Pueʹtted tiõrvân čuâvvad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neeʹttest 18.5 čiâss 10

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt čuâvvad mââibaarǥ 18.5 čiâss 10 ääʹljeeʹl addrõõzzâst https://www.sajos.fi/live

Prograʹmme  vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/ 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju da Sunna Nousuniemi čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen – šõddmõõžž programm õlmstõttum

Jieʹllikarttohjjeei Katja Gauriloff, freelancer-tååimteei Sáárá Seipiharju da fiʹlmmraajji Sunna Nousuniemi tåimma pueʹtti mââibaarǥ 18.5.2021 riâššâmnalla åårrai Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin čiâss 10 ääʹljeeʹl. Šõddmõõžž ääʹvad Erke Eriksen musikkčuäjtõõzzin. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ravggon, kååʹtt čuäʹjat ođđ musiikkâs da še Talent Lääʹddest vuõinnum räʹppneǩ Mihkku Laiti kuõʹssai vuõlttõõzzâst! Vuäitak tobddõõttâd prograʹmme tääʹrǩben vueʹllʼlest.

Ravggon-bäʹndd lij raajjâm ođđ bliin õõutveäkka puuʹtʼteei Duomis Heandaratin. Bliin lij ǩiõrǥtummuž vuâlla. Bääʹnd vuäzzla lie seämma ǥo ouddâl, leâša musikk lij mottjam akustiikklab folk-popâst siõmmna kueʹrmsõʹbben da joba ǩiččlõddi puuʹtte. Suõmmõõzz lie vuäǯǯam inspiraatio suâlnas mooštin, persoonlaž põrggmõõžžin da toʹlǩǩummšin di põõlâst, što mâiʹd ǩeävv luõttu, ǥo ni mii ij leäkku teänab dovoʹlna. Tän vuâra Ravggon soiʹttai uuʹccab jooukin da čuäʹjat še ođđ käpplõõǥǥid, koid jeäʹla ouddlest čuäʹjtum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet pâʹjjel 300 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 38 video. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast.

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte nuõrttsäämas Anna Lumikivi, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsäämas Teija Kaartokallio.

 

Programm mââibaarǥ 18.5.

9.45 Liinj ävvne
10.00 Neʹttšõddmõõžž programm älgg
Erke Eriksen musikkčuäʹjtõs
Säʹmmlaž päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu video puõccui čuäʹrvin
Vuõssmõs video
10.55 Õhttsaž kõhttsportt
11.00 Ravggon čuäjtââtt
11.30 Peiʹvvporrmõš – Sohkaršohkka skeeʹts da snimldõõǥǥ oouʹdab šõddmõõžžin
12.30 Neʹttšõddmõõžž programm juätkkai
Kueʹssen Mihkku Laiti
12.45 Loopp videoin
14.00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš da šõddmõõžž loopptummuš

Prograʹmme vuäiʹtte võl šõddâd muttâz. Vueiʹnnep sõrgg!

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 14.5.2021

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 14.5.2021.

Kuvan edustalla lumen kuorruttamia koivun oksia, taustalla tunturi.

Tåimmkååʹdd čuäjtõs viiǥǥči ooudâs säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tåimmkåʹdd on vuäǯǯam valmmša eʹtǩǩõõzzes lääʹjjmuuttsin. Eʹtǩǩõõzzi täävtõssân lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuuʹres kuõskki jiõččvaaldâšm da sääʹmteeʹǧǧ tåimmjemõudldõõzzid.

Tåimmkåʹdd eʹtǩǩad smiõtldõõǥǥâst, što sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummšen õudldõõzz oođeet da vaal-loǥstõk noorât oʹđđest oođuum kriteeʹri vuâđald. Säʹmmlai vuõiggâdvuõđ alggmeeran jiõčč meäʹrted, ǩii lij säʹmmlaž, haaʹleet raaveed. Eʹtǩǩuum muttsi tuâǥǥast lij Lääʹddjânnam õõlǥtemvuõtt säʹtted sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ tääʹsstiâddu ÕM siviil- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžžin da cõggâd suåppmõõžž neuʹrrummuž juätkast.

Vuõiggâdvuõđ jiõnsted sääʹmteeʹǧǧ vaalin kuõskki säʹmmlaž meäʹrteeʹlm leʹbe 3 §:ff eʹtǩǩeet muʹttemnalla nuʹt, što paragraaff ǩiõllkriteeʹr veiddneʹči neelljad puõʹlvve da tõʹst jaukkeʹčeš nuʹt sarnnum lapplažpääiʹǩ. Paragraaffâst kõõččmõš leʹčči nuʹtt-i vuõiggâdvuõđâst jiõnsted da vuõiggâdvuõđâst äʹlǧǧed eeʹttǩeeʹjen sääʹmteeʹǧǧ vaalin jiâ-ka tõʹst meärtõõlči, ǩeän âlgg ââʹnned takainalla säʹmmliʹžžen. Šeâttmõš vaʹsttad kuuʹǩǩeld eeʹjj 2017 parafõsttum tâʹvvjânnmallaž sääʹmsuåppmõõžž meärrõõzz sääʹmteeʹǧǧ jiõnstemloǥstõõǥǥâst.

– Lij tääʹrǩes jåʹttlânji teevvad ânnʼjõžvueʹǩǩ da ââʹnned huõl, što Lääʹddjânnam stään juätkast tiuddmeärrsânji säʹmmlai vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđ, teäʹddat vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson.

– ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij teäʹddääm Lääʹddjânnam åårram õõlǥtem teevvad vääʹldest åårrai ooumažvuõiggâdvuõttneuʹrrummmuž säʹmmlai siiʹsǩe jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ ciʹsttjeeʹl. Tät leäi še tåimmkååʹdd tuâjjanouddmõš, da leäm rämmai, što tõt kuâsttai lopp-puättmõõžžâst tättan raaveed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ, särnn sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Smiõtldõk âânn seʹst še jeeʹres eʹtǩǩõõzzid. Sääʹmteeʹǧǧ vaalid kuõskki šeâttmõõžžid eʹtǩǩeet vuåppâmnalla jiõnstummuž hiâlptem diõtt kuuʹǩǩ kõõski sääʹmvuuʹdest. Tåimmkåʹdd eʹtǩǩad ouddmiârkkân jooʹtti jiõnstempääiʹǩ âânmavälddmõõžž, da što sää’mvuu’d koo’ddin leʹčči juätkast jäänab ǥu õhtt jiõnstempäiʹǩǩ.

Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummuž kuõskki ääʹšš muuttâsooccmõõžž oođeʹčet nuʹt, što vuõssmõsân väʹldd muuttâsooccâmtääʹzzen tåimmjeʹči jiõččnaž da soorčteʹmes muuttâsooccâmluʹvddkåʹdd. Tõt tåimmjeʹči sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst da nõõmteʹčeš sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst. Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥin ooʒʒčeš muttâz ââʹlmõs vaaldšemvuõiggsest, jõs tõt meätt läittamlååʹv.

Šeâttmõõžž veʹrǧǧniiʹǩǩi saǥstõõllâmõõlǥtõõzzâst eʹtǩǩeet oođummšen, što Lääʹddjânnam tiuddeʹče ÕM alggmeerčõõđtõõzzâst õudldum da ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži toʹlǩǩummšest raavuum vuâđđjurddi alggmeer friijâst da tiõttu vuâđđõõvi ouddmiâsttmõõžžâst (Free, Prior and InformedConsent, FPIC). Lââʹssen säʹmmlai vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžžâst veʹrǧǧniiʹǩǩi tåimmjummšest šiõtteʹčeš tääʹrǩben. Še sääʹmteeʹǧǧ tåimmväʹlddšeâttmõõžž haaʹleet viikkâd ooudâs da lääʹjj miârktõsparagraaʹffe lââʹzzted čuäjtõs säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõʹtte. Kueʹhttčueʹđvittlo jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ säʹmmla vuäitči juätkast tuejjeed aalǥtõõzz sääʹmtegga tõn tuâjaid kuulli ääʹššest.

Vuõiggâdvuõttministeria šiõttii sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõli tåimmkååʹdd äigga 1.12.2020-15.5.2021. Vuõiggâdvuõttministeria kansliajååʹđteei Pekka Timonen jååʹđtem tåimmkååʹddest liâ leämmaž sääʹmteeʹǧǧ da halltõspeällõõǥǥi eeʹttǩeei. Tåimmkååʹdd vuäzzlaž Juha Joona (Kesk.) (Lääʹdd Kõõskõs) kuõʹđi čorrneei jurddi jeäʹrben tåimmkååʹdd eʹtǩǩeem 3 §:ffe. Jeeʹres vueʹzzin smiõtldõk lij õõutmiõllsaž. Tåimmkååʹdd smiõtldõk vuõltteet puõʹtti ciâlklma. Eeʹttiǩ-kådda uuʹdet tåʹlǩ nåkam čuäjtõs, koon sääʹmteeʹǧǧ sååbbar preemm.

Halltõsprograamm mieʹldd halltõs âânn äärvast da oouʹdad puki säʹmmlai da sääʹmäʹrttli ǩiõllai da kulttuurlai vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž vääʹldeeʹl lokku meeraikõskksa suåppmõõžž.

Haʹŋǩǩõs-seidd: https://vuõiggâdvuõttministeria.fi/haʹŋǩǩõs?tiõtt=OM002:00/2020

Lââʹssteâđ:
Juâǥǥasjååʹđteei Johanna Suurpää, teʹl. 2951 50534, risttnõmm.sokknõmm @om.fi
Saǥstõõlli veʹrǧǧooumaž Yrsa Nyman, teʹl. 2951 50293, risttnõmm.sokknõmm @om.fi
Saǥstõõlli veʹrǧǧooumaž Johanna Hautakorpi, teʹl. 295150018,  risttnõmm.sokknõmm@om.fi
Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, teʹl.040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen aula.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc INFOTUÂJJLA

Mieʹrräiggsaž tiuddpeivvsaž tuõjju 1.6. – 31.8.2021. Sajoozz infotuâjjla tuâjaid koʹlle äʹššneǩ-kääzzkõs, vuäʹpstem-mååʹǩǩ, vahttmäästar tuâj, såbbri da noorõõttmõõžži jäʹrjstõõllmõʹšše kuulli tuâj di restraantâst vieʹǩǩtummuš da taarb mieʹldd sõõʹji pottsen âânnmõš. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj kaiʹbbjem škooultõs ja sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Soojjlõs eŋgglõsǩiõl täidd  lij vieʹltʼtem, jeeʹres ǩiõlltäidd pueʹrren. Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩte äʹššneǩ-kääzzkõstuõjju härjjnummuš, jiõččaltteeʹjesvuõtt da šiõttlõõvvmõš di pueʹr vuârrvaaiktõstääid. Hygienia- da alkoholpaass ǩiõččât pueʹrren. Tuâjast ââʹnet 1 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Tuâjj vuäitt juätkkjed čâhčča. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI/III mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 1881,00

euʹrred/mp, koon õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1a7dc5db 

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm  teʹlf. 010 839 3143. Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi da www.sajos.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla musikk-kõõskõõzz projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 7.6 da peštt 20.8.2021 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm.  sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs. Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 841,65 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:t sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrjâʹvve tuâjjtobddâmlääʹzz. Projeʹktt-tuâjjla tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõõzz Sajoozzâst.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 28.5.2021 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?3beb860e.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm teʹl. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Iinteʹmes iinn-alggmeerai musikkpoʹdde addrõõzzâst www.ijahisidja.fi

Aanrest 10.5.2021 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst toiʹmmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz plaanni veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Tuâj tieuʹdet vueʹssäiggsânji 70 % tuâjjaaiʹjin. Tuâjj älgg tâʹlles da peštt 31.7.2021 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad säʹmmlai pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi õõuʹdeemtuâjast, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan. Plaanni tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. 

Ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj õudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩad šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, riʹjttjeei sosiaalhuâl da sääʹmkulttuur tobddmõš di härjjnummuš  õõuʹdeemtuõjju. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ  2 680,50 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c199b2651 19.5.2021 mõõneeʹst.

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 5.5.2021
Sääʹmteʹǧǧ

Halltõs linnjii budjeʹttǩiõttʼtõõllmõõžž peäʹlrääʹjest säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss da sääʹmteʹǧǧlääʹjj teäggtemtaarbin

Lääʹddjânnam halltõs linnjii budjeʹttǩiõttʼtõõllmõõžž peäʹlrääʹjest, što lij čõnnõõttâm õõuʹdeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss da vaʹrrjââtt tän kaiʹbbjem teäggtõstaʹrbbe vueʹssmannu 2021 lââʹsställõsarvvlõseʹtǩǩõõzzâst. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj viiǥǥât še ǩiõrggânji õõudårra da vaʹrrjõõđât seämma õhttvuõđâst taʹrǩstõõllâd Sääʹmteeʹǧǧ teäggtemtääʹzz.

– Sääʹmteeʹǧǧ teäggtõõzz beäʹlnn lij šiõǥǥ, što resuursid taʹrǩstõõlât sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz õhttvuõđâst. Sääʹmteʹǧǧ toiʹmmai juʹn ååʹn leigga uuʹcces budjeeʹttin, mii eʹpet vaaikat tõõzz, mõõn nalla pâʹsttep håiddad Sääʹmtegga meäʹrruum lääʹjjmeâldlaž tuâjaid, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj lij mieʹrren äʹlǧǧed eeʹjj 2021 äiʹǧǧen. Lappi puõccihåiddamvuʹvdd lij raajjâm õuddčiõlǥtõõzz psykososiaalʼlaž tuärj taarbâst komissio tuejjeem ääiʹj.

– Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss õõlǥat, što toiʹmmjummša lie vaʹrrjum riʹjttjeei väär. Tät miârkkšââvv še psykososiaalʼlaž tuärj vueʹǩǩsõs resurssâsttmõõžž. Proseʹss ij vuäǯǯ kåmmned tõõzz, što tõt lij vueʹll resurssõsttum, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩääm riikkveäʹǩǩvuõđ pââjõõzz

Sääʹmteʹǧǧ lij eeʹjj 2022 raammeʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩääm pââjõõzz takai toimmjummšes. Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem pââjõs lij 1 024 100 euʹrred da kuâskk vaaldâšm õõuʹdummuž, poliittlaž da čõnstõkjoukktoimmjummuž nâânummuž, säʹmmlai parlamentaarlaž tuâj õõuʹdummuž, meeraikõskksaž tååim da saaǥǥtummuž õõuʹdummuž di Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tååim põõššjen sättmõõžž.

– Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjmeäʹr lâssnummuš lij šõõddtam juätkkjeei resurss- da tuâjjlažkåʹddvääʹn, kååʹtt õõlǥči juʹn čåuʹdded. Seämma Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi toiʹmmjummuž sättmõš põõššjen  õõlǥči ainsmâʹtted, ceälkk Juuso.

Saamelaiskäräjien kehysehdotus vuodelle 2022

Saamelaiskäräjien kehysehdotus vuosille 2022-2024

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteei  
040 687 3394 
tuomas.juuso(at)samediggi.fi  

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi 

Liiŋk:

Hallituksen puoliväliriihi 2021 ja neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–25

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 5.5.2021

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 5.5.2021. Muuʹšt iʹlmmted jooukad, päärnžad leʹbe jiijjâd mieʹrrpeivva mõõneeʹst! Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš neʹttšõddmõʹšše da vuässõõttmõš videoin iʹlmmteš jeeʹres lomaakkin.

Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg tueʹlää čiâss 10.00 ja poott nuʹt čiâss 14.00. Čiâss 11.30–12.30 lij porrmõš. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest vueiʹnet Ravggon da kueʹssen jeäll räppär Mihkku Laiti.

Pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ šõddmõʹšše videoin. Videoid âlgg tååimted čeäʹppvuõđpeiʹvvtuâjj-jouʹǩǩe 10.5.2021 mõõneeʹst.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äävai pukid sääʹmnuõrid, ij-ǥa vuässõõttmõõžž neʹttšõddmõʹšše leʹbe vuässõõttmõõžž videoin taarbâž šõddâd škooul pääiʹǩ. Mooštak-veʹt kuuitâǥ iʹlmmted jiijjad da tuu video iʹlmmtõõttâmliiŋk pääiʹǩ.

 

Liŋkk škoouli iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/2C8AB6704F96F9B0

Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/0A93354C225143D9

 

Lââʹssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Saaǥǥjååʹđteei Juuso: Ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggâz čåuddmõõžž čuäʹjte, što taarbšet sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõõzz

Ââʹlmõs vaaldâšmvuõiǥâs (KHO) lij ouddam tuʹmmstõõǥǥâs  eeʹjj 2019 sääʹmteʹǧǧvaali  vaal-loǥstõkmieʹrǩǩummšid kuõskki aaʹššin. KHO priimi Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe 37 ooumžed Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd da halltõõzz tuʹmmstõõǥǥi vuâstta da heelǥii leʹbe kuõʹđi tuʹtǩǩeeǩâni õhttsiʹžže 124 läittmõšâd. Sääʹmteʹǧǧ kommentâstt ääʹšš õõlmâs eeʹǩǩ-ǩeʹrjjtuʹmmstõõǥǥi vuâđald.  

