lij šiõǥǥ podd tobdstõõttâd Čaijun kååʹffpäiʹǩǩ-resttrantt kookk tåimmkoʹvve di toiʹmmsuärgga.

Määŋgpeällsaž tuõjju kooll juõʹǩǩpeivvsaž kõskkpeiʹvvporrmõõžž plaanmõš  da valmštummuš, såbbartaʹrjjummši plaanmõš da raajjmõš õõutveäkka resttrantt-tuâjjlain, tukkutiʹllʼjõõzz di ǩeʹttempõõrt da -neävvai pottsenâânnmõš, äʹššneǩ-kääzzkõs da jeeʹres restraʹnttekuulli tuâj.

Ooccjin tuäivvap tuõjju ââʹnteei škooultõstuâǥǥa, riʹjttjeei haʹrjjnummuž vaʹstteei tuâjaid di hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij tääuʹjmõsân arggpeeiʹvi 8–16 (36,15 č/neäʹttel).

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj ooudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnstam håiddmõš ooudald šiõǥǥ sääʹmkulttuur tobddmõõžž.

Taʹrjjeep tuʹnne jiõččnaž da määŋgbeällsaž tuâj di šiõttlõs tiim tuu tuärjjan. Restrantt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI/II meâldlânji (2017,90 e /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm 010 839 3109. Ooccmõõžžid âlgg tooiʹmted meâlddõõzzines addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?86eff48c mââimõssân 7.9.2022 mõõneeʹst.

Lââʹssteâđ Sajoozz da Sääʹmteeʹǧǧ pirr neʹttseeidain www.sajos.fi da www.samediggi.fi

Aanrest 24.8.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Karttsääʹnnǩeʹrjj Mattu saa’nid iʹlmštõõvvâm digiǩʹerjjen

Peäggtum karttsääʹnnǩeʹrjj Mattu saa’nid lij iʹlmštõõvvâm digiversio. Vuäitt kuvddled saaʹnid kliʹkkjeeʹl saaʹnid leʹbe kaartid, da harʹjjtõõllâd jiõnnummuž. Mattu saaʹnid – ǩeeʹrjest lie nuʹtt 500 tääuʹjmõš sääʹmǩiõllsaž sääʹnned teeʹmmkruuggi mieʹldd, mâʹte jieʹlli-, piâr- da porrmõš-sään.

Digiǩeeʹrj lij tuejjääm Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋkkõs, kååʹtt taʹrjjad aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm mättʼtõõzz ougglõsõhttvuõđi äuʹǩǩeeʹl. Mättʼtõõzz lââʹssen haʹŋkkõs tuärjjad sääʹmǩiõllsaž digitaalʼlaž mättmateriaali puuʹtʼtõõzz.

Sääʹmǩiõllsaž ǩeeʹrj vuâđđan lij leämmaž Matti Morottaja aanarsääʹmǩiõllsaž ǩeʹrjj Oopâ saanijd. Sääʹmǩiõllsaž jåårǥlâttmõõžž lij tueʹjjääm Katri Fofonoff, kaartid lij pirstam Sirpa Mänty.

Digisääʹnnǩeeʹrj jiõntõõzzâst lij vaʹsttääm Janne Lappalainen, editâsttmõõžžâst Janne Lappalainen, Nicholas Francett da Mikkal Morottaja. Merja Fofonoff lij lookkjen. Digisääʹnnǩeeʹrj teeknlaž tuâjast lie vaʹsttääm Esther Berelowitsch da Unni Länsman.

Ǩiõčč da kuvddâl ǩeeʹrj liiŋkâst: Mattu saa’nid

Juutuajoki Inarista kuvattuna.

Säʹmmlai vuõiggâdvuõđid âlgg staanâd kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttõõllmõõžžâst

Lappi suudvuõiǥâs heelǥii 12.8.2022 kuõiʹt säʹmmla viârtõõzzid kueʹllšeeʹllemreäkkain Aanrest da Uccjooǥǥâst. Suudvuõiggâz mieʹldd viõǥǥâst leämmaž kueʹllšeellmõõžž kuõskki rajjtõõzz lie leämmaž risttreeidast vuâđđlääʹjj 17 § 3 momeeʹntest staanum säʹmmlai kulttuurvuâđđvuõiggâdvuõđin. Ääiʹjben ǩeâđđa Ââʹlmõs vuõiǥâs uuʹdi kuõʹhtt ouddtuʹmmstõõǥǥ, koi mieʹldd kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttâlm Teän čääʹccvuuʹdest leʹjje säʹmmlaid vuâđđlääʹjjest staanum vuõiggâdvuõđid vuâstta.

Suudvuõiggâz võõrâs suvddâz juäʹtǩǩe Korkeimman oikeuden huhtikuussa 2022 antamien ennakkopäätösten liinj mieʹldd. Ouddtuʹmmstõõǥǥi mieʹldd kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttâlm Teän čääʹccvuuʹdest leʹjje risttreeidast säʹmmlaid vuâđđlääʹjjest staanum vuõiggâdvuõđivuiʹm. 

Anni Koivisto da Leo Aikio. Snimldõõǥǥ: Johanna Alatorvinen da Ville Fofonoff.

– Suudišttmi tuʹmmstõõǥǥ čuäʹjte čiõlggsânji, što kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttõõllmõš ij tän poodd leäkku vuâđđlääʹjj meâldlaž. Kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttõõllmõõžž âlgg oođeed nuʹtt, što tõt stään säʹmmlai vuõiggâdvuõđid da kueʹllšeeʹllemrajjtõõzzid šiõtteʹmen âlgg ââʹnned vuõss-sââʹjest nåkam naaʹlid, kookk jie rajjât säʹmmlaid vuâđđlääʹjjest staanum vuõiggâdvuõđid, särnn I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Sääʹmteeʹǧǧ väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio lij nuʹbb kueʹllšeeʹllemreäkkain viârtõvvum. Aikio ǩiiʹldi, što kõõččmõõžžâst leäi lääʹjjvuâsttsaž tuâjj, tõn diõtt ko suʹst lij vuõiggâdvuõtt pääiklaž säʹmmliʹžžen haʹrjjted äʹrbbvuõđlaž dommtarbbšeellmõõžž vuuʹd äʹrbbvuõđlaž da samai kuuʹǩǩ ääiʹj seʹst šeeʹllempäiʹǩǩen šõddâm paaiʹǩin.

– Mâânn puästtad, što säʹmmla jouʹdde ooccâd vuõiggâdvuõđ kulttuurâs haʹrjjtummša suudišttmi pääiʹǩ. Lääʹjjšiõttummuž âlgg leeʹd čiõlǥâs säʹmmlaid še. Jos kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttõõllmõõžžâst jeäʹt valddu lokku Lääʹdd vuâđđlääʹjj leʹbe suudišttmi čåuddmõõžžid, teʹl vueʹǩǩ lij säʹmmlaid čuuʹt pannčiõlǥâs. Leʹčči pukid pueʹrmõs, što säʹmmlai vuõiggâdvuõđid vääldšeš lokku teʹl juʹn, ko šiõttõõzzid valmštõõlât, juätkk Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Reenvuâlaž kueʹlšeeʹllemreäkka leʹjje šõddâm påʹrǧǧmannust 2020 Aanrest Juutuajooǥǥ Vueʹllkuõškâst, ǩieʹssmannust 2018 Uccjooǥǥâst Kevojääuʹrest di sueiʹnnmannust 2017 Uccjooǥǥâst Tsarssijooǥǥ vueʹllǩeâuŋŋsest.

Suudvuõiggâz mieʹldd aaʹššin ij leämmaž čuäʹjtum, što rajjtõõzz säʹmmlaid leʹčče leämmaž tuejjeempoodd kueʹllnaaʹli suõjjlem diõtt vieʹltʼtemes tååim. Rajjtõõzzid leäi suudvuõiggâz mieʹldd vueiʹtted veâuseed nåkam kueʹllšeeʹllma, kååʹtt ij naaudâž vuâđđlääʹjj 17 § 3 momeeʹnt da KP-suåppmõõžž 27 artikla meâldlaž suej.

Vuâđđlääʹjj 17 § 3 momeeʹnt mieʹldd säʹmmlain alggmeeran lij vuõiggâdvuõtt tuõʹllʼjed da oouʹdeed ǩiõlâs da kulttuurâs. Sääʹmkulttuuʹre koʹlle jeeʹrab mieʹldd säʹmmlai äʹrbbvuõđla jieʹllemvueʹjj– kueʹlstummuš, puäʒʒhåidd, meäccjummuš, uussmõš da noorrmõš di sääʹm ǩiõtt-tuâjj. ÕM meer- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki suåppmõõžž 27 artikla mieʹldd tõin riikkin, koin lie meersaž, åskldõõǥǥlaž leʹbe ǩiõlʼlaž uuʹccbõõzz, näkam uuʹccbõõzzid kuulli oummuin ij vuäǯǯ ǩeʹldded vuõiggâdvuõđ õõutsââʹjest jeärrsi jooukâs vuäzzlaivuiʹm naaudčed jiijjâs kulttuurâst.

