Sääʹmteʹǧǧ ååcc jåårǥlõʹtti sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga 1.6. –30.11.2022. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid.

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri.

Tuâjast ââʹnet kuâiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Jåårǥlõʹtti Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2597,07–2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžž meâlddõõzzeezvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.5.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?64f523ee

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ kiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626 Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

29.4.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaalplaaneei mieʹrräiggsaž tuâj – ooccâmääiʹj lie juätkkam 15.5.2022 räjja

Tuâjj älgg 1.6.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja da vueiʹtlvânji tõn mâŋŋa. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ sâjjdâtt sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Vaalplaaneei tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali valmštõõllmõʹšše da tueiʹmmepiijjmõʹšše õhttneei tuâjain.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuõjju suåvlaž škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Ǩiõččlâsttmõš vaal-luʹvddkååʹdd tuâjast ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩvuõtt meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ IV/III – V/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 2645,46 e/mp – 2492,97 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:n sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.5.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0758ce03

Lââʹssteâđaid tuâjast õuʹdde vaal-luʹvddkååʹdd piisar Antti Aikio teʹl. ‭+ 358 10 839 3148‬ da vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto teʹl. +358 10 839 3159‬.‬‬‬‬

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi‬.

Aanrest 8.4.2022
Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Saaǥǥjååʹđteei Juuso da kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Näkkäläjärvi vuässâʹtte Venetsia čeäppõsbiennaaʹle

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi vuässâʹtte Venetsia čeäppõsbiennaaʹle 21.4.-23.4.  Ååʹn vuõssmõs vuâra čeäppõsbiennaal meersaž paviljongâst liâ tåʹlǩ sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ da še vuõssmõs vuâra säʹmmla liâ meeran eeʹttkâʹsttmen paviljoongâst.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso rämmaš sääʹmčeäppõõzz raʹvves eeʹttkâsttmõõžžâst Venetsia čeäppõsbiennaalâst.

– Muʹst lij rämm vuässõõttâd Venetsia biennaaʹle õõutsââʹjest jeeʹres Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjivuiʹm. Lij vääžnai tuärjjeed sääʹmčeäppõsniiʹǩǩid da ǩiččlõõttâd ooudâsvieʹǩǩted sij sââʹjes maaiʹlm čeäppõsareenain, särnn Juuso.

Sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara da Anders Sunna mõʹtte Venetsia 59. čeäppõsbiennaal Tâʹvvjânnmallaš paviljoong Sääʹmpaviljonggân. Muuttâs Sääʹmpaviljonggân juuhljâtt sääʹmalggmeer čeäppõõzz da suvereniteeʹtt.

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs da Office for Contemporary Art Norway (OCA) jäʹrjste Sääʹm paviljoong ääʹveempeeiʹv neljdpeeiʹv 21.4. Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso ja kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi  vuässâʹtte ääʹveempeivva õõutâst Taarr da Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjivuim.

Sääʹm paviljoong ääʹveempeiʹvv 21.4.2022. Snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn: Asta Balto, Tuomas Aslak Juuso, Pauliina Feodoroff da Pirita Näkkäläjärvi. Snimldõk: Ánde Somby

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi miõlâst õhttsažkååʹdd lij vääžnai kuvddled čeäppõsniiʹǩǩid. 

– Čeäppõsniiʹǩǩin lij pâstlvažvuõtt da tuõsttlõsvuõtt kõõččâd kõõččmõõžžid da eʹtǩǩeed vueiʹnnemkuuʹlmid, kook muđoi vuäitči kuâđđjed ǩiõččkani. Venetsia biennaalâst sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ käʹǧǧe veezz maaiʹlm tieʹttemvuõʹtte räʹtǩǩeeǩânai kõõččmõõžž saaʹmi mäddvuõiggâdvuõđin, Näkkäläjärvi säärnai.

Sääʹm paviljoong čeäppõsčuäjtõõzz lij raajjâm joukk, koʹst liâ mieʹldd säʹmmlaž tuʹtǩǩeei Liisa-Rávná Finbog, säʹmmlaž luâđsuõjjeei da ǩiõtt-tuâjjlaž Beaska Niillas da OCA jååʹđteei Katya García-Antón. Joouk vieʹǩǩteeʹjen liâ Martina Petrelli, Liv Brissach da Raisa Porsanger. OCA lij Tâʹvvjânnmallaš paviljoong väʹlddeeʹttǩeei eeʹjjest 2022.

Venetsia čeäppõsbiennaal âlgg juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj jäʹrjsted ânnʼjõžčeäppõõzz meeraikõskksaž jõnnǩiõččâlm. Biennaal nårrai väʹlddvueʹzzin čuäjtõõzzin riikki iiʹjji säättast raajtem paviljoongin. Vuõssmõs Venetsia čeäppõsbiennaal jäʹrjsteš eeʹjjest 1895.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pirita Näkkäläjärvi
Kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei
040 3577 006
pirita.nakkalajarvi@gmail.com

Vueʹllǥa kõddâz ǩiõttǩeeʹrjtõspääʹjj 15.5. da 21.5. Sajoozzâst Aanrest

Mattu tuejjeed jiijjjad mainsest jieʹllikarttǩiõttǩeeʹrjtõs, ääiʹjab ǩiõččlâsttmõš ij taarbâž leeʹd.

Siiskõs: mii lij jieʹllikarttǩiõttǩeeʹrjtummuš, ǩiõttǩeeʹrjtõõzz formatt, harjtõstuâj da ǩiõttǩeeʹrjteei kõskkvuõtt čuäjtõõllmõʹšše dno.

Äiʹǧǧ: Vueʹss 1 pâʹsspeeiʹv 15.5. čiâss 11-17, vueʹss 2 sueʹvet 21.5. čiâss 10-15.

Ohjjeeʹjen Sakari Maliniemi. Pääʹjj lij miârktum nuõrid da rääʹves oummuid, mieʹldd vääʹldet jäänmõssân 12 ooumžed. Pääʹjj ââʹnet lääddas da tõt lij määuʹs vuässõõttjid ni vooʹps. Vuäitak vuässõõttâd še ougglõsõhttvuõđin.

Iʹlmmtõõđ mieʹldd mââimõõzzâst 6.5.2022 tarja.porsanger@samediggi.fi.

Õhttsažtâvvjânnmallaš ǩiõttǩeeʹrjtõs-šõddmõš NORTHERN SCRIPT ååcc tâʹvvjânnmallaž ǩiõttǩeeʹrjtummšest älšsmam 18-29 ekksaid nuõrid. Sääʹmnuõr vueiʹtte ǩeâšttjõõttâd jiijjâs jieʹnnǩiõlin, teemman lij  TEMPTATION. Jieʹllikarttǩiõttǩeeʹrjtõs âlgg vuõltteed 22.8.2022 mõõneeʹst addrõʹsse tarja.porsanger@samediggi.fi. Lââʹssteâđ Northern Script-ǩiõttǩeeʹrjtõs-peeiʹvin addrõõzzâst www.nosi.fi!

Alggmeeri jieʹllikarttkõõskõs Skábma/Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 14.-18.4.2022

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 14.-18.4.2022.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivad šiõǥǥ eʹjjpeeiʹv pukid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlânji riõššum ǩiiđi poodd, leša čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sirddum ååʹn koronavueʹjj diõtt.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt mâʹŋŋlubust iʹlmmtem naaʹlin. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

 

Joouki mieʹldd:

Vuâlla 10 ekksa, vuâlla 16 ekksa da 16–20-ekksa

  1. Musikk: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs
  2. Tiivtâs: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest da/leʹbe ǩeerjlaž puhttõs

 

Kuhttuin šlaajin seännum liâ puk jeeʹresnallšem musiikk da tivttâz šlaaj da genre. Čuäjtõõzz vueiʹtte leeʹd õhttu leʹbe joukkân čõõđvikkum. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest vuäitt čuäʹjted jiijjâs leʹbe järrsi puuʹtʼtem tuâjaid, leša juõʹǩǩ čuäjtõõzz da jiõčč rajjum puhttõõzz feʹrttje leeʹd aainâs sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm).

Lââʹssteâđaid čeäʹppvuõđpeeiʹvest iʹlmmtet vueʹssmannu poodd. Čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõõđât påʹrǧǧmannust.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin liâ mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmaterial-luʹvddkåʹdd, nuõrisuåvtõs, sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu di sääʹm jieʹllikartt- da musikk-kõõskõõzz.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin seuʹrrjet tärkka koronavueʹjj da staanvuõđ, koon vääras jäʹrjsteei vaʹrrje vueiʹtlvažvuõđ muttsid.

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse jõnnmieʹrr iʹlmmtõõttâm – pâʹjjel 160 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi

Samai jiânnai, nuʹt pâʹjjel 160 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi iʹlmmtõʹtteš Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteʹǧǧ õhttseʹžže Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz lookkâmeeʹjj 2022–2023 mättʼtõʹsse.

Aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm mättʼtõʹsse iʹlmmtõʹtteš õhttseʹžže 19 vuõssmättʼtõʹsse škooulneeʹǩǩ da 131 vuâđđmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ. Lookkjiškooulškooultõʹsse iʹlmmtõʹtte 11 mättʼtõõđi. Iʹlmmtõõttmõõžžid tuejjeeš aanarsääʹm mättʼtõʹsse õhttseʹžže 38, nuõrttsääʹm mättʼtõʹsse 20 da tâʹvvsääʹm mättʼtõʹsse 103.

– Haʹŋǩǩõõzz ääʹljeen eeʹjjest 2018 mättʼtõõzzâst alttee nuʹt 50 škooulneeʹǩǩ, leʹbe mättʼtõõttimieʹrr lij šõddâm kooumǩeârddsiʹžžen vuõssmõs haʹŋǩǩõseeʹjj veʹrddeeʹl, rämmaš haʹŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio Uccjooǥǥ kååʹddest. – Mättʼtõõtti/škooulneǩmeäʹr lâssnummuš čuäʹjat tõn, što põõšši sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse lij ååʹn lâssnam tarbb väʹlddkååddlânji, särnn Niittyvuopio.

Mâʹŋŋ-iʹlmmtõõttmõõžžid vääʹldet võl vuâstta

Mättʼtõʹsse iʹlmmtõõttmõš puuʹđi 31.3. Mâʹŋŋ-iʹlmmtõõttmõõžžid vääʹldet kuuitâǥ võl vuâstta. Iʹlmmtõõttmõš mättʼtõsse tuejjeet Hellewi-riâžldõõǥǥâst.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz škooulniiʹǩǩid di lookkjiškooulškooultõʹsse  vuässõõđjid 2 neäʹttelčiâss tiuddeei sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) mättʼtõõzz ougglõsõhttvuõđin sääʹm dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹmškooulniiʹǩǩid da -mättʼtõõđjid, ǩeäi piârri leʹbe sooǥǥ ǩiõll lij kååʹtt-ne Lääʹddjânnmest mainstem sääʹmǩiõlin. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbâž siltteed juʹn ääiʹjben. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz rääʹves oummuid.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj puuʹđeen mättʼtõʹsse vuässõõttmõõžžâst saǥstõõlât vuõššân škooulneeʹǩǩ dommkooʹddin. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeeʹrab škooulniiʹǩǩi klass- da ǩiõlltääʹss di lookkâmjiârgg vueiʹtlva puârast lokku vääʹldeeʹl.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
Uʹccjooǥǥ kåʹdd
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sääʹmteʹǧǧ
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

www.saamenetaopetus.com

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

Kulttuurluʹvddkåʹdd juõʹjji eeʹjj 2022 kulttuurveäʹǩǩtieʹǧǧid

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd såbbrest 24.2.2022 Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm riikkveäʹǩǩtieʹǧǧ ekka 2022 õhttseʹžže 179 000 euʹrred. Sääʹmǩiõllsaž kulttuur ooudâsviikkmõʹšše, Tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi tuärjjeem diõtt da Sääʹmceerkavpõõrti ooudâsjuäʹtǩǩummša.

Veäʹǩǩtieʹǧǧid miõʹtteš puõʹttinalla: Kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ 2022

Lââʹssteâđ

Kulttuurpiisrest Riitta Orti-Bergist 010-839 3103 riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Snimldõk: Kari Kuivamäki

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Mijá tekno -ǩiõllteknologiaseminaar Juuʹlvest

Ruõcc, Lääʹdd da Taarr Sääʹmteʹǧǧ kåčča ǩiõllteknologiaseminaaʹre Juuʹleeva.

Vueʹssmannu 10–11. peeiʹv jäʹrjste Ruõcc, Lääʹdd da Taarr Sääʹmteʹǧǧ Mijá tekno -ǩiõllteknologiaseminaar Juuʹlvest. Seminaar lij pieʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧ alggmeerǩiõli meeraikõskksa lååi eeʹjj õhttvuõđâst šõddi (IDIL 2022-2032) õhttsažtuâj. Seminaar täävtõssân lij kaunnâd sääʹm njoonašprojeʹktt (Flagship-projekti) ǩiõllteknologia sueʹrjest, koon peäʹlest Sääʹmteeʹǧǧ reâugga da kååʹtt lij äuʹǩǩen veeʹzz sääʹm õhttsažkådda.

Ǩiõllteknologia ouddan jåʹttlõnji pirr maaiʹlm. Tõn diõtt lij Sääʹmteeʹǧǧ miõlâst samai vääžnai, što mij säʹmmla pâʹsttep seuʹrrjed ouddnummuž, da nääiʹt ainsmâʹtted jiiʹjjen ǩiõli pueʹttiääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ âʹnne še vääžnʼjen tõn, što sääʹm-meer lij mieʹldd raajjmen pueʹttiääiʹj räʹtǩǩummšid, koin kaggâp da viikkâp õõudâs jiiʹjjen ǩiõl – še ǩiõllteknologia maaiʹlmest.

Seminaaʹre liâ koččum loǥlmõõʹsti jeeʹres sääʹm stroiʹttlin da instituutioin da miârktõssân lij taʹrǩstõõllâd, što måkam ǩiõllteknolooglaž taarb sääʹm õhttsažkååʹddest liâ. Seminaar vuõssmõs peeiʹv liâ looǥǥâlm da paneeʹlsaǥstõõllmõš. Seminaar nuʹbb peiʹvv lij vaʹrrjum tuâjjpäjja, koʹst piâzzât õõutsââʹjest noorrâd jurddjid da puʹhtted ouʹdde taarbid.

Seminaar jeät striʹjmme, ij ǥa tõõzz leäkku vueiʹtlvaž vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin.

Seminaar: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt? (Mijá tekno – Mäʹhtt ǩiõllteknologia vuäitt oouʹdeed sääʹmǩiõlid?)

Kuäʹss: Vueʹssmannu 10.–11. 2022

Koʹst: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 97231 Juuʹlev

Iʹlmmtõõttmõš: Mieʹrräiʹǧǧ 8.4.2022
https://response.questback.com/sametingetsverige/ld1hlny7hd

Lââʹssteâđaid õuʹdde:

Ingegerd Vannar, e-poasta ingegerd.vannar@sametinget.se, teʹl. +46 980 780 29

Marko Marjomaa, e-poasta marko.marjomaa@samediggi.fi, teʹl. +358 50 438 24 84

Inger Anne Marie Pulk, e-poasta inger.anne.marie.pulk@samediggi.no, teʹl. +47 78 48 42 07

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj

Jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 c §. Tuâjjan lij jm. vaalmštõõllâd sääʹm jieʹllemvueʹjjid da tõi õõudâsviikkma kuulli aaʹššid vääʹldeeʹl lokku sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ di tuåimmjed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân on veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹzzen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ, sääʹmvuuʹd da -jieʹllemvueʹjji di vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuejjummša, šiõǥǥ organisâʹsttem- da teäddseännamoodd. Veeʹrjest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Paʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi härjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeen 24 % lââʹzz.

Ooccmõõžžid tuõđštõõzzivuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 30.4.2022 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?034d31fd

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd www.samediggi.fi

Aanrest 1.4.2022
Sääʹmteʹǧǧ