Saaǥǥjååʹđteei Juuso da kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Näkkäläjärvi vuässâʹtte Venetsia čeäppõsbiennaaʹle

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi vuässâʹtte Venetsia čeäppõsbiennaaʹle 21.4.-23.4.  Ååʹn vuõssmõs vuâra čeäppõsbiennaal meersaž paviljongâst liâ tåʹlǩ sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ da še vuõssmõs vuâra säʹmmla liâ meeran eeʹttkâʹsttmen paviljoongâst.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso rämmaš sääʹmčeäppõõzz raʹvves eeʹttkâsttmõõžžâst Venetsia čeäppõsbiennaalâst.

– Muʹst lij rämm vuässõõttâd Venetsia biennaaʹle õõutsââʹjest jeeʹres Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjivuiʹm. Lij vääžnai tuärjjeed sääʹmčeäppõsniiʹǩǩid da ǩiččlõõttâd ooudâsvieʹǩǩted sij sââʹjes maaiʹlm čeäppõsareenain, särnn Juuso.

Sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara da Anders Sunna mõʹtte Venetsia 59. čeäppõsbiennaal Tâʹvvjânnmallaš paviljoong Sääʹmpaviljonggân. Muuttâs Sääʹmpaviljonggân juuhljâtt sääʹmalggmeer čeäppõõzz da suvereniteeʹtt.

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs da Office for Contemporary Art Norway (OCA) jäʹrjste Sääʹm paviljoong ääʹveempeeiʹv neljdpeeiʹv 21.4. Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso ja kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi  vuässâʹtte ääʹveempeivva õõutâst Taarr da Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjivuim.

Sääʹm paviljoong ääʹveempeiʹvv 21.4.2022. Snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn: Asta Balto, Tuomas Aslak Juuso, Pauliina Feodoroff da Pirita Näkkäläjärvi. Snimldõk: Ánde Somby

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi miõlâst õhttsažkååʹdd lij vääžnai kuvddled čeäppõsniiʹǩǩid. 

– Čeäppõsniiʹǩǩin lij pâstlvažvuõtt da tuõsttlõsvuõtt kõõččâd kõõččmõõžžid da eʹtǩǩeed vueiʹnnemkuuʹlmid, kook muđoi vuäitči kuâđđjed ǩiõččkani. Venetsia biennaalâst sääʹmčeäppõsneeʹǩǩ käʹǧǧe veezz maaiʹlm tieʹttemvuõʹtte räʹtǩǩeeǩânai kõõččmõõžž saaʹmi mäddvuõiggâdvuõđin, Näkkäläjärvi säärnai.

Sääʹm paviljoong čeäppõsčuäjtõõzz lij raajjâm joukk, koʹst liâ mieʹldd säʹmmlaž tuʹtǩǩeei Liisa-Rávná Finbog, säʹmmlaž luâđsuõjjeei da ǩiõtt-tuâjjlaž Beaska Niillas da OCA jååʹđteei Katya García-Antón. Joouk vieʹǩǩteeʹjen liâ Martina Petrelli, Liv Brissach da Raisa Porsanger. OCA lij Tâʹvvjânnmallaš paviljoong väʹlddeeʹttǩeei eeʹjjest 2022.

Venetsia čeäppõsbiennaal âlgg juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj jäʹrjsted ânnʼjõžčeäppõõzz meeraikõskksaž jõnnǩiõččâlm. Biennaal nårrai väʹlddvueʹzzin čuäjtõõzzin riikki iiʹjji säättast raajtem paviljoongin. Vuõssmõs Venetsia čeäppõsbiennaal jäʹrjsteš eeʹjjest 1895.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pirita Näkkäläjärvi
Kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei
040 3577 006
pirita.nakkalajarvi@gmail.com