Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc riâžldõkäʹšštoobdi

Sääʹmteʹǧǧ ååcc riâžldõkäʹšštoobdi mieʹrräiggsiʹžže obbpeivvsaž reâuggvuõʹtte. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja. Riâžldõkäʹšštoobdi tuâjjan lij håiddad odm. Sääʹmteeʹǧǧ da Sajoozz atk-tuärjjõskääzzkõõzzid, siiʹsǩinterneeʹtt âʹlnn ââʹnnem- da muuttâstuâjaid, ââʹnnemvuõiggâdvuõđi miõttmõš da vaaldšemtuâjaid (AD, Office 365 odm.), prograammi da teâttmašinai toiʹmmjummša piijjmõš di taarb mieʹldd vieʹǩǩted šõddmõõžži riâššmõõžžid kuulli tuâjain.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs, sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95) di härjjnemvuõtt vaʹstteei tuâjaid. Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat riâžldõkmallaš tuâjjnääʹl, oodd analysâʹstted da räʹtǩǩeed vaiggâdvuõđid di šiõǥǥ äʹššneǩkääzzkâʹsttemtääidaid. Riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl täidd ǩiõččât ouddõssân. Tuâjast jääʹǩǩtet 2 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääzz IV/IV mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 2597,07 euʹrred/mp, koon lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž tuõđštõõzzineez aʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 24.1.2021 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0a1ef059

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 0407262688. Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi da www.sajos.fi

13.12.2021 Sääʹmteʹǧǧ