Sääʹmteʹǧǧ vuâsttlâstt Aanar da Suäʹđjel vuuʹd vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥid

Staanvuõtt – da ǩeʹmikaallkoontâr (Tukes) lij kuåivâslääʹjj vuâđald 14.10.2021 priimmâm Arctic Minerals Exploration AB kueʹhtt vaʹrrjõsiʹlmmtõõzz Aanar da Suäʹđjel kooʹddi võudda. Sääʹmteʹǧǧ vuâsttlâstt vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥid, ǥu malmmooccmõš da kuåivâståimmʼmõš jiâ suåv õʹhtte säʹmmlai dommvuuʹd läđđaz luâđ, kaallšõs čäccõõzzi da säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjivuiʹm.

Tuʹmmstõõǥǥi mieʹldd vaʹrrjeei miârktõssân lij tuejjeed vuuʹdin viõrrâmǩeäʹdǧǧooccmõõžžid da geolooglaž kaartʼtõõzzid di ooccâd võudda malmmooccâmlååʹv mââimõõzzâst eeʹjj 2023 poodd. Vaʹrrjum vuuʹd käʹtte õhttseʹžže nuʹt 943 ǩilomettarčiõkk-kõõsk šoora vuuʹd Aanar kååʹdd vuuʹdest da 890 ǩilomettarčiõkk-kõõsk šoora vuuʹd Aanar da Suäʹđjel kooʹddi vuuʹdest.

Vaʹrrjum vuuʹd sâjjdâʹtte obbvuõđstes säʹmmlai dommvuuʹdest, vuässas sääʹmvuuʹdest, koolm paalǥâskååʹdd vuuʹdest di tääʹrǩes čäccõõzzi luʹnn. Vaʹrrjum vuuʹdin sâjjdâʹtte nuʹt še vuäʹmm sääʹmtääl da Njeäʹllem aassâmkueʹstelm ko’lle väʹlddkååddlânji kaallšõs kueʹstelmvuuʹdid. Vuuʹdin vueʹǩǩââʹttet jeeʹresnallšem säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjid.

– Vaʹrrjõstuʹmmstõk šiõttad säʹmmlaž äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩniiʹǩǩid pannsnäätnas vuâkka, koʹst jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩâʹttemvueiʹtlvažvuõđ huânnʼne čõõđ ääiʹj. Nuõr jiâ vieʹltǩani tuõst äʹlǧǧed äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩneʹǩǩen, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Tuâj vueʹlnn åårrai kuåivâslääʹjj oođummuš lij tääʹrǩes säʹmmlaid. Kuåivâslääʹjj oođummšest lij vieʹltʼteeʹm väʹldded lokku säʹmmlai sââʹjj alggmeeran da säʹmmlaid nuʹt meersaž lääʹjjšiõttummšest ǥu meeraikõskksaž suåppmõõžžin še tuõrvvum vuõiggâdvuõđ.

– Kuåivâslääʹjj suåvldummšest âlgg uʹvdded ânnʼjõõžž šuurab teäddarvv säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte alggmeeran tuõʹllʼjed da viikkâd ooudâs ǩiõlâs, kulttuurâs da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjeez. Ååʹn vueiʹttep tåʹlǩ seuʹrrjed paaldâst, ǥu säʹmmlai dommvuuʹd määdd vaʹrrjet kuåivâståimmʼmõšše, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd Sääʹmtegga, Saaʹmi siidsåbbra di äʹššvuäʹmsteeja paalǥâskådda âlgg täʹǩǩeed vueiʹtlvažvuõtt ceäʹlǩǩed da läittad tuejjuum vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥin. Viõǥǥâst åårrai kuåivâslääʹjj nuäjja Sääʹmtegga jeät tååimat kuõrtõõzzid vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥin, kook tillʼlâvve säʹmmlai dommvõudda, jiâ-ǥa Sääʹmteeʹǧǧest leäkku läittamvuõiggâdvuõđ Tukes vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥin.

Kõõččmõõžžâst åårrai Tukes vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥin vuäitt läittad Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggsa 22.11.2021 mõõneeʹst (37 peeiʹv tuʹmmstõõǥǥ uʹvddempeeiʹvest tõn mieʹrräigga looǥǥkani). Läittad vuäǯǯ tõt, koozz tuʹmmstõk lij tillʼlõvvum leʹbe koon vuõiggâdvuõʹtte, õõlǥtemvuõʹtte leʹbe ouddõʹsse tuʹmmstõk tâʹlles vaaikat.

Lââʹssteâđ:

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad õõudbeäʹlnn cõggi tååimi alttummuž puõʹtti tääʹlv puäʒʒskääđai veäʹlttummšen

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii 18.11.2021 mädd- da meäʹcctäällministeriaaʹje õõudbeäʹlnn cõggi tååimi jåʹttlõs plaanummuž da alttummuž, što puõʹtti tääʹlv puäʒʒskääđ vueiʹtet veäʹltted.

– Leäʹp piâkkõõttâm tõʹst, što tääʹlv 2019–2020 nallšem čoʹrstemnallšem šõŋŋjeällmõõžž šâʹdde oʹđđest tän tääʹlv poodd. Täʹst liâ tosvvummuž saaʹmi dommvuuʹdest. Määŋgain paaiʹǩin lij kõrr kõŋkkcuâŋ juʹn tän poodd eeʹjjest, šõŋŋ vaajtââll jåʹttlânji pluʹss-šõõŋin kõrr puõllšid, da puõccu liâ vuâlggam jååʹtted rääuhtemnalla, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Tääʹlv 2019-2020 čoʹrstemnallšem jeällmõõžži diõtt šõddâm puäʒʒskääđain jeäʹla mahssum võl koʹrvvõõzz puäʒʒhoiʹddjeeʹjid. Čõõuč 2019 da tääʹlv 2019-2020 sõŋŋ- da muõttjeällmõõžž leʹjje Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõõzz čiõlǥtõõzz mieʹldd samai čorstemnallšeeʹm da puäʒʒhoiddu takai jeäʹrab vaiggâd.

– Vueʹjjest tuejjad samai vaiggâd tõt, što määŋgain paalǥâskooʹddin puäʒʒhoiʹddjeei jeäʹla piâssâm čårstõktääʹlv mâŋŋa kaaupšed ni vooʹps puõccuid, di tâʹl jeäʹla ni še puåtti leämmaž. Ǩeähnben ǩeävvam paalǥâskååʹdd liâ tän poodd ekonoomlaž jieʹttsââʹjest, jiâ-ka jieʹttpeâmmʼmumša leäkku vieʹltǩani resuurs tâʹl, ǥu tääʹlv 2019-2020 koʹrvvõõzzid jeäʹla ni võl mähssam, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što ministeria älgg jåʹttlõs äiʹǧǧtaaulin valmštõõllâd da veekk čõõđ õõudbeäʹlnn cõggi tååimid puäʒʒskääđai veäʹlttummšen. Tååimin feʹrttai saǥstõõllâd Sääʹmtiiʹǧǧin. Čoʹrstemnallšem åårrmõõžž liâ tääʹrǩes toobdsted jåʹttlânji, što puäʒʒhoiddu pââʹstet čuäʹjted oudlkõʹstti tuärjjõõzz.

– Ååʹn ij vueiʹt pâi kuâđđjed vueʹrdded skääđai šõddmõõžž da iiʹjjid jaukki koʹrvvõõzzid, pâi vuâkka âlgg kässjõõttâd õudlkâʹsttemnalla, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõs tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Kela da sääʹmteʹǧǧ oođee õhttažtuâjjsuåppmõõžžâs – suåppmõõžžin liʹnjjeet Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž

Kela da sääʹmteʹǧǧ saǥstâʹlle õhttažtuâjast säʹmmlai sosiaalstaan pueʹrummšen. Aanrest jäʹrjstem vueiʹnnlõõttmõõžžâst oođeet še Kela da sääʹmteeʹǧǧ 30 eeʹjj tiuddi õhttažtuâjjsuåppmõš.

Kela da sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei vueiʹnnlâʹtte Aanrest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst neljdpeeiʹv 18.11. Vueiʹnnlõõttmõõžž miârktõssân lij saǥstõõllâd tõʹst, mäʹhtt Kela da sääʹmteʹǧǧ vueiʹtte õõutveäkka õõuʹdeed säʹmmlai sosiaalstaan da sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž Kela kääzzkõõzzin.

Vueiʹnnlõõttmõõžžâst oođeet seämma-ääiʹj Kela da Sääʹmteeʹǧǧ 30 eeʹjj tiuddi õhttažtuâjjsuåppmõš. Kela lij leämmaž možât vuõssmõs õõlmâs kääzzkõõzz tåimmjid, kååʹtt lij tuejjääm kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž kuõskki õhttažtuâjjsuåppmõõžž sääʹmtiiʹǧǧin.

