Sääʹmteeʹǧǧ nuäjjââtt mädd- da meäʹcctäälminiʹsttra puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggmõššân da puäʒʒskääđlääʹjj meâldlaž mõõntõõllmõõžž jåʹttʼtem diõtt

Sääʹmteʹǧǧ õlmstõõʹtti 28.2.2022 ääv ǩeeʹrj mädd- da meäʹcctäälminiʹstter- da meäʹcctäällminiʹstter Jari Leppääʹje. Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt ǩeeʹrjstes mädd- da meäʹcctäälminiʹstter Leppääʹje puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggmõʹšše da puäʒʒskääđlääʹj meâldlaž mõõntõõllmõõžž jåʹttʼtem diõtt jooʹtti tääʹlv beäʹlnn. Sääʹmteʹǧǧ kåčč miniʹstter Leppä tobdstõõttâd vaʹlljeei vuâkka säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin.

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio. Snimldõk: Johanna Labba da Ville Fofonoff.

– Kåččap miniʹstter Leppä, da še jeeʹres aaʹššid valmštõõli da tõʹst mieʹrreei oummuid, tobdstõõttâd vaʹlljeei vuâkka säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin. Haaʹleep čuäjʹted, što jieʹtt lij šurr da veäʹǩǩ vieʹltʼtem, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso

Sääʹmteʹǧǧ lij saǥstõõllâm ääʹššest mädd- da meäʹcctäällministerian 18.2.2022. Ministeria ij tâʹl vuäinnam taarb jåʹttʼted puäʒʒskääđlääʹj meâldlaž mõõntõõllmõõžž, ǥu ministeria eeʹttǩeeʹji mieʹldd tääʹlv puäʒʒjeällmõõžžid jeät vueiʹt ââʹnned čoʹrstemvueʹǩǩnallšeʹmmen, ǥu âʹbrrmeäʹr liâ leämmaž vännaz. Ni še õõudbeäʹlnn cõggi tååim puäʒʒpråppummši veäʹlttummšen jiâ leäkku ministeriast valmštõõllmõõžžâst.

– Lij samai hueʹnes äʹšš, što ministeria lij tuejjääm šuureʹld säʹmmliʹžže puäʒʒhoiddu vaikkteei tuʹmmstõõǥǥ tåʹlǩ âʹbrrmeäʹri vuâđald, särnn 2. väärrsaaǥǥjååʹđeei Leo Aikio.

– Håʹt-i kuâlddvõõʒʒ čiŋŋâlvuõtt määŋgain dommvuuʹd paalǥâskååʹddin lij jooʹtti tälvva leämmaž mååžna, kuâlddvõcc lij samai kõrr, mõõn diõtt puõccuin lij määŋgain paaiʹǩin vaiggâd kuäivvad porrmõõžž. Tõt miârkat, što puõccu vueʹlǧǧe jååʹtted rääuhteʹmmen pueʹrab viistsõõʹjid da tõid jõõudât mâŋŋa ooccâd da viǯǯâd. Lââʹssen kooi-ne paalǥâskooʹddi vuuʹdest kuõpp lij torkkâm veiddsõs vuuʹdin puõccui ââʹnnem porrmõõžž. Puk täk ääʹšš õõlǥči väʹldded ministeriast lokku puäʒʒskääđlääʹj suåvldummšest tuʹmmjeen, juätkk Aikio.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđeei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi