Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Inarissa.

Sääʹmteʹǧǧ väldd âânnmõʹšše pannšam vueʹjj Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjempâstlvažvuõđ da tuâjjlažkååʹdd tuâjjstaanvuõđ raʹvvjem vääras

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij tuʹmmjam väʹldded âânnmõʹšše pannšam vueʹjj 30. čõhččmannu 2022 räjja. Pannšam vueʹǩǩ vääʹldet âânnmõʹšše, ǥu Sääʹmteʹǧǧ ij teänab pââʹst ânnʼjõž resuursin vaʹstteed Sääʹmtegga puõʹtti aaʹšši riʹjttjeei valmštõõllmõõžžâst raukkum äiʹǧǧtaaulâst. Pannšam vueʹjj poodd Sääʹmteʹǧǧ čiŋlmââvv ââʹnned huõl organisaatio sääʹmkulttuur seillmõõžž da ooudâsviikkmõõžž lääʹjjmeâldlaž tuâjain.

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjan lij håiddad saaʹmi jiijjâs ǩiõl da kulttuur di sij sââʹjes alggmeeran kuõskki ääʹšš. Sääʹmteʹǧǧ eeʹttkâstt saaʹmid tuâjeez kuulli aaʹššin meersaž da meeraikõskksaž õhttvuõđin. Sääʹmteʹǧǧ lij mieʹldd pâiʹl 150 ärttlest, jeäll piiri-iiʹjji 30–50 lääʹjjmeâldlaž saǥstõõllmõõžž di õudd 120–250 ciâlkâlm leʹbe eʹtǩǩõõzz eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ tuâj liâ lâssnam šuureʹld mââimõõzz iiʹjji poodd. Ouddmiârkkân Sääʹmtegga puõʹtti eeʹttkâʹsttemraukkmõõžži mieʹrr lij lâssnam 80 % ekka 2019 veʹrddeeʹl. Jeäʹrben tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõõzzi da čiõlǥtõõzzi õhttsallaž miâsttâmraukkmõõžž liâ lâssnam.

– Kõõččmõš lij tõʹst, što Sääʹmteʹǧǧ lij leämmaž juʹn kuuʹǩǩ vueʹllteäggtemvuâlaž. Lââʹssteäggtõõzzid jeät leäkku vuõǯǯum, håʹt-i tõn tarbb lij puhttum nuʹt riikkvääraiministeria ǥu vuõiggâdvuõttministeria tiõttu. Sääʹmteeʹǧǧ tuâj liâ meärtõllum lääʹjjest, leša resuurs jiâ teänab riʹjtte miʹjjid kuulli pâi lâssneei tuâjai håiddmõʹšše, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Pannšam vueʹjj poodd tuõrvât Sääʹmteeʹǧǧ lääʹjjmeâldlaž tuâj. Mâʹŋŋlab poʹdde seeʹrdet Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummuž ooudâs viikkmõʹšše õhttneei tuâj, pieʹǩǩ čõõnâsjoukktåimmjummšest, tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõzzi da čiõlǥtõõzzi õhttsallaž miâsttmõõžži valmštõõllmõš da ǩiõttʼtõõllmõš, pieʹǩǩ seminaari da šõddmõõžži riâššâmtuâjain, õhttsažtuâjjorgaani da saǥstõõllâmkooʹddi såbbri riâššmõš, kuõʹssi vuâsttavälddmõš di Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummuž čuäjtõõllmõõžž.

Tuâjjlai tiõrvâsvuõttstaani tuâjj haaʹleet raʹvvjed

Sääʹmteeʹǧǧest õhtt tuâjjlaž tuejjad tuâj õhttu jiijjâs tåimmsueʹrjest da tåimmsueʹrǧǧ vuäitt leeʹd samai veeidas. Tuâjjlai tuâjast vuäittmõõžž kuõskki čiõlǥtõõzzin lij tuõttum, što jõnn tuâjjmieʹrr kõskkvuõđâst Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkåʹddresuursid šõddad hääitlaž tuâjjkuârmtõõzz da mååusat noʹrmaalsâjja piâssmõš tuâj šõddeem kuârmtummšest lij huânnʼnam.

– Tuâj kuârmtemvuõđ jeät vueiʹt teänab uuʹcceed organisaatio tåimmjemkulttuur ooudâs viiǥǥeeʹl, pâi kuârmtemvuõđ ǩieʹppummša taarbšet lââʹzz tuâjjlažkåʹddresuursid. Sääʹmteeʹǧǧ lij piiri-iiʹjji eʹtǩǩääm vuõiggâdvuõttministeriaaʹje tuâjjlažkåʹddresuursi riʹjttjeei raʹvvjummuž. Tuâjjuʹvddjen meeʹst âlgg šiõhttlõõttâd vuâkka tuõđlânji, da äʹlǧǧed taarbšeei tååimid tiõrvâsvuõttstaanni vueʹjj raʹvvjem vääras, särnn Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi.

Sääʹmteeʹǧǧest lij čõõđ vikkum vuõivâšntiõrvâsvuõđ kuõskki kõõjjõs tuâjjpaaʹjineez vueʹssmannust 2021 di tuâjjtiõrvâsvuõđhuâl teâuddjâʹttem tillʼlõvvum tuâjjpäiʹǩǩčiõlǥtõs tuâjast vuäittmõõžžâst ođđeeʹjjmannust 2022. Kuhttuin liâ tuõttum tiõrvâsvuõʹtte hääitlaž juätkkjeei da kuʹǩesäiggsaž pâiʹlkuârmtummuž.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz påʹrddǩeʹrjj 4/2022 sååbbar 9.-10.5.2022

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Vaaldâšmjååʹđteei
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi