Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla musikk-kõõskõõzz projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 6.6 da peštt 26.8.2022 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm. sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs.

Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 862,02 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:t sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrjâʹvve tuâjjtobddâmlääʹzz. Projeʹktt-tuâjjla tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõõzz Sajoozzâst.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 29.4.2022 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?fd1e8c78

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm teʹl. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Iinteʹmes iinn-alggmeerai musikkpoʹdde addrõõzzâst www.ijahisidja.fi

Aanrest 31.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc vaaldšempiisar sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga 1.5. –30.10.2022. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid.

Vaaldšempiisar tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 28 §. Vaaldšempiisar tuâjjan lij odm. håiddad takai konttâr takainallšem koontâr- da vaaldšemtuâjaid, di piisarkååʹdd teʹlfonkõõskõõzz.
Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat määŋgpeällsaž ǩiõččlâsttmõš koontârtuâjain di vaaldšemvuõđlai tuâjai tobddmõš. Uʹvddep äärv pâstlvažvuõđ jiõččniʹžže da tääʹrǩes reâuggmõʹšše di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lââʹzzitaa 2036,47 euʹrred / mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.4.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst:https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5371ba33

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

29.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Iʹlmmet škooulneǩ sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz lookkâmekka 2022–2023 mââimõõzzâst 31.3. – ougglõsmättčiâssid vuäitt pueʹtted tobdstõõttâd juʹn ååʹn!

Iʹlmmet škooulneeʹǩǩ sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse lookkâmekka 2022–2023 mââimõõzzâst 31.3. Iʹlmmtõõttmõõžž mättʼtõʹsse tuejjeet liâdǥlaž Hellewi- iʹlmmtõõttâmjiârǥâst. Iʹlmmtõõttmõš kuâskk ođđ mättʼtõõđjid da haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzzâst juõʹtǩǩi mättʼtõõđjid. Iʹlmmtõõttmõõžž vuäitt tuejjeed mättʼtõõzz jäʹrjsteei, rehtor leʹbe huõlteei.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz tuâjjlažkåʹdd da uʹčteeʹl påʹrǧǧmannust 2021, snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari da Joni Saijets. Snimldõk: Anni-Sofia Niittyvuopio.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) vuâđđmättʼtõõzz leʹbe lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz 2 neäʹttelčiâss veeʹrd sääʹm dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai sääʹmškooulniiʹǩǩid. Õuddmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ vueiʹtte še vuässõõttâd haʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbâž siltteed juʹn ääiʹjben.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj puuʹđeen mättʼtõʹsse vuässõõttmõõžžâst saǥstõõlât vuõššân škooulneeʹǩǩ dommkooʹddin. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeeʹrab škooulniiʹǩǩi klass- da ǩiõlltääʹss di lookkâmjiârgg vueiʹtlva puârast lokku vääʹldeeʹl.

Mättčiâssid vuäitt pueʹtted tobdstõõttâd juʹn ååʹn

Jõs škooulneǩ da huõlteei liâ älšsmam sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõõžžâst ougglõsõhttvuõđin, leša mättčiâssid vuässõõttmõš peejj smiõttâd leʹbe heervat, vuäitt čiâssid pueʹtted tobdstõõttâd ouddâl iʹlmmtõõttmõõžž da sääʹm-mättʼtõõzz alttummuž.

– Tiõrv pueʹttem ǩiiđ poodd tobdstõõttâmreissu! Kueʹssjempoodd škooulneǩ da huõlteei vuäǯǯa vuõsstoobd tõʹst, måkam sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõš ougglõssân leʹčči, smeʹllkâtt ougglõshaʹŋǩǩõõzz tâʹvvsääʹm uʹčteeʹl Máren-Elle Länsman.

