Tiõrv pueʹttem ääʹveemprääʹznka! Sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâǥǥas jääʹrjast ääʹveemprääʹzneǩ Sajoossâst 16.6.2022

Sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâǥǥas jääʹrjast ääʹveemprääʹzneǩ Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoossâst Aanrest neljdpeeiʹv ǩieʹssmannu 16. peeiʹv 2022 čiâss 16-20. Prääʹzneǩprograammâst lij tiõrvʼvuõttsaaǥǥ, mainstumuužž juâkksest de musikkčuäjtõõzz. Prääʹznǩest taʹrjjed kååʹf. Prääʹzneǩ striiʹmjet, liŋkk puätt some-seeidaid. 

Sää´m psykososiaal´laž tuärj juâǥǥas lij vuâđđuum tuärjjeed säʹmmlai da Lääʹddjânnam valdia kõskksaz tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiotuâj. Juâǥǥas taʹrjjad määustemes sääʹmkulttuur meâldlaž da sääʹmǩiõllsâž psykososiaal´laž tuärj kääzzkõõzzid, kook lie hieʹlǩeld vuäǯǯamnalla – vuä´ppõõzz, tuärj da kriistuâj jiijjâs jieʹnnǩiõlin. Juâǥǥas taʹrjjad vieʹǩǩ pukid Lääʹddjânnmest jälsteei säʹmmlaid, ij taarbâž vuässõõttâd tuõttvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio kuullmõõžžid. 

Väʹlddkååddlaž kääzzkõsteʹlfoon nââmar lij 040 663 8882 (arggân č 8-16), da tõzz vuäiʹtte soiʹttjed puk Lääʹddjânnmest jälsteei säʹmmla.  

Seuʹrre juâkkaz tuejjumuužž Facebookist (saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikkö) da Instagramist (saamelainen_psykosos_tuki).

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsa tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd sääʹmǩiõl jåårǥlâʹttemtåimmjummuž da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzi õõudâsviikkmõõžž kuõskki čiõlǥtõs- da ooudâsviikkâmtuâjj. Miârktõssân lij čiõlǥeet sääʹm ǩiõll-lääʹjj toimmupiijjmõõžž õõlǥtem jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemresuursid da jeeʹres tåimmai taarbid da plaanid õhttneeʹl jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzid. Tuâjj älgg 1.9.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs ja lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat šiõǥǥ saaʹmi ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi, jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemtåimmjummuž di sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlai tuâji tobddmõõžž. Tuâjjǩiõččlâsttmõš vaʹstteei tuâjain ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ paʹlǩǩeemriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt neäʹttel ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 29.7.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9087c9e0

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd  23.6.2022 räjja ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 14.6.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Leäk-a 18–29 ekksaž sääʹmnuõrr da älšsmam jieʹllikaartin? Vuässõõđ tâʹvvjânnmallaš Northern Script -ǩiõttǩeeʹrjtõsǩeâšttõõttmõʹšše jiijjad jieʹnnǩiõlin!

Northern Script -ǩeâsttõõttmõõžž teeʹmmen lij TEMPTATION. Vuäitak ââʹnned teeʹm bukvaaliʹžžen, symbooliʹžžen leʹbe toobdǩiõččâmvueʹjjest. Teeʹmm vuäitt õhttned še õhttsažkååddlaž jäällmõõžžid. Ǩiõttǩeeʹrjtõs vuäitt vuâđđõõvvâd jiijjad jieʹllemǩiõččlâsttmõʹšše leʹbe tõt vuäitt leeʹd tåʹlǩ miõlljurddjad raajjâm. Genreeja jeäʹla rääʹjtõõzz.

Ǩiõttǩeeʹrjtõõzz jäänmõskokkadvuõtt lij 10 seeid fonttân (Courier, šorradvuõtt 12). Vuäitak ââʹnned ǩiõttǩeeʹrjtõsprograammid, kook tevva teeʹkst vuõiʹǧǧest ǩiõttǩeeʹrjtõsmaʹlle. Ouddmiârkkân jieʹllikaart ǩiõttǩeeʹrjtõõzzin käunnai addrõõzzâst: imsdb.com

Cisttân lij piâssmõš neäʹttel piʹštti tâʹvvjânnmallaš ǩiõttǩeeʹrjtõsleirra Ouluuʹje 14.-20.11.2022, da tõt âânn seʹst ǩiõttǩeeʹrjtõspääʹjid, jieʹllikaart raajjmõõžž & VIP-liipp Oulu päärnai da nuõri jieʹllikarttfeʹsttvaalin.

Vuässõõđ ǩeâšttõõttmõʹšše da vuõlttâd ǩiõttǩeeʹrjtõs 22.8.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: tarja.porsanger@samediggi.fi.

Neʹttpååʹštest âʹlǧǧe leeʹd puõʹtti teâđ:

• Ǩiõttǩeeʹrjtõs pdf-ååʹblǩest, ǩeʹrjjkõrrlõʹstte tåʹlǩ nõmm-miârkk, ij taarbâž jiijjad nõõm.

• Vuässõõđi teâđ piijât neʹttpååšta (nõmm, nõmm-miârkk, addrõs, teʹlfon-nââmar, neʹttpååʹštaddrõs da šõddâmäiʹǧǧ)

Lââʹssteâđ: nosi.fi

Alggmeeri jieʹllikarttkõõskõs Skábma/Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ ärvvtââll tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da tåimmjemõudldõõzzid tärkka

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tååimast kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Ǩiiđ 2022 ääiʹj kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar lie rätkkjam oskkum tååimstes da komissio väʹlddpiisar lij še kuâđđam tuâjas. Sääʹmteeʹǧǧest vueʹjj mõõnât čõõđ tärkka. Ääʹšš ǩiõttʼtõʹlleš 8.6.2022 tuõʹllʼjum halltõõzz såbbrest, koʹst tuʹmmeeš veâl ääʹšš viikkmõõžžâst tuʹmmeemnalla Sääʹmteeʹǧǧ såbbra.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tååimast kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Mâŋŋa šiõttummšest komissio tåimmjummuš lij leämmaš jiõččnallaš da čõõnteʹmes.  Ǩiiđ 2022 ääiʹj tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio lij riâššâm äʹšštobddikuurmõõžžid, koid lie še koččum kuullâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧneeʹǩǩ õõuti õõuti. Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio kaaunõõđi vuõss vuâra Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzin 9.5.2022 riâššum kaaunõõttmõõžžâst. 

Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen lie Riikksuåvtõõzzâst äännam čouddõõttâd komissaar tuâjain.  Riikksuåvtõs miõđi Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen čouddõõttâd meädda komissaar tuâjast 25.5.2022 looǥǥeeʹl. Komissio väʹlddpiisar iʹlmmti riikksuåvtõõzz kansliaaʹje ǩiččlõddâmääiʹj čouddmõõžžâst Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio väʹlddpiisar veeʹrjest 22.5.2022 vueʹljeeʹl.

Komissio šiõtteeipeäʹl, Sääʹmteeʹǧǧ, Saaʹmi siidsåbbar di Riikksuåvtõõzz kanslia eeʹttkõʹstti lie saǥstõõllâm komissiost šõddâm muttsi da juätkktååimai pirr vueʹss-ǩieʹssmannust 2022 neellj vuâra 13.5.2022, 18.5.2022, 25.5.2022 da 2.6.2022. Komissio šiõtteei peäʹl lie veâl 18.5.2022 kuullâm âʹlnn åårrai vueʹjj pirr pukid viiđ algg aalǥâst komissaarân nõõmuum oummu di 25.5.2022 koolm piisarkååʹdd plaanni.

– Sääʹmteʹǧǧ väldd vueʹjj tuõđâst.  Lij tarbb vueiʹtted vuäǯǯad vueʹššen kudd koov vueʹjjest šõddâm aaʹššin da tõn vuâđald ärvvtõõllâd, måkam čouddmõõžžid proseeʹss juätkkmõš kaiʹbbai, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. 

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkast tuʹmmeet Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs saǥstõõli tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da juätkktååimai pirr såbbreʹstes 8.6.2022. Halltõs tuʹmmii kåččad 23.6.2022 koččum Sääʹmteeʹǧǧ såbbra kuullâmnalla pukid vitt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje aalǥâst nõõmuum vuäzzlaid, tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio piisarkååʹdd plaanʼjid, di tuâjas kuâđđam väʹlddpiisar. Sääʹmteeʹǧǧ såbbra kååččat kuullâmnalla veâl sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj kääzzkâʹsttemjuâkkaz haʹŋǩǩõsjååʹđteei Heidi Eriksen.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii viikkâd tiuddsåbbra še ođđ komissaari vaʹlljummuž čouddõõttâm komissaari sâjja da taarb mieʹldd tuʹmmstõõǥǥ jeeʹres tååimain proseeʹss juätk juuʹrdeeʹl. Halltõs auʹǯǯai veâl saaǥǥjååʹđteeikååʹdd saǥstõõllâd proseeʹss jeeʹres vueʹsspieʹlivuiʹm tååimai pirr, koivuiʹm ainsmââʹttet proseeʹss vueiʹttemvuõđid oʹnsted da tåimmjemõudldõõzzi pirr. Saaǥǥjååʹđteeikåʹdd raportâstt tiuddsåbbra ääiʹjpoddsaž vueʹjj.

– Vueʹjj da obbkoov čiõʹlǧǧeem diõtt vueiʹnnep täʹrǩǩen, što Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlain lij vueiʹttemvuõtt kuullâd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâjast tän räjja mieʹldd åårram oummuid di veâl sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj äʹšštobddi. Mâŋŋa täʹst Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vuäiʹtte tuäivvmest pueʹrben ärvvtõõllâd ođđ komissaari nõõmummuž da taarbšum tååimaid, juätkk I väärrsaaǥǥtuõʹllʼjeei Anni Koivisto.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 22.6.2022

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 22.6.2022,čiâss 14.00-14.45 ougglõsõhttvuõđin. Pooddâst mõõnât čõõđ mii tuʹtǩǩõs lij da mäʹhtt tõõzz vuäitt valmštõõttâd. Jiõčč tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttmõš lij påʹrǧǧmannust. Infopooddâst tuʹtǩǩõõzz pirr maainast ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio da auktorisõsttum jåårǥlõʹtti Tiina Sanila-Aikio. Infopodd lij jurddum pukid ǩeäi miõl tuʹtǩǩõs ǩeäss. 

Mättʼtõshalltõõzz vaaldšmem auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz riâššât puõʹtti vuâra skamm-mannust 2022. Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz vuäitt tuejjeed pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõʹlle da tõt lij veerǥlaž tuõđštõs jåårǥlõʹtti ämmat-tääidast. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst vuäitt lookkâd tääʹrǩben mättʼtõshalltõõzz seeidain: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõs lij še ââʹntemkaiʹbbjõsân Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlõʹtti vergga Sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõõzz meâldlânji.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš mâʹŋŋlest čâhčča jeeʹrab valmštõõttâmpoodd tuʹtǩǩõʹsse.

Infopoʹdde vuäitt vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin:

Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän 

Lââʹssteâđ

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Mob. +358 40 707 5626

Teʹl. 010 839 3124

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbõõžži stipeeʹndivuiʹm sääʹmǩiõli määttain puârast  piʹrǧǧääm mättʼtõõtjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji škoouli ǩiđđjuuʹhlin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättjummšin puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuåǯǯu õhttsa 32 vuâđđmättʼtõõzz jõskki mättʼtõõttjed da 13 ođđ pâʹjjmättʼtõõtti.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Enontekiö lookkjiškooul: Ibbá Lauhamaa (tâʹvvsääʹmǩiõll), Inger-Anni Valkeapää (tâʹvvsääʹmǩiõll),

Âʹvvel lookkjiškooul: Mihkku Laiti (tâʹvvsääʹmǩiõll), Rufina Kangasniemi (tâʹvvsääʹmǩiõll), Matti Iisakki Musta (tâʹvvsääʹmǩiõll), Vilho-Simon Mäkinen (tâʹvvsääʹmǩiõll), Aada Vuolab (tâʹvvsääʹmǩiõll), Sammeli Suominen (aanarsääʹmǩiõll)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul:Senja Aikio (tâʹvvsääʹmǩiõll), Emma Laakso (tâʹvvsääʹmǩiõll), Elle Raudasoja (tâʹvvsääʹmǩiõll), Ánte Tenoranta (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Sibelius-lukio, Helsinki: Biret-Iŋgá Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâđđmättʼtõõzz spraavâm mättʼtõõtti:

Hetta škooul: Elen-Anne Juuso (tâʹvvsääʹmǩiõll), Paulus Labba (tâʹvvsääʹmǩiõll), Julia Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Aanar škooul: Kaisla Suominen (aanarsääʹmǩiõll), Emma Saari (aanarsääʹmǩiõll), Ainomaija Mäenpää (aanarsääʹmǩiõll), Pekka Tervaniemi (aanarsääʹmǩiõll), Tiia-Karen Alakorva (tâʹvvsääʹmǩiõll), Hilda Musta (tâʹvvsääʹmǩiõll), Saranne Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹmǩiõll), Mihku Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹmǩiõll)

´vvel pââibužškooul: Ilona Aikio (tâʹvvsääʹmǩiõll), Essi Mikkola (tâʹvvsääʹmǩiõll), Tuukka Hakovirta (aanarsääʹmǩiõll)

Juhannuskylä škooul, Tampere: Mitro Krutsin (aanarsääʹmǩiõll)

Karigasnjaarg škooul: Ellen Saijets (tâʹvvsääʹmǩiõll), Sive Kangas (tâʹvvsääʹmǩiõll), Johanna Kangas (tâʹvvsääʹmǩiõll), Henri Sarre (tâʹvvsääʹmǩiõll), Ronja Utsi (tâʹvvsääʹmǩiõll), Isak Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Kastelli škooul, Oulu: Hannes Huusko (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Čeʹvetjääuʹr škooul: Markus Porsanger (nuõrttsääʹm), Inari Jomppanen (nuõrttsääʹm), Janna-Maria Semenoff (nuõrttsääʹm)

Tähtikunta škooul, Suäʹđjel: Veeti Tanhua (tâʹvvsääʹmǩiõll), Valtteri Karppinen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjokknjääʹlm škooul: Lávra Länsman (tâʹvvsääʹmǩiõll), Aaro-Sámmol Syvänperä (tâʹvvsääʹmǩiõll), Sammeli Valle (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâčč škooul: Ante Magga (tâʹvvsääʹmǩiõll), Olavi Hetta (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid mättʼtõõttjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz ǩiđđprääʹznǩest stipeeʹndid sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid määttain puârast spraavdõõttâm mättʼtõõttjid. Stipeeʹndid uʹvdde õhttsiʹžže ååuʹc mättʼtõõttja, kookk valmštõʹvve škooultemkõõskõõzz liinjin. 

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹndid vuåǯǯu täk nuõr: 

Aanrõšǩiõll da kulttuur: Sonja Valle da Milja Nikunen 

Tâʹvvsääʹmǩiõll da kulttuur: Nina Autti da Kaisa Ruokojärvi 

Nuõrttsääʹmǩiõll da kulttuur: Jasmi Mäenpää da Maarit Kiprianoff 

Sääʹm ǩiõtt-tuejj: Nils Joel Partapuoli da Essi Morottaja 

Puäʒʒhåidd: Fasku-Oskal Magga 

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid! 

Snimldõk Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz ǩiđđprääʹznǩest piâtnâc 3. ǩieʹssmannust.  Lueʹv âʹlnn musikaant Ulpu Mattus-Kumpunen, Samu Hurskainen, Minna Kauppinen ja Helmi Isojunno. Snimldõk: Sogsakk.