Sääʹmteʹǧǧ kueʹssreeisast Heʹlssnest soti-aaʹššin

Sääʹmteʹǧǧ lij kueʹssjeʹmmen 11.-12.5.2022 Heʹlssnest sosiaal- da tiõrvâsvuõttaaʹššin. Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlââtt piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Aki Lindén, Kela väʹlddjååʹđteei Outi Antila di veʹrǧǧoummid sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriast, Kelast da Tilastokeskuksest (Statistikk-kõõskõõzzâst).

– Kueʹssjummuž lij vääžnai. Agendaastam liâ mäŋgg saaʹmi sosiaalstaaʹne, soti-kääzzkõõzzid da teâđpuuʹtʼtõʹsse õhttneei kõõččmõõžž. Seämmavuâra ooudâsviikkâp õhttsažtuâj da viikkâp saaǥǥid saaʹmid vääžnai aaʹššin, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Kueʹssjummša vuässâʹtte Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđeei Anni Koivisto, sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen di SámiPoske mä. plaaneei Lydia Heikkilä da Riitta Lehtola-Kosonen. Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđeei Leo Aikio vuässââtt vueiʹnnlõttmõʹšše Kelain.

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela piiriekksaž saǥstõõllmõõžž

Sääʹmteeʹǧǧ da Kela eeʹttkeei vueiʹnnlâʹtte seärad 11.5. Piiriekksaž vueiʹnnlõttmõõžžâst taʹrǩstõõlât õhttsažtuâjjsuåppmõõžžâst suåppum aaʹšši ouddnummuž.

Vueiʹnnlõttmõõžžâst saǥstõõlât plaanâst sääʹmǩiõll-lääʹjj teâuddjummšest, Kela tuärjjõsmaalli šiõttlõsvuõđâst saaʹmi äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩâttmõʹšše, tuʹtǩǩeemtaarbin, säursmâttmõõžžâst di sääʹmǩiõllsaž liâđǥlaž aaʹšši ooudâsviikkmõõžžâst.

Saaʹmi sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt di teâđpuuʹtʼtõs

Sääʹmteʹǧǧ saǥstââll neljdpeeiʹv 12.5. sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti–kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđâst di tõn kuõskki teâđpuuʹtʼtõõzzâst piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Aki Lindénin di sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da Tilastokeskus veʹrǧǧoummuivuiʹm.

– Saaʹmi pueʹrrjieʹllma da tiõrvâsvuõʹtte vaaikteei tuejjeei õõlǥči ânnʼjõž pueʹrben vueiʹtted tobdsted tuʹmmstõktuâjast da kääzzkõõzzi puuʹttummšest, särnn Koivisto.

Lââʹssteâđaid:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđeei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
010 839 3128
anne.lansman-magga(at)samediggi.fi