Suudvuõiggâz tuʹmmstõõǥǥ jie leäkku veâl lääʹjjviõkksa.

Lââʹssteâđ

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi 

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar
040 186 7258
sarita.kamarainen@samediggi.fi

Snimldõk: Terhi Tuovinen

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022. Muuʹšt iʹlmmttõõttâd mieʹrrpeivva mõõneeʹst! Vääldak šât lokku, što pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ čeäʹppvuõđpeivva čuäjtõõzzin leʹbe ǩeerjlaž tuejjõõzzin.

Ǩeerjlaž tuejjõõzz tååimtet 1.9.2022 mõõneeʹst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äävai pukid sääʹmnuõrid, ij-ǥa vuässõõttmõõžž taarbâž šõddâd škooul pääiʹǩ.

 

Teâđtõõzz iʹlmmtõõttmõõžžâst da šõddmõõžž programm õlmstõttum

Šõddmõõžž vuâkkõõzz

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/7FED747726221A86
Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB3FCFA752F1EB7
Ǩeerjlaž tuejjõõzzi tååimtummuš: https://link.webropolsurveys.com/S/C6A60E3E7520595A

 

Lââʹsteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Inarinsaamen taivutusoppi kirjan kansikuva.

Aanrõšǩiõl soojtem-mätt ǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm

INARISAAMEN TAIVUTUSOPPI kovvad aanrõšǩiõl soojtemååʹblǩi raajjmõõžž systemaattlanji, leša nuʹt, štõ tõi fittjummuš lešši aʹlǩǩi. 

Ǩeeʹrjest puutet õuʹdde aanrõšǩiõl jiõnnõõǥǥid da jiõnneemvuäppsid, vuâkkõõzzi meâldlaž jiõnneem-muttõõzzid da soojtemjtemååʹblǩi raajjam-meärrõõzzid. Ǩeeʹrjest lie jiânnai õuddmiârk kook kovvee meärrõõzzid. 

Laassen ǩeeʹrjest puutet õuʹdde soojǩâni sääʹnnklaassid da tõi takainallšmid saaʹnid. Soojtem-määtt maŋŋa ǩeeʹrjest lij vuäʹnkõs vueʹss aanrõšǩiõl ciâlkmäätt jiõčvuõđin. 

Ǩeʹrjj suåpp aanrõšǩiõl ǩiõllmäättai tuärjjan da mättmateriaalan di teâttkäivvan pukid, kook aanrõšǩiõlin tuejjee, õuddmeârkkan uʹčteeʹlid, tooiʹmteejid da tuʹttǩeejid. 

Ǩeʹrjj lji tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst: https://www.samediggi.fi/tuote/inarinsaamen-taivutusoppi/

Säʹmmlai dommvuuʹd luâttsuõjjlemaaʹšši diõtt noorõʹtteš Njeäʹllmest

Pirrõsministeria, Lappi JJP-kõõskõs, Meäʹcchalltõs da Sääʹmteʹǧǧ noorõʹtte Luâttsuõjjlemtegga Njeäʹllmest 10.-11.8.2022. Luâttsuõjjlemteʹǧǧ lij säʹmmlai dommvuuʹd riikk jânnmi luâttsuõjjlummšest vaʹstteei veʹrǧǧniiʹǩǩi da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsažtuâj oouʹdeei juõʹǩǩ eeʹjj jäʹrjstum kaaunõõttmõš. Tän eeʹjj väʹlddteema leäi Aanarjäuʹrr da tõn vuuʹd sääʹmkulttuur.

Kaaunõõttmõõžž aalǥâst mõʹnneš čõõđ vuässõõtti vueʹsspieʹli ääiʹjpoddsaž ǩiõčldõõǥǥid, mâŋŋa tõʹst vuäjjneš tän eeʹjj teema ǩiõttʼtõõllma. Vuässõõtti vuäjjne jeeʹrab mieʹldd aanarsääʹm kulttuuʹre, Aanarjääuʹr čääʹccvuuʹd vuâkka da tõn ouddnummša di Aanarjääuʹr tuuʹlvtummša. Luâttsuõjjlemteʹǧǧ tobdstõõđi veâl ÕM veärraaunâs- da mäddtäällorgaan (FAO) veärrstaanrapoʹrtte, koonn õhttân vueʹssen ǩiõttʼtõʹlleš Njeäʹllmest jälsteei aanarsäʹmmlai veärr-riâšldõõǥǥ.

Luâttsuõjjlemteʹǧǧ kõʹllʼji še Aanar Kirakkajooǥǥâst da tobdstõõđi jååʹttmen åårrai jokkvuuʹd oouʹdab vuâkka sättmõʹšše di kuuʹǯ koođđâmvuuʹdi laaddmõʹšše.

– Vuässõʹttem vuõssmõs vuâra Luâttsuõjjlemtegga da muʹst lij šiõǥǥ miõll tän kaallšõs õhttsažtuâjjkaaunõõttmõõžž diõtt. Âânam tääʹrǩes äʹššen, što piâssâp saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr, vaajted teâđaid da seämmast tobdstõõttâd säʹmmlai dommvuuʹd jiijjâsnallšemvuõʹtte, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧest Luâttsuõjjlemtegga vuässõʹtte II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio, jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen, jieʹllemvueʹǩǩpiisar Laura Olsén-Ljetoff, pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär da saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen. Luâttsuõjjlemteʹǧǧ lij noorõõttâm eeʹjjest 2002 ääʹljeeʹl meäʹrmeâldlânji. Koronapandemia ääiʹj kaaunõõttmõõžžid lij šõddâm kuõiʹt eeʹjj kõskk. Pueʹtti kaaunõõttmõõžž jäʹrjstet eʹpet pueʹtti eeʹjj.

Snimldõk: Vueʹssen prograammâst Luâttsuõjjlemteʹǧǧ tobdstõõđi aanarsääʹm veärrkulttuuʹre da jeäʹǩǩesveärran suõvsteš Aanarjääuʹrest koddum šaapš. Snimldõk: Johanna Alatorvinen/ Sääʹmteʹǧǧ. 

Lââʹssteâđ:

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ serdd komissaari vaʹlljummuž ooudårra

Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmii pâʹjjelmeärrsaž tiuddsåbbrest mââibaarǥ 9.8.2022 seʹrdded tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari vaʹlljummuž ooudårra da väʹldded tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss juätk beäʹlnn kõõut. Kõõut ääiʹj čiõlǥtet rääuhast, mõõnn nalla proseeʹss vueiʹtet juäʹtǩǩed da jueʹtǩet veâl tõn seʹlvvtummuž, mâid sääʹm õhttsažkåʹdd ääʹššest jordd.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar jiõnsti halltõõzz eʹtǩǩõõzz da väärrneǩ Matti Aikio eʹtǩǩõõzz kõõsk. Aikio eʹtǩǩõs komissaari vaʹlljeem serddmõõžžâst ooudårra vuõiʹti jiõnin 10-9. Halltõs eʹtǩǩii tiuddsåbbra, što tiuddsååbbar nõõmai kuõʹhtt ođđ komissaar, koin nuʹbb eeʹttkâstt aanarsääʹm ǩiõlljoouk da nuʹbb tâʹvvsääʹm ǩiõlljoouk di tuʹmmad taarb mieʹldd jeeʹres tååimain proseeʹss juätk juuʹrdeeʹl.

Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmii õõuʹdab såbbrest ǩieʹssmannust 2022 tuärjjeed tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkkmõõžž. Õuʹddel tuʹmmstõktuâjast sååbbar kuuli äʹšštobddjen Säʹmmlai psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz jååʹđteei Heidi Eriksen, viiđ Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥâst nõõmuum vuäzzla di õõut komissio piisarkååʹdd plaanni.

– Meeʹst feʹrttai tiuddsåbbar liinj meâldlânji vueʹlǧǧed seeʹlvted čiŋŋlubun vueiʹnlmid sääʹm õhttsažkååʹddest di tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss juätkast. Vuäzzlain puõʹtte õuʹdde vuâmmšõõzz komissaari vaajtõsmääinai meäʹrest di proseeʹss õõuʹdeem õudldõõzzin, ko eʹtǩǩõs sääʹmteʹǧǧlääʹjjest ij leäkku õuddnam veâl eeʹttiǩ-kååʹdd ǩiõttʼtõõllma, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tooiʹmest kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Mâŋŋa šiõttummšest komissio toimmjummuš lij leämmaš jiõččnallaš da čõõnteʹmes. Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen annu Riikksuåvtõõzz čåuʹddem komissaar tuâjain.  Riikksuåvtõs miõđi Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen čåuddõõttmõõžž komissaar tuâjast 25.5.2022 looǥǥeeʹl.  

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss mieʹrren lij tobdsted da ärvvtõõllâd historiaalʼlaž da ânnʼjõž čårstummuž, mieʹldd looǥǥeeʹl riikk suuddtõspolitiikk, di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummšid, seeʹlvted mõõn nalla täk vaaikte säʹmmlaid da sij õhttsažkådda ânnʼjõž vueʹjjest da eʹtǩǩeed, mõõnn nalla vuäitčeš oouʹdeed õhttvuõđ säʹmmlai da Lääʹdd riikk kõõskâst di säʹmmlai seʹst.

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla lie veiddsanji oskkum oummu säʹmmlai da lääʹdd õhttsažkååʹdd seʹst. Vuäzzla lie čõnnsateʹmes jie-ka eeʹttkââʹst tõn beäʹl, kååʹtt lij siʹjjid eʹtǩǩääm leʹbe siʹjjid vaʹlljääm. Komissio nõõmtummšest vääʹldet lokku tääʹssbeällsânji sääʹm jeeʹres ǩiõlljooukid. Komissio nõõmtummšest põõrǥât väʹldded lokku sooǥǥbieʹli tääʹsspeällsaž eeʹttkâsttmõõžž.

Looǥǥ täʹst säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio mandaatt.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet čâhčča 2022

GOLLEGIELLA – tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet ååucad vuâra čâhčča 2022 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹri da sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji kaaunõõttmest,  kååʹtt riâžžât čõõuč looppâst Ruõccâst. Cistt miõđât õõutoummid leʹbe õõutstõõzzid Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruõššjânnmest sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõõžžâst.

Gollegiella ciist liâ alttääm sääʹmaaʹššin Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest vaʹstteei ministeeʹr da täi jânnmi sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei. Ciist jueʹǩǩeš vuõssmõs vuâra eeʹjjest 2004 da tõn jueʹjjet juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj. Cistt lij šorradvuõđ mieʹldd 15 000 euʹrred.

Ǩiõllciist täävtõs
Ǩiõllciist täävtõssân lij mieʹttvaaikted sääʹmǩiõli tuõʹllʼjummša, ooudâs viikkmõʹšše leʹbe seillmõʹšše Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad ciist?
Ǩiõllcistt miõđât õõutoummid, jooukid leʹbe õõutstõõzzid (ml. õhttõõzz, stroiʹttel), kook liâ vuäǯǯam meriittid tåimmjeeʹl miârkteei nalla sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõõžž, tuõʹllʼjummuž da seillmõõžž diõtt. Ǩiõllcistt vueiʹtet miõttâd ouddmiârkkân ǩeerjlaž, njäälmlaž leʹbe jeeʹres tuâjain, kook vueiʹtte kuõskkâd veiddsânji jeeʹres tåimmsuõʹrjid. Ciist vueiʹtet jueʹǩǩed määŋg ciistvuäǯǯai kõõskâst.

Iʹlmmet jiijjad võboršeeʹǩǩ!

Õõutooumaž, joukk leʹbe õõutstõs Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest vuäitt tuejjeed jiijjâs eʹtǩǩõõzz eeʹjj 2022 ciist vuäǯǯjest. Eʹtǩǩõs ciist vuäǯǯjen da jäänmõsân 1-2 seeid ǩeerjlaž vuâđđõõttmõš âlgg tååimted mââimõõzzâst 07.08.2022 addrõʹsse:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

Lââʹssteâđaid õudd:

Anita Kitok ärvvtõõllâmkomitea piisar
anita.kitok@sametinget.se
+ 46 (0)980-681 98

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum – programm õlmstõttum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 1.8.-26.8.2022 kõskksaž äiʹǧǧen Webropol -prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn). Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš čeäʹppvuõđpeivva di čuäjtõõttmõš da ǩeerjlaž tuejjõõzz tååimtummuš iʹlmmtet jeeʹres lomaakkin. Pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ čeäʹppvuõđpeivva čuäjtõõzzin leʹbe ǩeerjlaž tuejjõõzzin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

Sääʹmteʹǧǧ mähss vuässõõttji mäʹtǩǩkuuʹlid da taarb mieʹldd instemsõõjid.

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/7FED747726221A86

Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB3FCFA752F1EB7

Ǩeerjlaž tuejjõõzzi tååimtummuš: https://link.webropolsurveys.com/S/C6A60E3E7520595A

 

Programm:

Seärad 14.9.

14 Soundcheck prograamm meâldlânji
Iʹlmmtõõttmõš
15-18.30 Poorrâm da tuâjjpääʹj
19 Instemsõõʹjid juâkkõõttâm
20 Jeäʹǩǩeskuʹsǩǩ

Neljdpei’vv 15.9.

8-9 Tueʹlesveärr
9.30-12 Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg
12-13.30 Poorrâm, ärvvtõõlli noorâʹtte
13.30 Konseʹrtt
15.30 Domoi vuâlggmõš

 

Lââ’ssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com
Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma