Sääʹmteʹǧǧ ärvvtââll tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da tåimmjemõudldõõzzid tärkka

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tååimast kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Ǩiiđ 2022 ääiʹj kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar lie rätkkjam oskkum tååimstes da komissio väʹlddpiisar lij še kuâđđam tuâjas. Sääʹmteeʹǧǧest vueʹjj mõõnât čõõđ tärkka. Ääʹšš ǩiõttʼtõʹlleš 8.6.2022 tuõʹllʼjum halltõõzz såbbrest, koʹst tuʹmmeeš veâl ääʹšš viikkmõõžžâst tuʹmmeemnalla Sääʹmteeʹǧǧ såbbra.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio šiõtteeš riikksuåvtõõzz tååimast kålggmannu 28. peeiʹv 2021. Mâŋŋa šiõttummšest komissio tåimmjummuš lij leämmaš jiõččnallaš da čõõnteʹmes.  Ǩiiđ 2022 ääiʹj tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio lij riâššâm äʹšštobddikuurmõõžžid, koid lie še koččum kuullâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧneeʹǩǩ õõuti õõuti. Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio kaaunõõđi vuõss vuâra Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzin 9.5.2022 riâššum kaaunõõttmõõžžâst. 

Vueʹssmannust 2022 kuhttu Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem komissaar Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen lie Riikksuåvtõõzzâst äännam čouddõõttâd komissaar tuâjain.  Riikksuåvtõs miõđi Miina Seurujärvi da Heikki J. Hyvärinen čouddõõttâd meädda komissaar tuâjast 25.5.2022 looǥǥeeʹl. Komissio väʹlddpiisar iʹlmmti riikksuåvtõõzz kansliaaʹje ǩiččlõddâmääiʹj čouddmõõžžâst Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio väʹlddpiisar veeʹrjest 22.5.2022 vueʹljeeʹl.

Komissio šiõtteeipeäʹl, Sääʹmteeʹǧǧ, Saaʹmi siidsåbbar di Riikksuåvtõõzz kanslia eeʹttkõʹstti lie saǥstõõllâm komissiost šõddâm muttsi da juätkktååimai pirr vueʹss-ǩieʹssmannust 2022 neellj vuâra 13.5.2022, 18.5.2022, 25.5.2022 da 2.6.2022. Komissio šiõtteei peäʹl lie veâl 18.5.2022 kuullâm âʹlnn åårrai vueʹjj pirr pukid viiđ algg aalǥâst komissaarân nõõmuum oummu di 25.5.2022 koolm piisarkååʹdd plaanni.

– Sääʹmteʹǧǧ väldd vueʹjj tuõđâst.  Lij tarbb vueiʹtted vuäǯǯad vueʹššen kudd koov vueʹjjest šõddâm aaʹššin da tõn vuâđald ärvvtõõllâd, måkam čouddmõõžžid proseeʹss juätkkmõš kaiʹbbai, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. 

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio juätkast tuʹmmeet Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs saǥstõõli tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vueʹjj da juätkktååimai pirr såbbreʹstes 8.6.2022. Halltõs tuʹmmii kåččad 23.6.2022 koččum Sääʹmteeʹǧǧ såbbra kuullâmnalla pukid vitt tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje aalǥâst nõõmuum vuäzzlaid, tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio piisarkååʹdd plaanʼjid, di tuâjas kuâđđam väʹlddpiisar. Sääʹmteeʹǧǧ såbbra kååččat kuullâmnalla veâl sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj kääzzkâʹsttemjuâkkaz haʹŋǩǩõsjååʹđteei Heidi Eriksen.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii viikkâd tiuddsåbbra še ođđ komissaari vaʹlljummuž čouddõõttâm komissaari sâjja da taarb mieʹldd tuʹmmstõõǥǥ jeeʹres tååimain proseeʹss juätk juuʹrdeeʹl. Halltõs auʹǯǯai veâl saaǥǥjååʹđteeikååʹdd saǥstõõllâd proseeʹss jeeʹres vueʹsspieʹlivuiʹm tååimai pirr, koivuiʹm ainsmââʹttet proseeʹss vueiʹttemvuõđid oʹnsted da tåimmjemõudldõõzzi pirr. Saaǥǥjååʹđteeikåʹdd raportâstt tiuddsåbbra ääiʹjpoddsaž vueʹjj.

– Vueʹjj da obbkoov čiõʹlǧǧeem diõtt vueiʹnnep täʹrǩǩen, što Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlain lij vueiʹttemvuõtt kuullâd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâjast tän räjja mieʹldd åårram oummuid di veâl sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj äʹšštobddi. Mâŋŋa täʹst Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vuäiʹtte tuäivvmest pueʹrben ärvvtõõllâd ođđ komissaari nõõmummuž da taarbšum tååimaid, juätkk I väärrsaaǥǥtuõʹllʼjeei Anni Koivisto.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi