Sääʹmteʹǧǧ nõõmii eeʹttǩeeʹjid Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl luʹvddkådda

Sääʹmteʹǧǧ nõõmii såbbrestes 13.4.2022 Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl luʹvddkådda vitt vuäzzla da vitt väärrneeʹǩǩ. Sääʹmteʹǧǧ teäʹddii vaalšummšest jeäʹrben vooudlaž da jeeʹres ǩiõlljoouki eeʹttkâsttmõõžž da vaaʹldi lokku Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddvälddõõzz juʹn tuejjeem tuʹmmstõõǥǥid.

Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla da väärrneeʹǩǩ:           

VuäzzlažVäärrneǩ
Marko TervaniemiIiris Mäenpää
Klemetti NäkkäläjärviAnne Maria Näkkäläjärvi
Terhi HarjuTauno Ljetoff
Petra Magga-VarsInga Koivisto
Ristenrauna MaggaPirita Näkkäläjärvi

Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd tuâjjan lij väʹldded beäʹl, mäʹhtt vuʹvddvälddõõzz tuʹmmstõõǥǥ vaaikte ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummša. Luʹvddkåʹdd še arvvââll sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi taarb, vuäǯǯamvuõđ da šlaaj. Čiõlǥtõõzzi vuâđald luʹvddkåʹdd tuejjad vuʹvddhalltõʹsse eʹtǩǩõõzzid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da kääzzkõskuällsi di tuâjjlažkååʹdd ǩiõlltäiddõõlǥtõõzzi da ǩiõlltääid ooudâs viikkmõššân.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmji še ǩeeʹrj tååimtummšest Lappi pueʹrrvââjjamvoudda kuõskeeʹl sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd šiõttummuž. Ǩeeʹrjest Sääʹmteʹǧǧ mušttat, što še Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd âlgg jiijjâs beäʹlnn kueʹdded vasttõõzz puki Lääʹdd saaʹmi ǩiõlljoouki da jeeʹres vuuʹdi eeʹttkâsttmõõžžâst. Tõʹst še Sääʹmteʹǧǧ mušttat, što pueʹrrvââjjamvuuʹd välddõõzz âlgg luʹvddkååʹdd vuäzzlai vaalšummšest väʹldded lokku lääʹjj õõlǥtõõzzid kuõskeeʹl odm. luʹvddkååʹdd vuäzzlai sääʹmǩiõlʼlsažvuõđ.

Lääʹjj mieʹldd luʹvddkååʹdd vuäzzliʹžžen vueiʹtet vaalšed tåʹlǩ sääʹmǩiõlʼlsaž oummuid da vuäzzlain 40 proseeʹnt âʹlǧǧe leeʹd Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbar vaalšem nuʹt, što siidsååbbar vuäitt vaalšed uuʹccmõsân õõut oummu.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivv, što puk luʹvddkådda vuäzzlaid nõõmeei vueʹssbeäʹl vääʹldet lokku juätkast mieʹldd pukid mainstummšid da saǥstõõllmõõžžid, kook kueʹsǩǩe luʹvddkååʹdd norrõõzz.

Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad viikkâd ooudâs Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd kääzzkõõzzid õhttsažtuâjast nuʹt, što säʹmmlai taarb toobdstet da vääʹldet lokku kääzzkõõzzi riâššmõõžžâst. Soti-oođummuž täävtõssân lij kääzzkõõzzi õõutverddsaž teâuddjâttmõš. Säʹmmlai beäʹlnn täävtõõzz õsttmõš õõlǥat, što säʹmmla vuäǯǯa kääzzkõõzzid jiijjâs ǩiõlin da säʹmmlaž kultturtuâǥǥaž vääʹldet lokku. Alggmeer säʹmmlai tiõrvâsvuõtt da pueʹrrjieʹllem lij veeʹzz Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd õhttsaž äʹšš.

Sääʹmteeʹǧǧ ǩeʹrjj Lappi pueʹrrvââjjamvoudda kuõskeeʹl sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd šiõttummuž

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärraaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi