Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei tuäivv čâppsab õhttsažtuâj ministeerivuiʹm

Saaʹmi meersažpeeiʹv saaǥǥâst 6.2.2022 Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei tuävai čâppsab õhttsažtuâj vuõiʹǧǧest ministeerivuiʹm. Lââʹssen saaǥǥâst kaggõʹtte õuʹdde odm. äimmõsmuttâz šõddeem vaʹǯǯtõõzz sääʹmjieʹllemvueʹjjid, tarbb sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsa di tuõđâšvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio tuâj älggmõš.

-Õhttsažtuâjjam Lääʹdd riikk årra lij ouddnam mââimõs iiʹjji poodd. Määŋg ministeer liâ še persoonlânji vuässõõttâm Sääʹmtiiʹǧǧin jiõllum saǥstõõllmõõžžid da mainstummšid. Tuäivam, što tät õhttsažtuâjj raavasm oouʹdab aaiʹjin pueʹttiääiʹjest jeäʹrben riikksuåvtõõzz vuäzzlaivuiʹm, tuõđi saaǥǥjååʹđteei Juuso saaǥǥstes.

Saaǥǥjååʹđteei kaaggi õuʹdde še äimmõsmuttâz negatiivlaž vaikktõõzzid saaʹmi äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji mâta puäʒʒhååid da kueʹllšeeʹllem vueʹǩǩniiʹǩǩid. Son teäʹddii äimmõslääʹjj oođeem ouddnummuž tääʹrǩesvuõđ da saaʹmi vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžž še tän lääʹjj õhttvuõđâst. Juuso mieʹldd sääʹm äimmõs-suåvtõõzz leʹčči vääžnai piâssâd altteed tuâjas vueiʹtlva sõrgg.

Še tarbb sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsa jeäʹrben ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž ǩiõččâmvueʹjjest leäi tääʹrǩes teeʹmm saaǥǥjååʹđteei meersažpeeiʹv saaǥǥâst. 

-Haaʹlääm-i eʹtǩǩeed Lääʹdd halltõʹsse da parlameʹnttniiʹǩǩid tuʹmmjemnalla ärvvkõõččmõõžž tõʹst, lij-a Lääʹddjânnam nåkam riikk, koʹst, ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž õõuʹdeet puki oummui beäʹlnn avi vuâlgg-a Lääʹddjânnam nåkam riikki mieʹldd, kook tieʹđeeʹl juäʹtǩǩe ooumažvuõiggâdvuõđi tårmmʼmõõžž, kââčč Juuso.

Juuso vuäinn saaʹmi tuõđâšvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio alttummuž läuʹǩǩen kueiʹt meer kõskksa õhttsažtuâj pueʹrummšen. Tääʹrǩes oudldõssân komissio tuâj oʹnnstummša Juuso vuäinn tõn, što sääʹm-meerast lij naʹddjõs prosessa di vaiddsab fiʹttjõstoobdâlm muttâz lääʹdd õhttsažkååʹddest.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso meersažpeeiʹv saaǥǥ tääiʹben.

Ǩiõčč video Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso meersažpeeiʹv saaǥǥâst tääiʹben.