Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ǩiõllaaʹššipiisar veeʹrj

Ǩiõllaaʹššipiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 35 §:st. Ǩiõllaaʹššipiisar tuâjjan lij odm. håiddad sääʹm ǩiõllõhttsažtuõjju kuulli tuâjaid, toiʹmmjed sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren tuâjeez kuulli aaʹššin, tuõʹllʼjed da oouʹdeed Lääʹddjânnmest õnnum sääʹmǩiõlid, oouʹdeed sääʹmǩiõli jeälltemtooiʹm da ǩiõlid kuõskki tuʹtǩǩeemtooiʹm, jueʹǩǩed teâđ sääʹmǩiõli pirr da tuejjeed õhttsažtuâj sääʹmǩiõl tuʹtǩǩummuž da huâl sueʹrjest toiʹmmjeei meersaž da meeraikõskksaž organisaatioi da toiʹmmorgaanivuiʹm.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnnsteeʹjjes håiddmõš kaiʹbbai šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõõzz, äʹšštobddmõõžž sääʹmǩiõlid da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Härjjnummuž vaʹstteei tuâjaid ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset lõõʹzzid tuõjju härjjnem mieʹldd di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Veeʹrj tieuʹdet 1.7.2022 ääʹljeeʹl da veeʹrj tieuʹddmest ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 30.4.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?626f57f1

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 1.4.2022
Sääʹmteʹǧǧ