Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsa koontârpiisar takai konttra

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sörgg da peštt 30.12.2022 räjja.

Koontârpiisar tuâjaid koʹlle jeäʹrbi mieʹldd tällõs- da takaivaaldâšm vieʹǩǩteei tuâj mâta vuäʹsttem- da kaaupšemlaasktummuš, diariâʹsttem, mäʹtǩǩriâššmõõžži håiddmõš.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl silttummuž (Sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž vieʹǩǩte määŋgpeällsaž ǩiõččlâsttmõš koontârtuâjain. Tuâjj õõlǥat pueʹrr ATK-tääidaid, jiõččtååimlažvuõđ, jieʹrǧǧesvuõđ, tääʹrǩesvuõđ, oodd håiddad määŋgaid jeeʹres tuâjaid seämmaäiggsânji, di õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Koontârpiisar päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI da joouk I mieʹldd: vuâđđpäʹlǩǩ 2077,20 e/mp. Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tåimmpäiʹǩǩ lij Sääʹmteeʹǧǧ piisarkååʹddest Sajoozzâst. Ougglõstuâj vuäitt tuejjeed jeeʹrab suåppum naaʹlin. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.
Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.6.2022 mõõneeʹst addrõʹsse:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?e53135f9

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. +358 (0) 10 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 25.5.2022
Sääʹmteʹǧǧ