Sääʹmteʹǧǧ vuäinn, što KHO ij õinn tiuddmeärrsânji ciʹstte alggmeer säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ, håʹt ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea tuõđi eeʹjjest 2019 ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummuž Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem kuõskki KHO tuʹmmstõõǥǥi beäʹlnn di õõlǥti Lääʹddjânnam vuõiǥeed neeuʹrtummšid da ââʹnned huõl što tõk jie teänab puäʹđlvest juåtkku.

– Sääʹmteʹǧǧ ǩeäčč, što ÕM  ooumažvuõiggâdvuõttkomitea čåuddmõõžži šiõtteem kaiʹbbjõõzz jie tiõuddu, håʹt KHO lij välddam lokku ooumažvuõiggâdvuõttkomitea vuäinnmõõžžid tuʹlǩǩeemvuâđđjurddjen, da håʹt lääʹjj tuʹlǩǩummšin lie šõddâm juʹn vueiʹtlvânji tääʹrǩes muttâz säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ årra, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. 

– Ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggâz ođđ tuʹmmstõõǥǥ čuäʹjte tõn, što põõšši čåuddmõʹšše kuåstât tåʹlǩ muuʹtteeʹl sääʹmteʹǧǧlääʹjj, juätkk Juuso. 

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tåimmkååʹdd tuâjj lij jååʹttmen da tåimmpââʹjj poott 15.5.2021.

Tueʹǩǩen ÕM meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđi suåppmõõžž neeuʹrtummuš

ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij tuõttâm täʹlvvmannust 2019 uʹvddmes čåuddmõõžžâst, što KHO lij iiʹjji 2011 da 2015 tuʹmmstõõǥǥivuiʹm neeuʹrtam ÕM meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđi suåppmõõžž priimeen sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe oummid vuõiggâdvuõđ vuâsttsaž kriteeʹrid vuâđđõõveeʹl. KP-suåppmõš lij õhtt ÕM ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžžin, kååʹtt lij Lääʹddjânnmest puättam čõõnnʼjen viõʹǩǩe eeʹjjest 1976.

Ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij vuâmmšâttam Lääʹddjânnam õinn ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummši juätkkjummšest iiʹjji 2011 da 2015 vaal-loǥstõõǥǥid kuõskki KHO tuʹmmstõõǥǥi puʹrǧǧeeǩâni kuâđđmõʹšše (7/2019) kuuleeʹl. Seämmast ooumažvuõiggâdvuõttkomitea vaaʹldi säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki siâzztõõzzid jåʹttlõttum seuʹrrjummša, da Lääʹddjânnam âlgg raportâʹstted siâzztõõzzi tiuʹddepiijjmõõžžâst juʹn pâʹsslâšttam-mannust 2022.

KHO teâđast lie tuʹmmstõktuâj poodd leämmaž täk Ooumažvuõiggâdvuõttkomitea njuhččmannust 2021 čuäʹjtem vuâmmšõõzz.

Aainâs vueʹss ååʹn uvddum tuʹmmstõõǥǥin kuuitâǥ juätkk vuõiggâdvuõttneeuʹrtummuž, ko KHO ǩeäčč åårrmes ânnʼjõž lääʹjj viõǥǥâst ååreeʹn čõnnum tuõʹllʼjed viõǥǥâst õʹhttešt tuʹmmeeʹmes aaʹššin da joba veeideed tõi vaaiktõõzz ođđ läittmõõžžid, håʹt tät viiǥǥče säʹmmlai vuõiggâdvuõđi neeuʹrtummša. Seämmast vuõiǥâsvueʹjj pannõõutnallšemvuõtt kõõrâsm, ko “puuʹttes pååʹrdest” ǩiõttʼtõõllma pueʹtti ođđ aaʹššin KHO kuuitâǥ ååʹn jääʹǩǩat ooumažvuõiggâdvuõttkomitea linjjummšid. 

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteei  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi