Sääʹmteʹǧǧ ännââtt Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku liʹnjjõõzz mäddkåʹddkääʹvest jaukkeem beäʹlest

Lappi leett halltõs tuʹmmii 1. peeiʹv pâʹsslâšttam-mannust priimmâd Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv 2040 da eʹtǩǩeed, što Lappi leett väʹlddõs preemm kääʹv såbbreʹstes 17. peeiʹv ǩiđđmannust 2021. Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku linjjummuš pââšš mäddkåʹddkääʹvest jõnn vuâsttlummšest huõlǩani. Sääʹmteʹǧǧ ännââtt Lappi leett väʹlddõʹsse Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku linnjõõzz mäddkåʹddkääʹvest jaukkeem beäʹlest.

– Lappi lett tuõʹllai ǩidd Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkkust, håʹt ruʹvddčuâǥǥas linjjõs ij siskkân joottlõk- da saaǥǥtem-ministeria valmštõõllâm joottlõkriâšldõkplaaʹne iiʹjjid 2021-2032. Ååʹn leʹčči äiʹǧǧ še Lappi leettast väʹldded lokku tuõttaaʹššid da luõppâd linjjummšest, ij-ka tuõʹllʼjed säʹmmlaid teâđteʹmmen pueʹtti kuõiʹtlo eeʹjj ääiʹj, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Sääʹmteʹǧǧ da määŋg jeärraz lie määŋg vuâra jeeʹres beäʹlvälddmõõžžin da ceäʹlǩǩmin pohttam õuʹdde vuâsttlâsttmõõžžâs Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku mieʹrǩǩummšest mäddkåʹddkävva ni čõõnteʹmmen. I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto lij vuässõõttâm Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem äʹšštobddivuäzzliʹžžen Lappi leett halltõõzz såbbrid da pohttam toʹben še õuʹdde säʹmmlai vuäinnmõõžžid ruʹvddčuâǥǥaslinjjummšest. Lââʹssen Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuâǥǥas lij tuõttum joottlõk- da saaǥǥtem-ministeria tuejjtem čiõlǥtõõzzâst tääl beäʹlnn tuʹššen.

–  Säʹmmla da määŋg jeeʹres toiʹmmjeei lie pohttam vuäinnmõõžžeez õuʹdde da vuâđđtõõllâm vuäinnmõõžžeez čõõđ proseeʹss ääiʹj. Ceäʹlǩǩmin, mušttʼtõõzzin, beäʹlvälddmõõžžin da jeeʹres tooiʹmin ij leäkku leämmaž vaaiktõs Lappi leett halltõõzz beälla, håʹt vuâđđtõõllmõõžž ruʹvddčuõkku negatiivlaž vaaiktõõzzin säʹmmlai jieʹllempirrõʹsse, ǩiõʹlle, õutstõʹsse da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid lie seeʹlv, juätkk Koivisto.

Sääʹmteʹǧǧ lij mäddkåʹddkääʹv pirr uʹvddmes ceäʹlǩǩmest tuõttâm, što vuâđđlääʹjj 17.3 § di KP-suåppmõõžž 27 artiklast jååʹđtum sääʹmkulttuur rââʹžžeemǩiõld câʹǧǧe Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku raajjmõõžž. Čõõđ mõõneeʹn haʹŋǩǩõs rââžžeʹče miârkteeinalla alggmeer säʹmmlai vuõiggâdvuõđ tuõʹllʼjed da õõuʹdeed kulttuurâs tuejjteeʹl tõõzz nåkam miârkteei hääiʹt koonn vuâđđlääʹjjest juuʹrdet. Sääʹmteʹǧǧ lij še pohttam õuʹdde, što ruʹvddčuõkku raajjmõš miârkteʹče säʹmmlai da jeeʹres oummi päkkseerdaid, mii leʹčči ÕM alggmeerai čõõđtõõzz 10 artikla vuâstta.

Väʹlddkååddlaž joottlõkriâšldõkplaan iiʹjjid 2021-2032 da Lääʹdd aarktlaž politiikk strategia lie pueʹrmõs ääiʹj valmštõõllmest. Plaanid jie siskkân säʹmmlai dommvuuʹd luâddai ruʹvddčuâǥǥaslinnjõõzz, peʹce kuhttu plaan miõđtâʹlle halltõsprograʹmme ǩeeʹrjtum linjjummšid. Linnjõõzz kueʹsǩǩe Kemi-Haaparanta-ruʹvddčuâǥǥas-säimmaz liâdggtummuž da Lääʹdd ruʹvddčuâǥǥas-säimmaz õhttummuž nânnsubun Ruõcc  ruʹvddčuâǥǥas-säimmsa da tõn mieʹldd meeraikõskksaž täʹvverjoottlõõǥǥ jååttmõõžž Taarr Narvik årra. Looǥǥ Saamelaiskäräjien lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹvv 2040 lij juurd leeʹd vaalmâš ǩeâđđa 2021 da tõt kuâskk Aanar, Suäʹđjel da Uccjooǥǥ kooʹddid. Looǥǥ lââʹzz Lappi leett neʹttseeidain: https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/vireilla-olevat-maakuntakaavat/pohjois-lapin-maakuntakaava/

Lââʹssteâđ

II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio, t. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, t. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Vs. pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär, t. 010 839 3184 / 050 599 9725, tiinalovisa.solbaer(at)samediggi.fi

Ma. lääʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen, t. 010 839 3143 / 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt tiõddum versio digitaalʼlaž lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrjest

Sääʹmteʹǧǧ da Giellagas-institutt õlmstâʹtte tiõddum lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrj piâtnâc 5.3.2021 čiâss 13.00. Sääʹnnǩeʹrjj lij tiõddum versio Giellagas-Instituutt ääiʹjben õlmstõttum digitaalʼlaž lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrjest. Pukid äävai  õlmstâʹttempoodd riâššât ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams pääiʹǩ addrõõzzâst https://urly.fi/1X2m

Pueʹtted tiõrvân seuʹrrjed õlmstâʹttempoodd!

Ååʹn õlmstâʹttemnalla åårrai tiõddum lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrjest lie pâʹjjel 20 000 lääʹddǩiõllsaž ooccâmsääʹnned. Tiõddum sääʹnnǩeeʹrj vuâđđan lij vuõss-sââʹjest Satu da Jouni Moshnikoff alggveârlaž sääʹnnlistt, leša mieʹldd lie valddum mâʹŋŋlest lââʹzztum sannõõzz, ǥu tõk lie ǩiõččum põõššjen da jeäʹrben taarbliʹžžen.

Nuõrttsääʹm sääʹnnǩiiʹrji tååimtemtuâjj lij tuejjuum vueiʹvv-vueʹzzest mättʼtõs- da kulttuurministeria Giellagas-Instituʹtte miõttâm spesiaalteäggtõõzzin. Tååimtemtuâjj lij tuejjuum Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt, Sääʹmteeʹǧǧ da Heʹlssen universiteeʹtt õhttsažtuâjjan.

Tååimtemkååʹddest leʹjje Eino Koponen, Miika Lehtinen, Merja Fofonoff da Raija Lehtola.

Giellagas-instituutt nuõrttsääʹm universiteʹttuʹčtel Miika Lehtinen lij tuejjääm tiõddum sääʹnnǩeeʹrj tååimtemtuâj Trooms universiteeʹtt sääʹm ǩiõllteknologia kõõskõõzz, Giellatekno, vuâđ õõl påʹrǧǧmannust 2020 õlmstõttum digitaalʼlaž lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeeʹrj vuâđald.

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ij âânnam huõl tiõddum sääʹnnǩeeʹrj õlmstâttmõõžžâst.

Tiõddum sääʹnnǩeeʹrj vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal neʹttkaaupâst https://www.samediggi.fi/tuote/laadd-saam-saannkerjj/?lang=nuo

Digitaalʼlaž lääʹdd-sääʹm-sääʹnnǩeʹrjj käunnai addrõõzzâst https://saan.oahpa.no/fin/sms/

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteʹǧǧ: Marko Marjomaa (+358 10 839 3183) marko.marjomaa(at)samediggi.fi 

Giellagas-institutt: Miika Lehtinen (+358 50 5692300) miika.lehtinen(at)oulu.fi 

Sääʹmteʹǧǧ priimi riikk eʹtǩǩõõzzid komissaarân eʹtǩǩuum oummuid

Sääʹmteʹǧǧ priimi såbbreʹstes 18.2.2021 õõutmiõʹlle riikk tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio komissaarân eʹtǩǩeem oummuid. Riikk komissaarân eʹtǩǩuum oummu lie aaʹrhelpispp emeritus, TT Kari Mäkinen da reâuggjieʹllemprofessoor, OTT Hannele Pokka. 

Riikk komissaarân eʹtǩǩuum oummui kaartʼtummuš lij tuejjuum veʹrǧǧneǩvalmštõõllmen da ääʹšš ǩiõttʼtõʹlleš Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest ij-õõlmâs äʹššen, tõn diõtt ko ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõš lij õinn kõõsk. Saaʹmi siidsåbbar ǩiõttʼtõʹlle ääʹšš 20.-21.2.2021.   

Täʹst õõudâs komissio vuäzzlai õʹhttesuåvtummuž jueʹtǩet Sääʹmteeʹǧǧ, Saaʹmi siidsåbbar da  riikksuåvtõõzz kansliain. Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzlaid nõõmtet tuâjjses komissio šiõtteem õhttvuõđâst.  

Lââʹssteâđ ääʹššest Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain.

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 1/2021 påʹrddǩeʹrjj  

Lââʹssteâđ: 

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi 

Saaǥǥjååʹđteei veäʹǩǩteei Laura Olsén-Ljetoff, 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi 

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv projeʹktt-tuejjla tuej

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 15.6.2021 räijja. Projeʹktt-tuejjlaž vaʹsttad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv plaanummžest, jäʹrjstumžin, õhttvuõđ ââʹnnmõõžžâst čõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeji kõõskâst di teâđteʹmest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da čõđđmõõžž lopptuejain. Čeäʹppvuõttpeiʹvv 2021 čuäjtet tän eeʹjj neeʹtt pääiʹǩ virtuaalšõddmõššan Projeʹktt-tuejjlaž tuejjad ougglõsõhttvuõđin škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koon õuddooumžen toimmai škooultõspiisar.

Tuej oʹnnstam håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmǩiõllsaž tääiđ. (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Ääʹrvastââʹnnep oodd jiõččlânji da tääʹrǩeʹld tuejjummža di pueʹrid õhttsažtuejj- da vuârrvaaiktõstääiđaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššâm õõlǥtemtääʹzz V da tõʹst  II tääʹzz mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2204,04 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset ougglõstuej päiʹǩǩkååʹdd mieʹldd  24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuejjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrõõtti tuejjtobddâmlââʹzz.

Ooccmõõžž mätt- da tuejjtuõđštõõzzineez âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda piâtnac 12.3.2021 čiâss 12.00 mõõneeʹst neʹttpååʹštin, addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?138d8fc1

Lââʹssteâđaid tuejast oudd škoultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, teʹlf. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi da õõudbu iijji Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvi šõddmõõžžid. addrõõzzâst www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com/

Aanrest 24.2.2021             

Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt vuäʹppesǩeeʹrj piârrjid sääʹmǩiõl ââʹnnmest

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt ǩeeʹrj ”Lij-a ǩiõll dååma? Sääʹmǩiõl serddmõš päärnže”. Ǩeʹrjj lij rajjum sääʹmǩiõllsaž piârrji vääras, leša tõt lij äuʹǩǩen õuddmiârkkân še sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi pääiʹǩ sääʹmpiârrjivuiʹm kaaunõõtti ämmatniiʹǩǩid. Ǩeeʹrjest ǩiõttʼtõõlât sääʹmǩiõl âânnmõõžž piârrjest siõme rääʹjest nuõrrpoʹdde.  

Vuäʹppesǩeeʹrj õlmstââʹttet, ko teâtt sääʹmǩiõli seʹrddmest puõlvvõõǥǥâst nobba jeeʹresnallšem piârvuõʹjjin da jieʹllemtuejjeeʹji seʹst lij taʹrjjeemnalla miâlggâd ooccanj da tõt sätt leeʹd vaiggâd čiõʹlǧǧeed. Lääʹddjânnmest hiâlpâld vuäǯǯamnalla åårrai kuõiʹtǩiõllsažvuõtt-teâtt beäʹlstes kovvad tääuʹjmõssan samai nuuʹbbnallšem ǩiõllvuõʹjjid ko tõid, koin säʹmmla jeäʹlle. Puärraz jie pâi kaaun jiijjâs aarǥâst taarbšum tuärj sääʹmǩiõl serddmõõžž, päärna ǩiõllouddnummuž da ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi pueʹrmõssân.  Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto tuäivv, što vuâʹppesǩeʹrjj tooŋŋ teâttvääʹn:

– Tuäivvap, što ǩeʹrjj beäʹlstes tooŋŋ täid tobdstum vaaʹnid da älšmâtt jeeʹresnallšem ǩiõllvuõʹjjin åårrai piârrjid toiʹmmjed pueʹrmõõzz mieʹldd. Âânam tääʹrǩes äʹššen, što tuâj ǩiõl õuʹdde tuejjeet määŋg jeeʹres tääʹzzest juʹn piârrji aarǥâst õhttsažkååʹdd ǩiõlltobdlma, što ođđ ǩiõllmainsteeʹji puõlvvõk vuäitt šõddâd kuärǥast jiijjâs ǩiõlâst da kulttuurâst.

Lääʹddjânnam peäʹlnn lij ääiʹjben õlmstõõvvâm õhtt ǩeerjaž seämma äʹššvuuʹd pirr, Stukes eeʹjj 1993 õlmstâʹttem da Aino Snellman da Kerttu Vuolab ǩeeʹrjtem Puhu omaa kieltäsi lapsellesi – Hála mánnásat iežat eatnigiela. Ååʹn õlmstâʹttma pueʹtti vuäʹppesǩeʹrjj lij Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid da lääʹddǩiõʹlle.

Õõlmtõõzz lij vueiʹtlvâsttam mättʼtõs- da kulttuurministeria tuärjj, koonn Sääʹmteʹǧǧ vuäǯǯai vueʹssen veiddsab haʹŋǩǩõõzzâst ÕM meeraikõskksaž alggmeerai teemaeeʹjj 2019 cisttân. Teʹksttvueʹzzid lij noorrâm ǩiõlltuʹtǩǩeei FT Annika Pasanen. Ǩeerjast lie mieʹldd kolmm sääʹmpiârri jueʹǩǩmen jurddjeez sääʹmǩiõl päärnaid mainstem pirr jeeʹresnallšem vuõʹjjin. Vuäʹppesǩeʹrjj lij lookkâmnalla neʹttversion Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain:

Leago giella ruovttus? Opaskirja pohjoissaameksi.
Lii-uv kielâ pääihist? Opaskirja inarinsaameksi.
Llij-a ǩiõll dååma? Opaskirja koltansaameksi.
Onko kieli kotona? Opaskirja suomeksi.

Vuäppaz jueʹjjet še säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi vuäpstõktooiʹm pääiʹǩ piârrjid.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, teʹl. +358 40 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Sääʹm ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, teʹl. +358 40 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sammallahti sääʹnnǩeʹrjj lij vuäǯǯmest eʹpet

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr lij välddam ođđ teädldõõǥǥ Pekka Sammallahti Sääʹm-lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeeʹrjest. Sammallahti sääʹnnǩeʹrjj iʹlmstõõvi vuõssmõs vuâra eeʹjjest 1993, da ååʹn valddum oođuum teädldõk lij 7. jäʹrjstõõzzâst. Kõõččmõõžžâst lij lââʹssteädldõk, ij-ka sääʹnnǩeeʹrj siiskõs leäkku muttum.

Sääʹnnǩeeʹrj lââʹssteädldõõǥǥ lij tuåivvum jiânnai, ko ǩeʹrjj lij leämmaž juʹn kaaupšum loʹppe. Sääʹmǩiõl koontâr tuʹmmii loppeeʹjjest väʹldded sääʹnnǩeeʹrjest ođđ teädldõõǥǥ:

– Aainâs säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi ǩiõllstrategiatuâjj lij älšmâttam väʹldded sääʹnnǩeeʹrjest ođđ teädldõõǥǥ. Sääʹnnǩeeʹrjest lij jiânnai äuʹǩǩ oummid, kook âʹnne sääʹmǩiõl tuâjstes da nuʹtt še sääʹmǩiõl mättʼtõõttjid. Tuäiv mieʹldd ǩeeʹrj riʹjttje håʹt siõmmna ääiǥas, tuâtt sääʹmǩiõl konttrest sääʹm ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

Sääʹnnǩeeʹrjest lij valddum 350 kpl teädldõk.

Ǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaali neʹttkaaupâst: Sámi-suoma-sámi Sátnegirji – Samediggi

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, tel. 010 839 3124 / +358 40 707 5626

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 18.2. såbbrõõžžât ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 1/2021 såbbrõõžžât 18.2.2021 čiâss 10 ougglõsõhttvuõđin. Koronavueʹjj diõtt oummu da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuž pukid kooum sääʹmǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid pääiʹǩ ool.

Såbbar 4/2020 äʹššlistt käunnai dokumeʹnttbaaŋkâst.

Parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid

Koronavueʹjj diõtt oummu da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuž pukid kooum sääʹmǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid pääiʹǩ ool.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3100 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse lookkâmeeǥǥas 2021–2022 ävvni

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse lookkâmeeǥǥas 2021–2022 lij ävvnam. Iʹlmmtõõttmõõžž mättʼtõʹsse tuejjeet liâdǥlaž Webropol-lomaakkin. Iʹlmmtõõttmõš kuâskk ođđ mättʼtõõttjid da haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzzâst jueʹtǩǩi mättʼtõõttjid.

Kuva: Sunna Kitti

Iʹlmmtõõttmõõžž vuäitt tuejjeed mättʼtõõzz jäʹrjsteei, rehtor leʹbe huõlteei. Ko iʹlmmtõõttmõõžž tuejjad huõlteei, tuäivvap huõlteei leeʹd õhttvuõđâst škooulneeʹǩǩ škoouʹle, da peäggtem škooulneeʹǩǩ haalâst da vueiʹttemvuõđâst vuässõõttâd sääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõʹsse. Mättʼtõʹsse iʹlmmtõõđât 31.3.2021 mõõneeʹst.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) vuâđđmättʼtõõzz leʹbe lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz 2 nč sääʹm dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai sääʹmškooulniiʹǩǩid. Õuddmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ vuäiʹtte še vuässõõttâd haʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz rääʹvesoummid. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbaš siltteed juʹn ääiʹjben. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeäʹrben mättʼtõõttji klass- da ǩiõlltääʹzz lokku vääʹldeeʹl. Mättʼtõõzz põõrǥât jäʹrjsted ǩiõlin da jooukin, koin lie ooʹccmõsân kuõʹhtt škooulneeʹǩǩ leʹbe mättʼtõõtti.

Vääʹld lokku, što Oulu, Ruäʹvnjaarǥ, Jyväskylä da Heʹlssen gåårad jäʹrjste tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõzz âʹlddmättõssân. Haaʹleeʹn mättʼtõʹsse, vääʹld õhttvuõđ jiijjad škooul rehtooʹre leʹbe gåårad škooulkonttra!

Iʹlmmtõõttâmlomaakk lie jeäʹrben kuhttuid ođđ da jueʹtǩǩi škooulniiʹǩǩid. Raukkâp tieuʹdded jeeʹrab lomaakk juõʹǩǩ mättʼtõõttja.

Iʹlmmtõõttâmlomakk jueʹtǩǩi škooulniiʹǩǩid

Iʹlmmtõõttâmlomakk ođđ škooulniiʹǩǩid

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõttjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

Pueʹtti šõddmõõžž

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast pâʹsslâšttam-mannu äiʹǧǧen infopoodd mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid da puärrsijeäʹǩǩaa ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõttjid  da ääʹššest persteei puärrsid. Õuddǩiõʹtte iʹlmmtõõttmõõžžid pooddid jeät kaiʹbbjuku.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõs – pueʹttivuõđ raajjmõš

Teâđtempodd mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid

se 17.3.2021 čiâss 17.00–17.30

Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz puärrsijeäʹǩǩaaž

se 24.3.2021 čiâss 18.00–18.30

Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän

Pueʹtted tiõrvân mieʹldd sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse!

Lââʹssteâđ:

Hanna Helander, projeʹkttjååʹđteei  
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi, 040 7012 094 

Unna-Maari Pulska, haʹŋǩǩõskoordinaattor
unna.pulska(at)samediggi.fi, 040 6145 949

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor 
arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

Säʹmmlai jieʹllemvueʹjj da kulttuur harjjtummuš lij vuâđđtõllum mäinn pueʹtted jânnma

Riikksuåvtõs čoouǥii ođđeeʹjjmannu 22. peeiʹv jânnmapueʹttem rajjtõõzzid Lääʹddjânnmest. Ođđ rajjtõõzz puõʹtte viõʹǩǩe 27.1. da tõk lie viõǥǥâst 25.2. räjja. Muttsivuiʹm põõrǥât ǩieʹppeed rââst raaj pueʹtti joottlõõǥǥ ođđ koronavirusmuttsi leävvnummuž cõggâm diõtt. Riikksuåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd sääʹm jieʹllemvueʹjj da kulttuur harjjtummuš lij vieʹltʼteʹmes da  vuâđđtõllum mäinn pueʹtted jânnma.

Riikksuåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd siiʹsǩraajjvalvvmõõžž maacctõõzz ääiʹj säʹmmla vuäiʹtte jååʹtted rââst Lääʹddjânnam da Ruõccjânnam di Lääʹddjânnam da Taarrjânnam kõskksaž mäddraaji da raajj-jooǥǥi luâttvuejjamneävvaivuiʹm še jeeʹres sââʹjest ko raajjrâstldempaaiʹǩi mieʹldd. Tuʹmmstõk kuâskk Lääʹddjânnam raaj rââst jååttmõõžž. Siiʹsǩraaji rââst jååʹttmen âlgg väʹldded lokku še viõǥǥâst åårrai Taarrjânnam da Ruõccjânnam veʹrǧǧniiʹǩǩi meärrõõzzid da vuäppõõzzid. Ruõššjânnma jååʹttmen âlgg väʹldded lokku mõõk lie viõǥǥâst åårrai Ruõššjânnma veʹrǧǧniiʹǩǩi meärrõõzz.

Lappi raajjväärdtõk valmštââtt vueiʹtlvaž raajjrâstldempaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹji rajjtummša viõstâr- da tâʹvvraajin. Jos äävaiåårramaaiʹjid rajjtet ooumažjoottlõõǥǥ beäʹlnn, teʹl äävaiåårramaaiʹji åålǥbeäʹlnn raaj rââst jååʹttem diõtt raajjrâstldempääiʹǩest oummuin õõlǥteʹčeš raajjrâstldemlååʹv.

Lååʹppmõõntõõllmõõžžin vuäitčeš tän vueʹjjest vueiʹtlvâʹstted vieʹltʼteʹmen  ǩiõččum ooumažjoottlõõǥǥ raajjrâstldempaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹji åålǥbeäʹlnn, õuddmiârkkân kriittlaž suõʹrji tuâjjla da sääʹm jieʹllemvueʹjj da kulttuur harjjtummuš. Lappi raajjväärdtõõǥǥ vaʹstteemvuuʹdest raajjrâstldemlååʹv miõttmõõžžâst tuʹmmad raajjväärdtõõǥǥ mieʹrreei. Jos raajjrâstldempaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjid tuʹmmeet rajjted,  teʹl ääʹššest teâđtet õuʹddel rajjtõõzzi viõʹǩǩepuättmõõžž.

– Sääʹmteeʹǧǧ vueiʹnlmest lij vääžnai, što sääʹmõhttsažkååʹddest lij veiddsânji teâtt da säʹmmlaid kuõskki aaʹšši pirr teâđtet. Raajjtõppmõõžž lie vaaiktam sääʹmoummid veiddsânji da leäʹp tuejjääm tõn õuʹdde, što riikk vuâmmšeʹče  sääʹmvuuʹd vuällmõõžž neellj riikk voudda, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Raajjväärdtõkstroiʹttel vuäʹppast raajjrâstldemjoottlõõǥǥ pirr

Raajjväärdtõkstroiʹttel vuäʹppast meerlaid raajjrâstldemjoottlõõǥǥ pirr teʹlfoonâst da neʹttpååʹšt mieʹldd. Kääzzkõs lij vuäǯǯamnalla lääʹddǩiõʹlle, ruõccǩiõʹlle da eŋgglõsǩiõʹlle čiâss 8-16 kõskksaž ääiʹj nââmrest 0295 420 100.

Raajjväärdtõkstroiʹttel vuäppõõzz raajjrâstldem vääras koronapandemia ääiʹj (lääddas)
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 

Jânnmapueʹttem rajjtõõzzid čoouǥât 27.1. (lääddas)
https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/maahantulon-rajoituksia-kiristetaan-27.1

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Lääʹǩǩpiisar Kalle Varis teʹl. 010 839 3187 / 050 384 7040, kalle.varis(at)samediggi.fi

Ministeeʹr da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei: vââʹjjsaaǥǥid âlgg vuâsttlâʹstted

Taarr, Ruõcc da Lääʹdd sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹr da Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei käʹǧǧe õuʹdde õhttsaž õõlmâsceäʹlǩǩmeʹstes, što lij vääžnai vuâsttlâʹstted säʹmmlai äšttmõõžž da vâjjõõzz.

Ruõccjânnam ââʹlmõs vuõiggâz 23.1.2020 uʹvddem Girjas sääʹmõutstõõzz kuõskki suudâm mâŋŋa veezz Sääʹmjânnam vuuʹd lij õlmmnam äšttmõš, vâjjõs da joba viõkkväʹldd. Tâʹvv-Taarrjânnmest lie leämmaž mäŋgg äʹššed, koin lij ravvsânji loŋŋtum säʹmmlai vuâstta. Lääʹddjânnmest vââʹjjsaakk säʹmmlai vuâstta kuâsttai aainâs sosiaalʼlaž mediast.

– Demokraattlaž õhttsažkooʹddin âlgg leeʹd sââʹjj saǥstõõllma da jeeʹresnallšem vueʹinlmid. Sääʹnnfrijjvuõtt lij demokraattlaž vuõiggâdvuõttriikk ǩeäʹdǧǧjueʹlǧǧ. Leša sääʹnnfrijjvuõtt ij miârkkšõõv frijjvuõđ vââʹjjsaaǥǥid ij-ka loŋŋtummša jeeʹres meerjoouki vuâstta, õõlmâsceäʹlǩǩmest tuõđât.

Õõlmâsceäʹlǩǩem lie raajjâm vuʹvdd- da digitalisaatiominister Linda Hofstad Helleland Taarrjânnmest, kulttuur- da demokratiaminister Amanda Lind Ruõccjânnmest, vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson Lääʹddjânnmest, Taarr Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Aili Keskitalo, Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Per-Olof Nutti da Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Ciâlkâlm PDF 692kB (lääddas)

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso t. 040 687 3394 / 010 839 3101

minister Henriksson spesiaalvieʹǩǩteei Niklas Mannfolk, t. 050 306 3990