Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd sõõrǥmõsân, da juätkkai 31.12.2023 räjja.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 7 b §. Saaǥǥjååʹđteei vieʹǩǩteei tuâjaid kooll jm. vieʹǩǩted sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei tuâjstes; taarb mieʹldd valmštõõllâd da čuäʹjtõõllâd halltõʹsse da teeʹǧǧ såbbra toiʹmmsuärggses kuulli aaʹššid; valmštõõllâd saaǥǥjååʹđteei da vaaldâšmjååʹđteei jeäʹrben mieʹrreem tuâjaid di vieʹǩǩted taarb mieʹldd väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjid.
Ââʹntemkaiʹbbjõssân lij šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs. Lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš ooudald veiddsõs sääʹmkulttuur tobddmõõžž, šiõǥǥ vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž, šiõǥǥ teäddõs-seännamoodd, soojjlõsvuõđ di šiõǥǥ organisâʹsttem- da õhttsažtuâjjtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2760,63 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid Tuâjast ââʹnet 6 mp ǩiččlõddâmääiʹj.

Tuâjjooccmõõžž meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Lääʹdd Sääʹmtegga 31.7.2022 räjja mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7bdd0b83

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso tuomas.juuso(at)samediggi.fi, teʹl. 040 687 3394 da vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, teʹl. +358 40 726 2688.

Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 29.6.2022
Sääʹmteʹǧǧ