Almmuheapmi sámegielaid gáiddusoahpahussii lohkanjahkái 2022–2023 rahppojuvvui

Govas Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari ja Joni Saijets.

Almmuheapmi Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnu oahpahussii lohkanjahkái 2022–2023 lea rahppojuvvon. Almmuheapmi oahpahussii dahkkojuvvo Hellewi-almmuhanvuogádagas. Almmuheapmi guoská sihke ođđa ohppiid ja daid ohppiid, geat jotket fitnu oahpahusas.

Almmuheami sáhttá dahkat oahpahusa lágideaddji, rektor dahje oahppi fuolaheaddji. Go almmuheami dahká fuolaheaddji, de sávvat fuolaheaddji váldit oktavuođa oahppi skuvlii, ja muitalit, ahte oahppis lea miella ja vejolašvuohta oassálastit sámegiela gáiddusoahpahussii. Almmuheami ferte dahkat maŋimustá 31.3.2022.

Rávvagat Hellewis almmuheapmái

Gáiddusoahpahusfidnu fállá sámegiela (anáraš-, nuortalaš-, dahje davvisámegiela) vuođđooahpahusa dahje logahatskuvlejumi dievasmahtti sámegiela oahpahusa 2 vd sámeohppiide, geat orrot sámiid ruovttuguovllu gielddaid olggobealde. Maiddái ovdaoahpahusa oahppit sáhttet oassálastit fitnu oahpahussii. Fidnu ii fála oahpahusa rávesolbmuide.

Sámegiela ii dárbbaš máhttit ovddežis, vai sáhttá oassálastit oahpahussii. Oahpahusjoavkkut juhkkojuvvojit juohke sámegillii. Juohkimis váldojuvvojit vuhtii ohppiid luohkká- ja gielladássi. Oahpahusa viggat lágidit gielain ja joavkkuin, main leat unnimustá guokte oahppi dahje studeantta.

Fuomáš, ahte muhtin gávpogat (ee. Helsset, Oulu ja Roavvenjárga) lágidit davvisámegiela oahpahusa maiddái lagašoahpahussan. Juos dus lea miella searvat oahpahussii, de váldde oktavuođa iežat skuvlla rektorii dahje gávpoga skuvlavirgedoaimmahahkii!

Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnu jođiha Ohcejoga gielda ja koordinere Sámediggi. Fidnu joatkašuvvá gitta jagi 2023 giđđalohkanbaji lohppii, ja dan ruhtada oahpahus- ja kulturministeriija. Fitnu mihttomearrin lea fállat sámegielaid gáiddusoahpahusa vuođđoskuvlla ohppiide ja nuppi dási studeanttaide sámeguovllu gielddaid olggobeallái guokte vahkkodiimmu.

Boahttevaš dáhpáhusat

Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu lágida njukčamánus infodilálašvuođa oahpahusa lágideddjiide ja vánheneahkeda. Dilálašvuođaide ii dárbbaš almmuhit iežas ovddalgihtii.

Sámegielaid gáiddusoahpahus – boahttevuođa huksen
Infodilálašvuohta oahpahusa lágideddjiide
ga 16.3.2021 dii 15.00–16.00
Liŋka: Searvva dilálašvuhtii dás

Sámegielaid gáiddusoahpahusa vánheneahket ja infodilálašvuohta áššis beroštuvvan vánhemiidda
ga 23.3.2021 dii 18.00–19.00
Liŋka: Searvva dilálašvuhtii dás

Bures boahtin mielde sámegielaid gáiddusoahpahussii!

Lassedieđut:

Anni-Sofia Niittyvuopio, fidnohoavda
Ohcejoga gielda
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, fidnokoordináhtor
Sámediggi
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/