Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi musiikkikeskuksen projektityöntekijän määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa 6.6 ja kestää 26.8.2022 saakka. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. saamelaismusiikkikeskuksen avustajana toimiminen sekä Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin apulaistuottajan tehtävät. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva koulutus, saamen kielen taito sekä riittävä englannin kielen taito.

Projektityöntekijän palkkaus määräytyy Suomen saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/I mukaan (peruspalkka 1 862,02 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Projektityöntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 29.4.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?fd1e8c78

Lisätietoja työstä antaa saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija Oula Guttorm p. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi ja Ijahis idja-alkuperäiskansojen musiikkitapahtumaan osoitteessa: www.ijahisidja.fi

Inarissa 31.3.2022
Saamelaiskäräjät

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät hakee hallintosihteerin sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Sijaisuus on ajalle 1.5.–31.10.2022. Sijaiseksi valittavan pitää täyttää vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetut ehdot.

Hallintosihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 28 §:ssä. Hallintosihteerin tehtävänä on mm. hoitaa yleisen toimiston tavanomaisia toimisto- ja hallintotehtäviä, sekä sihteeristön puhelinkeskusta.
Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa monipuolinen kokemus toimistotehtävistä sekä hallinnollisten tehtävien tuntemus. Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI/I mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2036,47 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.4.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5371ba33

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 29.3.2022
Saamelaiskäräjät

Ilmoita oppilas saamen kielten etäopetuksen lukuvuoteen 2022–2023 viimeistään 31.3. – etäoppitunneille voi tulla tutustumaan jo nyt!

Ilmoita oppilas saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen opetukseen lukuvuodelle 2022–2023 viimeistään 31.3. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen koskee uusia oppilaita ja hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen järjestäjä, rehtori tai huoltaja.

Saamen kielten etäopetushankkeen henkilöstöä ja opettajia elokuussa 2021, kuvassa vasemmalta Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari ja Joni Saijets. Kuva: Anni-Sofia Niittyvuopio.

Etäopetushanke tarjoaa saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) perusopetusta tai lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta 2 viikkotuntia saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella oleville saamelaisoppilaille. Myös esiopetuksen oppilaat voivat osallistua hankkeen opetukseen. Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen.

Ilmoittautumisajan päätyttyä opetukseen osallistumisesta neuvotellaan ensin oppilaan kotikunnan kanssa. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden luokka- ja kielitaso sekä lukujärjestys mahdollisimman hyvin huomioiden.

Oppitunneille voi tulla tutustumaan jo nyt

Jos oppilas ja huoltajat ovat kiinnostuneita saamen kielen opiskelusta etäyhteyksin, mutta oppitunneille osallistuminen mietityttää tai jännittää, voi tunneille tulla tutustumaan ennen ilmoittautumista ja saamen opetuksen aloittamista.

– Tervetuloa kevään aikana tutustumiskäynnille! Vierailun aikana oppilas ja huoltajat saavat ensituntumaa siitä, minkälaista saamen opiskelu etänä olisi, kannustaa etähankkeen pohjoissaamen opettaja Máren-Elle Länsman.

Oppilaat ja huoltajat, jotka haluavat tutustua etäoppitunneille, voivat olla yhteydessä etähankkeen saamen kielen opettajiin tai hanketyöntekijöihin.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö
Utsjoen kunta
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

www.saamenetaopetus.com

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, joka jatkuu 2023 kevätlukukauden loppuun. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia.

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi määräaikaisen pohjoissaamen kääntäjän tehtävän

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin. Työ alkaa 11.4.2022 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.8.2022 asti ja mahdollisesti sen jälkeen.

Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2597,07–2247,67 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 3.4.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?37911de4

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. +358 40 707 5626 tai anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

21.3.2022
Saamelaiskäräjät

Anarâš pivtâstem -kirjasta on ilmestynyt uusi painos

Ella Sarren kirjasta Anarâš pivtâstem on ilmestynyt uusi painos. Uuteen painokseen on lisätty vasannahkalakkiin pienemmät kaavat ja joitakin ohjeita on täydennetty tai korjattu.

Kirja on saatavilla Duodji shopista ja Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta: Anarâš pivtâstem.

Saamelaiskäräjät pettynyt esitettyihin pyyntirajoituksiin Tenolla

Suomi ja Norja esittävät lohenkalastusta Tenolla sallittavaksi erittäin rajoitetusti padolla ja verkolla tulevalla kalastuskaudella. Lohen vapakalastusta ei esitetä sallittavaksi lainkaan. Saamelaiskäräjien mukaan pyynti tulisi sallia padon ja verkon lisäksi myös vavalla, joka yhtä lailla kuuluu saamelaisten perinteisiin pyyntimuotoihin Tenolla. Myös pidemmät pyyntiajat olisivat tarpeen erityisesti paljon ennakkovalmisteluja vaativissa pyyntimuodoissa.

Saamelaisille on erittäin tärkeää, että Tenon lohikannat voivat hyvin ja että niiden tilaa pyritään parantamaan myös tulevana kesänä voimakkain rajoituksin. Rajoitustoimet tulee kuitenkin kohdistaa ensisijaisesti sellaiseen lohenpyyntiin, joka ei nauti perustuslain ja kansainvälisten sopimusten suojaa.

– On väärin rajoittaa saamelaisten perusoikeuksien käyttöä ja toteutumista Tenolla valtioneuvoston asetuksen tasolla. Asiasta tulisi säätää lailla, jolloin esimerkiksi perustuslakivaliokunta voisi päästä arvioimaan perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten olemassaoloa. Tämä edistäisi saamelaisen oikeusturvaa asiassa, toteaa Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Saamelaiskäräjät ja maa- ja metsätalousministeriö ovat neuvotelleet saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan mukaisista kalastussäännön muutostarpeista tulevalle kalastuskaudelle alkuvuoden aikana kolme kertaa: 21.1, 4.2 ja 8.3. Viimeisimmässä neuvottelussa 8.3 kävi ilmi, että Suomi ja Norja olivat jo päättäneet prosessin ja että luonnos tulevan kalastuskauden rajoituksista oli lähetetty lausuntokierrokselle sekä Norjassa että Suomessa ennen kuin saamelaiskäräjälain mukainen neuvottelumenettely oli käyty loppuun.

– Olemme hyvin pettyneitä ministeriön menettelyyn. Meillä ei ollut tosiasiallista mahdollisuutta neuvotella luonnoksen sisällöstä ja vaikuttaa siihen ennen lausuntokierrokselle lähettämistä, jatkaa Koivisto.

Tenon lohikantojen suojelu vaatii toimia

Tenon lohikantojen tilaa tulisi pyrkiä parantamaan ennen kaikkea lohenpoikasia syövien petokalojen pyynnillä, ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnällä sekä lohen ja sen saaliseliöiden merikalastukseen puuttumalla.

Saamelaiskäräjät on esittänyt, että esimerkiksi nuottaus tulisi sallia koko Tenolla hoitokalastuksena kyttyrälohien, haukien ja siikojen poistoa varten edellyttäen, että lohet päästetään takaisin jokeen. Sekä paikallisia että matkailijoita tulisi kannustaa muun kalan pyyntiin vavalla. Lisäksi tulisi harkita koskelon kevätpyynnin lisäämistä, jonka kautta saataisiin rajattua lohenpoikasia ravinnokseen käyttävien koskeloiden määrää. Saamelaiskäräjät on esittänyt, että kyttyrälohi määriteltäisiin haitalliseksi vieraslajiksi, jolloin sen poistaminen Tenosta olisi tehokkaampaa.

Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Tenon lohikantoihin olisi syytä tutkia nykyistä tarkemmin ja laajemmin, jotta saataisiin tietoa ja sitä kautta keinoja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintään myös Tenon lohikantojen osalta.

Lisäksi Saamelaiskäräjät on edellyttänyt, että tulevan kalastuskauden osalta kalastusrajoitusesityksessä tulee vaatia rajoituksia myös lohenpyyntiin merellä. Rajoituksissa tulee kuitenkin huomioiden merisaamelaisten alkuperäiskansaoikeudet.

Lisätietoja:

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
Ma. lakimiessihteeri
040 186 7258
sarita.kamarainen@samediggi.fi

Kuva: Anja Vest

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen materiaalityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 31.12.2022 saakka.

Materiaalityöntekijän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalin tuottamista kolmella saamen kielellä sekä tuottaa ja päivittää sisältöjä Kuáti.fi- materiaalipankkiin. Lisäksi tehtävään kuuluu pedagogisen materiaalin suunnittelua, koordinointia ja tuottamista yhteistyössä kielipesäohjaajan kanssa. Materiaalityöntekijä vastaa hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista. Hankkeesta vastaa saamen kielen toimisto ja esimiehenä toimii kieliturvasihteeri.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksekästä hoitamista edesauttaa saamelaiskulttuurin tuntemus, saamelaisen varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan tuntemus, materiaalityön ja digitaalisen toimintaympäristön tuntemus ja kyky itsenäiseen suunnittelutyöhön ja toteutukseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III-IV mukaan (peruspalkka 2597,07–2645,46 e). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Materiaalityöntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, ja työn hoitaminen osittain etätyönä on sopimuksen mukaan mahdollista. Vapaamuotoiset työhakemukset liitteineen tulee toimittaa 31.3.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?197430e9

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(a)samediggi.fi / puh. 010 839 3124.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 7.3.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi elinkeinosihteerin viransijaisuuden

Tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja niiden kehittämiseen liittyviä asioita huomioiden saamelaisten perinteinen tieto sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä. Elinkeinosihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 26 b §. Työ alkaa mahdollisimman pian ja kestää elinkeinosihteerin viran haku- ja valintaprosessin ajan (n. 2–3 kk). Saamelaiskäräjät tulee tämän sijaisuuden aikana julistamaan haettavaksi elinkeinosihteerin viran, joten tehtävästä kiinnostuneelle tämä on hyvä tilaisuus tutustua elinkeinosihteerin toimenkuvaan sekä toimialaan.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisen perinteisen tiedon, saamelaisalueen ja -elinkeinojen sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II-III mukaan (peruspalkka 2706,50–2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä. Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 23.3.2022 mennessä osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?a7b9a3d2

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi-

Inarissa 8.3.2022
Saamelaiskäräjät

Pöydällä pidettävä saamen lippu ja liituja muovirasiassa.

Kutsu saamen kielten etäopetuksen vanhempainiltaan 23.3.2022

Saamen kielten etäopetuksen vanhempainilta ja infotilaisuus etäopetuksesta kiinnostuneille vanhemmille 
ke 23.3.2021 klo 18.00–18.30 
Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Lämpimästi tervetuloa Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen vanhempainiltaan!

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams -kokouksena. Tilaisuudessa esitellään hanketta, hankkeen työntekijöitä sekä opettajia. Lisäksi keskustellaan hankkeen ajankohtaisista asioista ja muista esille nousevista asioista. Tilaisuus on tarkoitettu sekä hankkeen opetukseen osallistuville että saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneille uusille perheille.

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan tilaisuuteen. Mikäli tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ole yhteydessä hanketyöntekijöihin. Kuvalliset ohjeet ohjelman käyttöön.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lisätietoja: 

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö 
Utsjoen kunta 
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi  
040 701 2094  

Arla Magga, hankekoordinaattori 
Saamelaiskäräjät 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

https://www.saamenetaopetus.com/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/ 


Kutsu opetuksen järjestäjien infotilaisuuteen 16.3.2022

Saamen kielten etäopetus – tulevaisuuden rakentamista
Infotilaisuus opetuksen järjestäjille
ke 16.3.2022 klo 15.00–16.00
Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams-kokouksena. Tilaisuudessa esitellään hanketta, hankkeen opetusta ja ilmoittautumista. Lisäksi keskustellaan hankkeen ajankohtaisista asioista ja muista esille nousevista asioista sekä vastataan opetuksen järjestäjien kysymyksiin.

Tilaisuudessa on mukana Susanna Rajala Opetushallituksesta, mikäli tulisi kysymyksiä opetuksen järjestämistä varten haettavasta valtionavustuksesta.

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan tilaisuuteen. Mikäli tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ole yhteydessä hanketyöntekijöihin. Kuvalliset ohjeet ohjelman käyttöön.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lisätietoja: 

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö 
Utsjoen kunta 
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi  
040 701 2094  

Arla Magga, hankekoordinaattori 
Saamelaiskäräjät 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

https://www.saamenetaopetus.com/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/