Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudeemhaʹŋǩǩõõzz mieʹrräiggsaž plaanni tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd tâʹlles da peštt 30.12.2022 räjja.

Materiaaltuâjjla tuâjjan lij plaanâd da koordinâʹstted sääʹm ouddpeâmm materiaal puuʹtʼtummuž koolm sääʹmǩiõʹlle di puuʹtʼted da peeiʹvted siiskõõzzid Kuáti.fi -materiaalbaʹŋǩǩe. Tuõjju kooll veâl pedagooglaž materiaal plaanmõš, koordinâsttmõš da puuʹtʼtummuš õhttsažtuâjast ǩiõllpieʹssohjjeeʹjin da nuuʹbbin materiaalplaanʼjin. Plaanni tuâjaid kooll veâl sääʹmǩiõllsaž ǩiõl jeällõtti tååim plaanmõš  da čõõđ viikkmõš Heʹlssen vuuʹdest. Plaanni vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz plaanmõõžžâst, čõõđ viikkmõõžžâst da raportâsttmõõžžâst. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sää′mǩiõl koontâr da ouddooumžen tuejjad ǩiõllstaanpiisar.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj ooudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž vieʹǩǩat õõudâs sääʹmkulttuur tobddmõš, sääʹm ouddpeâmm da pedagogiikk tobddmõš, materiaaltuâj da digitaalʼlaž tåimmpirrõõzz tobddmõš da oodd jiõččnes plaanâmtuõjju da čõõđ viikkma õhttsažtuâjast jeeʹres tåimmjeeʹjivuiʹm. Tuâjj vuäitt ââʹnned seʹst maatkčummuž. Tuâjast ââʹnet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Plaanni päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/III-IV mieʹldd, (vuâđđpääʹlǩ 2698,37 – 2649,02 euʹrred/mp) . Plaanni tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst da vuäzzas tuâj vuäitt håiddad suåppmõõžž mieʹldd ougglõstuâjjan. Luõvâld ǩeerjtum tuâjjooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tååimted 1.7.2022 čiâss 12.00 räjja mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c3adffa7

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi / teʹlf. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 17.6.2022
Sääʹmteʹǧǧ