Ouddpeâmm uʹčteeʹlid da spesiaaluʹčteeʹlid šurr tarbb sääʹm ouddpeâmmast – Oulu universiteʹtt alttad škooultõõzzid Aanrest

Õhtt sääʹm ouddpeâmm šuurmõs vaʹǯǯtõõzzin lij õllškooultum sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd vääʹnn. Nuʹt 40 proseeʹnt sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm tuâjjlažkååʹddest lij väjja ââʹntemvuõđ. Samai hueʹnn lij sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹli vueʹǩǩ, ǥu uʹčteeʹl jiâ lekku ni vooʹps ååʹn vuäǯǯamnalla.

Vueʹjj teevat lââʹzzteeʹl ouddpeâmm škooultõõzz. Oulu universiteeʹtt alttad Aanrest puõʹtti jooulmannust ouddpeâmm uʹčteeʹli ââʹntemvuõđ uʹvddi pedagogiikk kandidaattškooultõõzz da ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹl ââʹntemvuõđ uʹvddi pedagogiikk maisterškooultõõzz. Škooultõõzzin ǩiʹddjed jiijjâsnallšem lokku välddmõõžž sääʹm peâmmʼmõõžž da äʹrbbvuõđlaž teâđ di ǩiõl mättjummuž pedagooglaž vueʹjjid da mõõntõõllmõõžžid. Še pieʹǩǩ mättʼtõõzzâst lij sääʹmǩiõllsaž.

Sääʹmǩiõl da kulttuur spesiaaltaarb lokku vaʹlddi škooultõõzzi täävtõssân lij raʹvvjed pedagooglaž silttummuž da ääʹšštobddâmvuõđ sääʹm ouddpeâmmast da vaʹstteed sueʹrj samai jõnn uʹčteeʹltaʹrbbe.

Ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹlškooultõs riâžžât Aanrest ååʹn vuõssmõs vuâra.

Škooultõõzzid reäšš Oulu universiteeʹtt pedagogikktiõttji tiõđkåʹdd, da tõk čõõđtet määŋghämmsažškooultõssân äuʹǩǩeeʹl jeäʹǩǩääid, neäʹttel-looppid da ǩieʹsslookkâmpââʹj. Šuurmõs pieʹǩǩ mättʼtõõzzâst lij neeʹttest, leša lââʹssen âʹlddmättʼtõsperioodid ââʹnet Aanrest da vuässas še Oulust.

Škooultõõzzin tuejjeet õhttsažtuâj Sääʹmteeʹǧǧ (Sámediggi), Sääʹm škooultemkõõskõõzz (Sámi Oahpahusguovddáš) da Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuʹttin. Lââʹssen õhttsažtuâj puäʹđet tuejjeed še sääʹm pedagogiik, määŋgǩiõllsažvuõđ da ǩiõlljälltem tuʹtǩǩeeʹji da äʹšštobddjivuiʹm. Škooultõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Ooccâmäiʹǧǧ lij 31.8.–14.9.2022. Ooccmõõžž vuâđald koččum ooʒʒjid ââʹnet suåvlažvuõđteʹstt 10.–11.11.2022 Aanrest.

Infopoodd škooultõõzzin Teamsist mâ 7.6.2022. Ouddpeâmm uʹčteeʹlškooultõs čiâss 16.00–17.00 da ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹlškooultõs čiâss 17.00–18.00.

Lââʹssteâđaid škooultõõzzin Mättpälggsest:

Ouddpeâmm uʹčteeʹl, sääʹmǩiõl da kulttuur spesiaaltaarbid lokku vaʹlddi škooultõs | Oulu universiteʹtt

Ouddpeâmm spesiaaluʹčteeʹl, sääʹmǩiõl da kulttuur spesiaaltaarbid lokku vaʹlddi škooultõs | Oulu universiteʹtt

Lââʹssteâđaid:

Anne-Mari Sironen, projeʹkttplaaneei, SaVOpe da SaVEO -haʹŋǩǩõs, teʹl. 050 4127944, risttnõmm.sokknõmm@oulu.fi

Niina Aikio-Siltala, mä. ǩiõllpieʹssvuäʹpsteei, Sääʹmteʹǧǧ , teʹl. +358 (0)10 839 3115 / +358 (0)40 487 5414, niina.aikio-siltala@samediggi.fi

Snimldõk: Kevin Francett