Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse jõnnmieʹrr iʹlmmtõõttâm – pâʹjjel 160 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi

Samai jiânnai, nuʹt pâʹjjel 160 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi iʹlmmtõʹtteš Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteʹǧǧ õhttseʹžže Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz lookkâmeeʹjj 2022–2023 mättʼtõʹsse.

Aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm mättʼtõʹsse iʹlmmtõʹtteš õhttseʹžže 19 vuõssmättʼtõʹsse škooulneeʹǩǩ da 131 vuâđđmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ. Lookkjiškooulškooultõʹsse iʹlmmtõʹtte 11 mättʼtõõđi. Iʹlmmtõõttmõõžžid tuejjeeš aanarsääʹm mättʼtõʹsse õhttseʹžže 38, nuõrttsääʹm mättʼtõʹsse 20 da tâʹvvsääʹm mättʼtõʹsse 103.

– Haʹŋǩǩõõzz ääʹljeen eeʹjjest 2018 mättʼtõõzzâst alttee nuʹt 50 škooulneeʹǩǩ, leʹbe mättʼtõõttimieʹrr lij šõddâm kooumǩeârddsiʹžžen vuõssmõs haʹŋǩǩõseeʹjj veʹrddeeʹl, rämmaš haʹŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio Uccjooǥǥ kååʹddest. – Mättʼtõõtti/škooulneǩmeäʹr lâssnummuš čuäʹjat tõn, što põõšši sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse lij ååʹn lâssnam tarbb väʹlddkååddlânji, särnn Niittyvuopio.

Mâʹŋŋ-iʹlmmtõõttmõõžžid vääʹldet võl vuâstta

Mättʼtõʹsse iʹlmmtõõttmõš puuʹđi 31.3. Mâʹŋŋ-iʹlmmtõõttmõõžžid vääʹldet kuuitâǥ võl vuâstta. Iʹlmmtõõttmõš mättʼtõsse tuejjeet Hellewi-riâžldõõǥǥâst.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz škooulniiʹǩǩid di lookkjiškooulškooultõʹsse  vuässõõđjid 2 neäʹttelčiâss tiuddeei sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) mättʼtõõzz ougglõsõhttvuõđin sääʹm dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹmškooulniiʹǩǩid da -mättʼtõõđjid, ǩeäi piârri leʹbe sooǥǥ ǩiõll lij kååʹtt-ne Lääʹddjânnmest mainstem sääʹmǩiõlin. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbâž siltteed juʹn ääiʹjben. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz rääʹves oummuid.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj puuʹđeen mättʼtõʹsse vuässõõttmõõžžâst saǥstõõlât vuõššân škooulneeʹǩǩ dommkooʹddin. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeeʹrab škooulniiʹǩǩi klass- da ǩiõlltääʹss di lookkâmjiârgg vueiʹtlva puârast lokku vääʹldeeʹl.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
Uʹccjooǥǥ kåʹdd
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sääʹmteʹǧǧ
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

www.saamenetaopetus.com

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.