Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla riikkikõskksaž aaʹššipiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Veeʹrjsâjjsažvuõtt älgg 14.2.2022 da põõtt 31.12.2022. Piisar tuâj liâ meärtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõž 26 d §:st. Tuâjjan lij odm. tuõʹllʼjed, koordinâʹstted, plaaneed di ooudâs viikkâd teeʹǧǧ meeraikõskksaž tåimmjummuž, valmštõõllâd teeʹǧǧ, halltõõzz da luʹvddkooʹddi såbbrest tåimmvuuʹdes kuulli aaʹššid di håiddad Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz kuõskki tåimmjummuž.

Veeʹrj sâjjdâʹttempäiʹǩǩen lij säʹmmlai dommvuʹvdd. Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnnsteeʹjes håiddmõš ouddlâstt pueʹrr sääʹmkulttuur, säʹmmlai meearikõskksaž aaʹšši da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõõžž, soojji ǩeerjlaž da njäälmlaž eŋgglõsǩiõl tääid di pueʹrr õhttsatuâjj- da vuârrvaikktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže tuõjju di pueʹrr organisâʹsttem- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di sääʹmvuuʹdest tuâjast ååreen 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âlgg tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.1.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ded514ea

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106 da riikkikõskksaž aaʹššipiisar Inka Saara Arttijeff, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi, teʹl. +358 50 574 7629. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd nettaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 13.1.2022 Sääʹmteʹǧǧ