Sääʹmteʹǧǧ oocc aanarsääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei veʹrǧǧsâjjsa – ooccâmääiʹj lie juätkkam 11.2.2022 räjja

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla aanarsääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei veʹrǧǧsâjjsa. Sääʹmteeʹǧǧest tuejjee mäŋgg mättmateriaalplaaneei, kooi tuâj liâ meärtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 41 §:st. Mättmateriaalplaaneei tuâjjan lij jm. huõlted mättmateriaalpiisrin õõutâst mättmateriaalprojeeʹkti  čõõđtummšest, da mättmateriaaltuâjj-joouki jååʹđtummšest di huõlted mättmateriaali kuõskki teâđtummšest, Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalčuäjtõõzzâst da -arkiivâst. Ooccâmvueʹlnn åårrai mättmateriaalplaaneei tuâjast lij kaiʹbbjõssân pueʹrr aanarsääʹmǩiõl silttummuž.

Šiõttõsvuâđlaž  ââʹntemkaiʹbbjõsân lij veeʹrj õudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnstam håiddmõš õõlǥat šiõtti tuʹtǩǩõõzz, pedagoogla silttummuš, škooultõsaaʹšši da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjõstääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lõõʹzzitaa 2597,07 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset lõõʹzzid tuõjju härjjnummuž mieʹldd di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Veʹrǧǧsâjjsažvuõtt älgg suåppmõõžž mieʹldd, da peštt 31.12.2023 räjja. Veeʹrj   tieuʹddmest ââʹnet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. 

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzines âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 11.2.2022 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?002b0256

Lââʹssteâđaid ouʹdde škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 da mättmateriaalpiisar Petra Kuuva 010 839 3119. Sääʹmteeʹǧǧ tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst   www.samediggi.fi.

Aanrest 14.1.2022 Sääʹmteʹǧǧ