Škooulneeʹǩǩ da huõlteei, kook haaʹlee tobdstõõttâd ougglõsmättčiâssid, vueiʹtte leeʹd õhttvuõđâst ougglõshaʹŋǩǩõõzz sääʹmǩiõl uʹčteeʹlid leʹbe haʹŋkkõstuâjjlaid.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
Uʹccjooǥǥ kåʹdd
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sää’mte’ǧǧ
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri. Tuâjj älgg 11.4.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.8.2022 räjja da vueiʹtlvânji mâŋŋa tõn.

Tuâjast ââʹnet kuâiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Jåårǥlõʹtti Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2597,07–2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžž meâlddõõzzeezvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.4.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?37911de4

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ kiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626 Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

21.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Anaraš pivtastem -ǩeeʹrjest lij õlmstõttum ođđ teädldõk

Ella Sarre ǩeeʹrjtem ǩeeʹrjest Anaraš pivtastem lij õlmstõttum ođđ teädldõk. Ođđ teädldõʹǩǩe lie lââʹzztum vueʹssčõuddkeäʹpper diõtt uuʹccab vââj da motam vuäʹpstõõzz lie tiudduum leʹbe tivvum.

Ǩeʹrjj lji vuäʹsttemnalla Duodji shop kaaupâst da tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst Ánarâš pivtâstem.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Tuâjjan lij odm. valmštõõllâd säʹmmlai jieʹllemvueʹjjid da tõi ooudâsviikkmõʹšše õhttneei aaʹššid vääʹldeeʹl lokku säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâtt di tåimmad jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd čiõlǥteeʹjen. Jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 b §. Tuâjj älgg vueiʹtlva sõrgg da peštt jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj ooccâm- da vaalšemproseeʹss ääiʹj (n. 2–3 mp). Sääʹmteʹǧǧ puätt tän sâjjsâžvuõđ poodd uʹvdded teâttân ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj, di nääiʹt tuâjast älšmam ooumže tät lij šiõǥǥ podd tobdstõõttâd jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj siiskõʹsse di tåimmvõudda.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat pueʹrr sääʹmkulttuur, sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ, sääʹmvuuʹd da -jieʹllemvueʹjji di vaaldšemvuõđlai tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže reâugmõʹšše, pueʹrr organisâsttmõš- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ. Tuâjast jääʹǩǩtet 1 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmõšriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II-III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50–2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Ooccmõõžž tuõđštõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 23.3.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?a7b9a3d2

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 8.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Pöydällä pidettävä saamen lippu ja liituja muovirasiassa.

Kåččmõš sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩõʹsse 23.3.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz puärrsijeäʹǩǩääž da infopodd ääʹššest persteei puärrsid 
se 23.3.2021 čiâss 18.00–19.00 
Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän 

Ǩeʹnnvânji tiõrv pueʹttem Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩõʹsse!

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čuäjtõõlât haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz tuâjjlaid di uʹčteeʹlid. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin.

Tuäivvap, što vueiʹtlva määŋgas peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poʹdde piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Koovvõõzzlaž vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lââʹssteâđ: 

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei  
Uʹccjooǥǥ kåʹdd 
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi 
040 701 2094  

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sää’mte’ǧǧ 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

https://www.saamenetaopetus.com/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/ 


Kåččmõš mättʼtõõzz jäʹrjsteei infopoʹdde 16.3.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõs – pueʹttivuõđ raajjmõš 
Teâđtempodd mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid 
se 16.3.2021 čiâss 15.00–16.00 
Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän 

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čiõlǥtet haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzz da iʹlmmtõõttmõõžž. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin di vaʹstteed mättʼtõõzz järjesteeʹji kõõččmõõžžid.

Lââʹssen pooddâst lij mieʹldd Susanna Rajala Mättʼtõshalltõõzzâst vaʹstteʹmmen riikkveäʹǩǩtieʹǧǧ õhttneei kõõččmõõžžid.

Tuäivvap, što vueiʹtlva määŋgas peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poʹdde piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Koovvõõzzlaž vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lââʹssteâđ: 

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei  
Uʹccjooǥǥ kåʹdd 
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi  
040 701 2094  

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor   
Sää’mte’ǧǧ 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

https://www.saamenetaopetus.com/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/