Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar jäʹrjstet 9.8.2022 ođđ tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari vaʹlljeem diõtt

Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast pâiʹlmeärrsaž tiuddsåbbar ougglõsõhttvuõđin mââibaarǥ 9.8.2022 čiâss 9–16 ođđ tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaari vaʹlljeem diõtt.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad Sääʹmteeʹǧǧ såbbra, što tiuddsååbbar nõõmat kueʹhtt ođđ komissaar, koin nuʹbb eeʹttkâstt aanarsääʹm ǩiõlljoouk da nuʹbb tâʹvvsääʹm ǩiõlljoouk.

Sääʹmteʹǧǧ äjšmâtt säʹmmlaid, što sij lie õhttvuõđâst Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid leʹbe saaǥǥjååʹđteeikådda, jõs seeʹst lie eʹtǩǩõõzz komissaarvõboršeʹǩǩen.

Sääʹmteeʹǧǧ oskkum oummui õhttvuõtt-teâđ käunnʼje Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst: https://www.samediggi.fi/luottamushenkilot/.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss mieʹrren lij aiccâd da ärvvtõõllâd historiallaš da ânnʼjõž čårstummuž, mieʹldd looǥǥeeʹl riikk suddeempolitiikk, di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummšid, čiõlǥted mäʹhtt täk vaaikte säʹmmlaid da sij õõutstõʹsse ânnʼjõž vueʹjjest da eʹtǩǩeed, mäʹhtt vuäitčeš oouʹdeed õhttvuõđ säʹmmlai da Lääʹddjânnam riikk kõõsk di säʹmmlai kõõskâst.

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzla liâ veiddsõs naʹddjõõzz naaudšeei oummu säʹmmlai da lääʹdd õhttsažkååʹdd kõõskâst. Vuäzzla liâ čõnnsâʹttem jiâ-ǥa eeʹttkââʹst tõn vueʹssbeäʹl, kååʹtt lij siʹjjid eʹtǩǩääm leʹbe siʹjjid vaʹlljääm. Komissio nõõmtummšest vääʹldet lokku tääʹssbeällsânji jeeʹres sääʹmǩiõlljooukid. Komissio nõõmtummšest põõrǥât väʹldded lokku sooǥǥbieʹli tääʹssbeällsaž eeʹttkâsttmõõžž.

Riikksuåvtõs piiji Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio kålggmannu 28. peeiʹv 2021 da komissio alttii tuâjas viiđ komissaar norrõõzzin. Komissaarin kueʹhtt nõõmteš Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst, õhtt Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩõõzzâst da kueʹhtt Lääʹddjânnam riikk eʹtǩǩõõzzâst. Komissio vueiʹvvpiisar reâuǥškueʹđi 1.2.2022 da pâʹsslašttâm-njuhččmannust 2022 komissio piisarkååʹddest reâuǥškueʹtte lââʹssen koumm plaaneei.

Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ nõõmtem komissaar rauʹǩǩe peästtmõõžž komissaar tuâjaineez. Riikksuåvtõs miõđi rätkkjummuž Seurujärvi Miinaaʹje da Hyvärinen Heikkiiʹje komissaar tuâjast 25.5.2022 looǥǥeeʹl. Komissio vueiʹvvpiisar iʹlmmti riikksuåvtõõzz kansliaaʹje ǩiččlõddâmääiʹj puʹrǧǧummšest Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueiʹvvpiisar veeʹrjest 22.5.2022 vueʹljeeʹl. Ǩieʹssmannust 2022 õhtt komissio piisarkååʹdd plaaneeʹjin lij še iʹlmmtam ǩiččlõddâmääiʹj puʹrǧǧummšest komissio piisarkååʹdd plaaneei veeʹrjest.

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio piijjâm vueʹssbeäʹl, leʹbe Sääʹmteʹǧǧ, Saaʹmi siidsååbbar di Riikksuåvtõõzz kanslia lie vueʹss-ǩieʹssmannust čõõđtam saǥstõõllmõõžžid komissio tuâj juätkkmõõžž diõtt. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar ǩiõttʼtõõli tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj såbbreʹstes 23.6.2022, da kuuli komissio tuâjast såbbar õhttvuõđâst komissaar Hannele Pokka, Kari Mäkinen di Irja Jefremooff, di komissaar tuâjaid kuâđđam Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen. Lââʹssen sååbbar kuuli komissio piisarkååʹdd plaaneei Aslak Uula Länsmaan di tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss tuärjjan vuâđđuum säʹmmlai psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz jååʹđteei Heidi Erikseeʹn.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmji tuärjjeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkkmõõžž da vaʹlljeed kueʹhtt komissaar påʹrǧǧmannust pâiʹlmeärrsaž tiuddsåbbrest.

Looǥǥ tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio mandaatt tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei

Tuomas Aslak Juuso

040 687 3394

tuomas.juuso@samediggi.fi