Neʹttvuõlttõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsest lij ǩiõččâmnalla

Neʹttvuõlttõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst nõõmtum sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtåimmkååʹdd vuäzzla Tuomas Aslak Juuso, Anne Nuorgam, Pirita Näkkäläjärvi, Martin Scheinin da Kalle Varis di väärrneǩ Anni Koivisto vaʹsttee kõõččmõõžžid kuõskeeʹl sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz.

Neʹttvuõlttõõzz vuäitt ǩiõččâd še lääddas: https://youtu.be/nW6gEHHdX1Q

Looǥǥ lââʹzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsest:
https://www.samediggi.fi/saamtegglaajj-muuttas/?lang=nuo

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbõõžži stipeeʹndivuiʹm sääʹmǩiõli määttain puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõtjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji škoouli ǩiđđjuuʹhlin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättjummšin puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuåǯǯu õhttsa 15 vuâđđmättʼtõõzz jõskki mättʼtõõttjed da vitt ođđ pâʹjjmättʼtõõtti.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Âʹvvel lookkjiškooul: Juuso Valle (tâʹvvsääʹmǩiõll), Johanna Huhtamella (tâʹvvsääʹmǩiõll), Taina Hakovirta (aanarsääʹmǩiõll)

Suäʹđjel lookkjiškooul: Minja Ylilokka (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul:Hánsa Ravna-Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâđđmättʼtõõzz spraavâm mättʼtõõtti:

Hetta vuâđđškooul: Per-Jona Labba (tâʹvvsääʹmǩiõllǩiõll), Máret-Elle Valkeapää (tâʹvvsääʹmǩiõll), Juulia Mannela (tâʹvvsääʹmǩiõll), Jutta Keskitalo (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Aanar škooul: Diana Kangasniemi (tâʹvvsääʹmǩiõll), Ruut Tervaniemi (aanarsääʹmǩiõll)

´vvel pââibužškooul: Sunna Vihervirta (tâʹvvsääʹmǩiõll), Iida Tervahauta (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjokknjääʹlm škooul: Elenna Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll), Iŋgá-Elisa Ravna-Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Karigasnjaarg škooul: Vilma Halonen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Vuâčč škooul: Anttu Sieppi (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Tähtikunta škooul, Suäʹđjel: Enni Siivola (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Kastelli škooul, Oulu: Hilda Huusko (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Länsituuli škooul, Oulu: Elle Haataja (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

Nuõrisuåvtõs jåårǥlââtt Seta âʹbrrjohss-sannõõzz sääʹmǩiõlid

Pueʹtti puõlvvõk âʹbrrjohss-säʹmmlain vuäǯǯa ravsmed nuʹtt, što sij vuäiʹtte säʹnnâʹtted identiteeʹttes sääʹm ǩiõlin.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs jåårǥlââtt Seta rõ âʹbrrjohss-sannõõzz aanrõs-, nuõrtt-, da tâʹvvsääʹmǩiõlid da õlmstââtt tõid nuõrisuåvtõõzz teâtt- da vuäʹpstemseeidain. Sannõs nåårr õʹhtte sooǥǥbieʹll- da seksuaalminoriteeʹttid kuõskki fiʹttõõzzid da teermaid. Håʹt-i sannõõzzâst ääʹveet še jeeʹres âʹbrrjohss-õutstõõzz seʹst da ââʹlda åårrai saaʹnid da teeʹmid, lij tõn vueiʹvv-vueʹǩǩšaž siiskõssân sooǥǥbieʹl da seksuaalʼlaž kärŋŋummuž määŋgnallšemvuõtt.

“Âʹbrrjohss-sannõõzz jåårǥlâttmõš lij šiõttlõs juäʹtǩǩ ääiʹjben jåårǥlâttum seksuaalʼlažvuõđ sääʹnnǩerjja. Ko jåårǥlââʹttet sannõõzz, vueiʹttep taʹrjjeed âʹbrrjohss-säʹmmlaid sannõõzz jiiʹjjez meärtõõllâm vääras, leâša še lââʹzztep sij õʹhttekuullâmvuõđ sääʹmõhtsažkådda da sääʹmõhtsažkååʹdd âʹbrrjohsstieʹttemvuõđ” tuâtt nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Sannõõzz jåårǥlâttmõš da noorrmõš lij vääžnai sääʹmnuõri seksuaal- da sooǥǥbieʹll-identiteeʹtt šõddmõʹšše. Sannõõzz vieʹǩǩen sij pâʹstte meärtõõllâd jiiʹjjes da kommunikâʹstted jeeʹres âʹbrrjohss-säʹmmlaivuiʹm še valdiai raai rââst. Sannõs ij kuuitâǥ vââʹj obbnes tääʹvted âʹbrrjohss-säʹmmlai määŋghämmsažvuõđ, ǥujo juõʹǩǩkain lij jiiʹjjes ǩiõččlâsttmõš jiʹjstes da identiteeʹttstes.  Sannõõzz jåårǥlâttmõõžžin nuõrisuåvtõs pârgg še altteed saǥstõõllmõõžž seksuaal- da sooǥǥbieʹllminoriteeʹtti vuõiggâdvuõđin da statuuzzâst sääʹmõhtsažkååʹddest.

Jåårǥlâʹttemtuâjj tueʹjjeet terminologia vueʹssen õhttsažtuâjast Sámi Giellagálduin. Määŋgin sannõõzzâst åårrai saaʹnin käunnai juʹn Sámi Giellagáldu ǩiõlljuâǥǥtõõzzâst noormtum sääʹn. Jåårǥlâʹttemtuâjain noorât juʹn leäʹmmen leʹddi sääʹn vuällamlaaǥǥan da hieʹlǩeld lookkâmnalla åårrai hämma. Ođđ saaʹnin riâžžât tuâjjpaaʹjid âʹbrrjohss-säʹmmlaid da nääiʹt âʹbrrjohssõutstõs lij mieʹldd ođđ saaʹni ooudâsviikkâmtuâjast.

Teâtt sannõõzz jåårǥlâttmõõžžâst lij õsttâm sääʹmnuõrid valdiai raaji rââst. Nuõrisuåvtõs tuäivv õhttsažtuâj sannõõzz tobddsen raajjmõʹšše da vueiʹtlvânji sannõõzz jåårǥlâttmõʹšše jeeʹres sääʹmǩiõlid.

Sápmi Pride jäʹrjsteš eeʹjj 2017 Aanrest. Snimldõk: Ville-Riiko Fofonoff

Lââʹssteâđ: 

Anni-Sofia Niittyvuopio 
Sääʹmteʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei 
+358 40 7082 072 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

Elli-Marja Hetta 
Nuõripiisar 
050 382 5179 / 010 839 3134 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs vuäǯǯai juätkkteäggtõõzz – Haʹŋǩǩõõzzâst vueʹrdet põõšši čåuddmõõžžid

Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam juätkkteäggtõõzz. Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz eeʹjj 2023 räjja. Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs aaʹlji eeʹjj 2018 da ânnʼjõž teäggtõs leäi miõttum eeʹjj 2021 loopp räjja.

Projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander rämmaš juätkkteäggtõõzz diõtt. Tõt tuärjjad haʹŋǩǩõõzz täävtõõzz vuäǯǯad sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz Lääʹddjânnmest põõšši vuâđ ool.

– Nuʹtt 70 proseʹntted vuâđđmättʼtõsâkksaž sääʹmpäärnain jälste da jåʹtte škooul säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn. Lij sami vääžnai, što sij še vuäǯǯa vueiʹttemvuõđ mättʼtõõttâd sooǥǥeez ǩiõl. Sääʹmǩiõli mättʼtõõzz põõšši vuâđ ool vuäǯǯmõš sääʹmvuuʹd åålǥpeäʹlnn lij tääʹrǩes ouddnemläuʹǩǩ täi sääʹmpäärnai ǩiõl da kulttuur ouʹdde, Helander teäʹddad.

Oouʹdeemtuâjj-joukk eʹtǩǩad še mättʼtõõzz põõššjen vuäǯǯmõõžž

Mättʼtõs- da kulttuurministeria piiji eeʹjj 2020 sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz oouʹdeemtuâjj-joouk, koon raportt valmštõõvi taʹnni njuhččmannust. Tuâjj-joukk eʹtǩǩad še, što sääʹm-mättʼtõõzz oouʹdeet põõšši vuâđ ool säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn.

Sääʹmǩiõli mättʼtõs ougglõsõhttvuõđin lij čuäʹjtõõttâm šiõǥǥ čåuddmõššân tõid škooulid, koin âʹlddmättʼtõõzz jäʹrjstummuš ij leäkku vueiʹtlvaž, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Tauno Ljetoff.

– Sääʹmǩiõl lie nuʹtt vaarvuâla, što tõi mättʼtõõzz õõlǥči vuäǯǯad jåʹttlõnji põõšši vuâđ ool. Tän poodd lij šiõǥǥ, što haʹŋǩǩõõzz tååim juätkkje, leâša vueʹrddep kõrrset põõšši čåuddmõõžžid, Ljetoff mušttal.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast Lääʹddjânnmest mainstum kooum sääʹmǩiõl, aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl, mättʼtõõzz säʹmmlai dommvuuʹd (Uccjokk, Aanar, Jeänõk da Suäʹđjel kååʹdd tâʹvv-vueʹss) åålǥpeäʹlnn. Haʹŋǩǩõõzz ääiʹj škooulniiʹǩǩi mieʹrr lij lâssnam juõʹǩǩ eeʹjj. Tän poodd haʹŋǩǩõõzz veäkka sääʹmǩiõl mättʼtõõzz vuäǯǯa pirr Lääʹddjânnam 92 škooulneʹǩǩed, koin 44 mättʼtâʹtte tâʹvvsääʹmǩiõl, 27 aanarsääʹmǩiõl da 20 nuõrttsääʹmǩiõl. Haʹŋǩǩõõzzâst lie mieʹldd 35 mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjed di 59 škooulâd.

Lââʹssteâđ:

Hanna Helander
Projeʹkttjååʹđteei
040 7012 094
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi

Arla Magga
Projeʹkttkoordinaattor
040 198 5033
arla.magga(at)samediggi.fi

Cloubi-digimateriaalvuâđ ääʹv ââʹnnemškooultõs ǩieʹssmannust

Sääʹmteʹǧǧ da Arktista pedagogiikkaa ll-haʹŋǩǩõs jäʹrjste Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõõzz ǩieʹssmannu äiʹǧǧen. Škooultõs lij äävai pukid pâʹjjel 15-âkksaid ǩeäin miõll ǩeäss digimateriaal raajjma.

Cloubi-materiaal toiʹmmai še tableeʹttin. Kartt: Sääʹmteʹǧǧ/ Petra Kuuva. 

Cloubi lij ânnʼjõž mättmateriaalvuâđđ, koonn määŋg mättmateriaal čõõđteei âʹnne. Sääʹmǩiõllsaž mättʼtummuš diõtt Cloubiiʼje lij puuʹtʼtum aainâs historia da õhttsažkåʹddmäätt Forum-materiaal da jieʹnnǩiõl Virkkuuvääri-räidd. Ääʹv digimateriaalid vuäitt tobdstõõttâd tääiǥ: Avoimet digimateriaalit

Škooultõõzzin ǩiʹcstõk pueʹttivuõʹtte

Škooultõõzz pääiʹǩ lij pueʹrr tobdstõõttâd digimateriaal puuʹtʼtummša da vuäǯǯad toobdâlm digimateriaal raajjmest.

– Škooultõs oudd vueiʹttemvuõđ ǩiõččlõõttâd, måkkmen digimateriaal raajjmõš tobddai da leʹčči-a tõʹst nuõrid äuʹǩǩ puõʹttivuõđâst. Haaʹleep taʹrjjeed škooultõõzzin nuõrid še miõllǩieʹssi tuejjummuš ǩeäzzas. Juõʹǩǩ vuässõõtti vuäitt ǩiõččlõõttâd vuâla vueiʹttemvuõđid da raajjad jiijjâs digimateriaalees håʹt ǩieʹsspââʹj, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalpiisar Petra Kuuva.

Škooultõs äävad vueiʹttemvuõđid sääʹmǩiõllsaž mättmateriaaltuõjju

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs-da mättmateriaalkoontâr digimateriaali puuʹtʼtummuš lij lâssneʹmmen. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv, štõ sääʹmǩiõllsaž mättmateriaaltuõjju vuäǯǯat ođđ raajjʼjid. Digitaalʼlaž silttummuš lââʹssen mättmateriaalpuuʹtʼtummuš taarbâž še kaartʼteejid da teeʹksti lookkjid.

Škooultõʹsse vuässõõttmõš da Cloubist tuejjummuš ooʹnnast takai teâttmašinain da šiõǥǥ interneʹttõhttvuõđin. Cloubi-pirrõs tåimm plaađnjest, prograamm ij taarbâž laaddâd jiijjâs teâttmašinan. Takai puällpooʹrdin da säʹppleejain piʹrǧǧad puârast.

Škooultõs lij lääddas da tõn ââʹnet Hangouts -ougglõsõhttvuõđin:  

  • Škooultõs 1: 14.6.2021 klo 14:00 – 16:00  
  • Škooultõs 2: 21.6.2021 klo 14:00 – 16:00  
  • Škooultõs 3: 28.6.2021 klo 14:00 – 16:00  
  • Loppčuäʹjtummuš: 09.8.2021 klo 14:00 – 16:00.  

Loppčuäʹjtummuš mâŋŋa  materiaalid õlmstââʹttet Cloubist ääʹv digimateriaalin materiaalraajji looʹvin.

Škooultõʹsse iʹlmmtõõttmõš Webropol-lomaakk pääiʹǩ 10.6.2021 mõõneeʹst.  

Lââssteâđ: 

Petra Kuuva  
Mättmateriaalpiisar 
040 677 22 75 
petra.kuuva(at)samediggi.fi 
Sääʹmteʹǧǧ 

Unni Länsman 
Projeʹkttjååʹđteei,  Arktista pedagogiikkaa II-haʹŋǩǩõs 
050 502 1357 
unni.lansman(at)sogsakk.fi 
Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõs

Liiŋk: 

www.samediggi.fi 

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr    
Koulutus ja oppimateriaali – Samediggi 

Arktista pedagogiikkaa II, sääʹm-mättʼtõõzz  digiverkosto -haʹŋǩǩõs 
www.sogsakk.fi/arktistapedagogiikkaa2

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid mättʼtõõttjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz ǩiđđprääʹznǩest stipeeʹndid sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid määttain puârast spraavdõõttâm mättʼtõõttjid. Stipeeʹndid uʹvdde õhttsiʹžže kuʹtte škooultemkõõskõõzz liinjin valmštõõvvâm mättʼtõõttja.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹndid vuåǯǯu täk nuõr:

Aanrõšǩiõll ja kulttuur: Heli Sarre

Tâʹvvsääʹmǩiõll ja kulttuur: Kristiina Jomppanen

Nuõrttsääʹmǩiõll ja kulttuur: Suvi-Tuuli Fofonoff

Sääʹm ǩiõtt-tuejj: Harri Krogerus ja Maria Saijets

Puäʒʒhåidd: Vili Nuorgam

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn ǩiõččâmnalla vueʹlnn åårrai liiŋkin. Liânttummuš lij juõkkum kooum vuässa.

 

Vuõssmõs vueʹss (ouddâl poorrâmpoodd): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

Nuʹbb vueʹss (poorrâmpoodd mâŋŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

Ravggon čuäjtõõttmõš: https://youtu.be/5haYPUkUK6c

 

Lââʹssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 rääi – ǩiõčč puäđõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv jäʹrjsteš 18.5. neʹttšõddmõššân. Šõddmõõžžâst vueiʹnneš 38 video ǩeeʹjjmieʹldd jânnam. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstummšid vuässõõttâm oummid, ärvstõõllʼjid da jååʹđteeʹjid di pukid šõddmõʹšše vuässõõttâm oummid.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvest leʹjje kueʹhtt klaass, 13-20-ekksa da vuâlla 13-ekksa, koin kuõhttuin vaʹlljeeš koumm vuõiʹtti. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvest jueʹǩǩeš õhtt cisttpeäggtõõzz.

 

Čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 vuõiʹtti:

12-20-ekksa

1. sââʹjj Traditional Goahka Show, Uʹccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul
Senja Aikio, Elle Raudasoja da Jesse Ruokolainen. Oʹhjjeei Solja Magga.

Juõkkum 2. sââʹjj Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Hetta pââibužškooul da Jeänõõǥǥ tuõddârlookkjiškooul

Sara-Elina Valkeapää, Biret Juliánná Hætta, Elen-Anne Juuso, Paulus Labba, Per-Jona Labba da Máret-Elle Valkeapää. Oʹhjjeei Anne-Mari Kukkonen da Sinikka Labba.

Juõkkum 2. sââʹjj Mij leäʹp čieʹpp mainstõõllâd – Čeʹvet, Čeʹvetjääuʹr škooul

Veera Nykänen, Maija Leivo, Markus Porsanger, Johannes Porsanger, Janna-Maria Semenoff, Inari Jomppanen, Iida Jomppanen da Anna Lias. Oʹhjjeei Hanna-Maaria Kiprianoff.

 

Vuâlla 13-ekksa

1. sââʹjj Mun lean čeahppi dánsut, Karesâvvan škooul
Ebba Valkeapää. Oʹhjjeei. Taina Syväjärvi

2. sââʹjj Muäna leäʹp čieʹpp räʹppjed-Maaski tueʹǩǩen, Čeʹvetjääuʹr škooul

Ilmari Leivo da Aarni Seri Oʹhjjeei. Hanna-Maaria Kiprianoff.

3. sââʹjj Mii leat čeahppit dahkat vaikko maid, Aanar škooul

Biret-Elle Ruotsala, Sara Ellen Safronova, Kenja Tervaniemi, Ann-Elle Näkkäläjärvi, Gábrellen Wolfiina Magga, Paulus Rauhala, Uula Kosonen, Juhan-Henrik Magga, Ante Mihkkal Safronov da Nils-Matti Paltto. Oʹhjjeei Siiri Magga

 

Cisttpeäggtõs: Čepis viiljah, Sääʹmougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs
Benjamin Arola da Kaius Erola. Oʹhjjeei Henna Aikio

 

Čuäʹjtõõzz Traditional Goahka Show, Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Mij leäʹp čieʹpp mainstõõllâd – Čeʹvet, Mun lean čeahppi dánsut ja Muäna leäʹp čieʹpp räʹppjed-Maaski tueʹǩǩen vuässâʹtte sääʹmnuõri eeʹttǩeeʹjen 22.5. jäʹrjstemnalla åårrai väʹlddkååʹddlaž Nuõrr Kulttuur -šõddmõʹšše.

Vuõssmõssân puättam vuäǯǯa ciistân selfie/youtubečuõv jueʹljin pueʹtti videoi raajjâm vääras.  Lââʹssen puk päʹlǩǩuum čuäʹjtõõzzi raajji vuäǯǯa koummjueʹlj videoi raajjmõõžž vääras.

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž projektt-tuâjjla tuâj

Projektt-tuâjjla tuâjjan lij vaʹstteed õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konfereensâst, plaanummšest, riâššmõõžžin, teâđtummšest, jeeʹres ouddvalmštõõllmõõžžin di šõddmõõžž mâʹŋŋtuâjain. Tuâjj älgg 14.6.2021 da peštt 27.8.2021 räjja.

Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konferenss riâžžât påʹrǧǧmannust 2021 ougglõsõhttvuõđin. Konfereenss vueiʹvvteeʹmmen lij Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da tõn riâžžât õõutveäkka Sääʹm parlamentaarlaž rääʹđ nuõriluʹvddkååʹddin.

Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe ââʹnteei škooultõs, sääʹmǩiõl silttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs.  Uʹvddep äärv oʹdde jiõččnaž da tääʹrǩes tuõjju di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaikktõs-silttõõzzid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjemtääʹzz V da tõʹst II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset ougglõstuâj åårrmõšpääiʹǩ mieʹldd 24% sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Projektt-tuâjjla tuâj lij vueiʹvv-vueʹzzest ougglõstuâj

Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm âlgg tååiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda piâtnâc 4.6.2021 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?6f492549

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd nuõripiisar Elli-Marja Hetta,elli-marja.hetta(at)samediggi.fi, teʹl. 050 3825 179 da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi, teʹl. 040 7082 072

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da nuõrisuåvtõõzz tåimmjummša addrõõzzâstwww.nuor.fi

Aanrest 21.5.2021                   

Sääʹmteʹǧǧ