Sääʹmteʹǧǧ ååcc aanar-, nuõrtt- ja tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuâjjlaid mieʹrräiggsaž tuâjaid

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kutt sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj. Projeeʹkt õhttne sääʹm jieʹnnǩiõli, jânnamteâđ, biologia da sääʹmǩiõll veeʹresǩiõllân mättaunnsi mättmateriaalid. Tuâj tiuddeet kuttân määnpââʹjjen (6 mp) eeʹjj 2022 poodd. Tuâj ääiʹjpooddâst suåvât jeeʹrab. Mättmateriaaltuâjj õõlǥat pueʹr sääʹmǩiõl tääid, pedagooglaž silttummuž, mättʼtemplaan tobddmõõžž di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaikktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V-I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lââʹzzitaa 2492,97 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez aʹlǧǧe tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 4.2.2022 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?662d5181

Lââʹssteâđaid õuʹdde mättmateriaalpiisar Petra Kuuva, teʹl. 010 839 3119 da mättmateriaalplaaneei Marita Aikio, teʹl. 010 839 3111. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 18.1.2022 Sääʹmteʹǧǧ