Kela väʹlddjååʹđteei Outi Antila vuässââtt saǥstõõllmõõžžid Aanrest. Antila âânn õhttsažtuâj sääʹmtiiʹǧǧin vääžnʼjen, ǥu tõt vieʹǩǩat Kela seuʹrrjed systemaattlânji õõutverddsaž äššʼstõõllmõõžž teâuddjummuž.

– Ođđ suåppmõš liʹnjjad ääiʹjbu tääʹrǩben da veeidsubun Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi õõuʹdeemtäävtõõzzid, särnn Antila. 

– Kela da sääʹmteeʹǧǧ õhttažtuâjjsuåppmõš rääjj vuâđ vuõigg õõutverddsažvuõđ teâuddjummša vueʹjjest. Lij miârkteei, što säʹmmlaž vuäitči pueʹttiääiʹjest håiddad Kela-ääʹššʼses jiijjâs jieʹnnǩiõlin – še liâdǥlânji, tuâtt sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Kela da sääʹmteeʹǧǧ oođeem õhttažtuâjjsuåppmõõžžâst suåvât odm. puõʹtti aaʹššin:

  • Kela ǩiččlââtt plaanʼnallšânji viikkâd ooudâs sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž vueʹjjest.
  • Kela veekk ooudâs aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, mieʹldd looǥǥeeʹl neʹttäššʼstõõllmõõžž.
  • Kela jåårǥlâtt sääʹmǩiõʹlle lomaakkid da liâdǥlaž äššʼstõõllmõõžž äʹššǩiiʹrjid.
  • Kela saakkad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin mieʹrrkõõski.
  • Sääʹmteʹǧǧ smeʹllkâtt sääʹmǩiõllsaž oummuid ââʹnned Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.
  • Kela väldd lokku rekrytâsttmõõžžâst sääʹmǩiõl tääid da kulttuursilttummuž.

Kela lij mââimõs iiʹjjin õõuʹdääm aktiivlânji sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzeez. Kela õlmstõõʹtti sääʹmǩiõllsaž neʹttseeidid 2019–2020 da taʹrjjad še Elämässä.fi-seiddõõzzâst äššʼstõõllâmviiŋkid sääʹmǩiõʹlle. Lââʹssen Kelast liâ printteemnalla åårrai brosuur da 30 ouddõslomaakk sääʹmǩiõʹlle. Kela taʹrjjad peeiʹvi mieʹldd teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzz tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Kelast lij reâuggam še sääʹmǩiõllsa saaǥǥtem äʹšštobddi eeʹjjest 2020 ääʹljeeʹl.

Puõʹtti Kela da sääʹmteeʹǧǧ vueiʹnnlõõttmõõžž hoʹzjeʹnsââšš Kela, da vueiʹnnlõõttmõš jäʹrjstet Heʹlssnest skamm-mannust 2022.

Lââʹssteâđ mediaaʹje

Antti Jussila, Kela, äʹššneeʹǩǩ âʹlddkääzzkõõzzi tuejjeemjuâǥǥtõõzz jååʹđteei, teʹl. 040 834 5703

Anni Koivisto, sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei, anni.koivisto@samediggi.fi, teʹl. 040 415 5969

Juuso da Koivisto vuässâʹtte Ruäʹvnjargg Arctic Spirit konferenssa

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto vuässâʹtte Ruäʹvnjaarǥâst jäʹrjstem Arctic Spirit konferenssa 16.-17.11.2021. Konfereeʹns teeʹm õhttne Lääʹddjânnam aʹlǧǧi saaǥǥjååʹđteeivuõʹtte Bareents euroaarktlaž suåvtõõzzâst, vooudliʹžže õhttsažtuõjju, aarktlaž staanvuõʹtte da EU da Lääʹddjânnam ođđ aarktlaž linjjõõzzid di mäddâânnmõõžž, äimmõsmuttâz da vuõiggvuõđmeâldlažvuõđ kõsskkvuõʹtte aarktlaž vuuʹdest. 

Saaǥǥjååʹđteei Juuso puuʹti saakkvuârstes õuʹdde mõttjeei äimmõõzz da mäʹhtt viõusâs šõŋŋjeällmõõžž räjja juʹn ååʹn vaarid da vaʹǯǯtõõzzid säʹmmlai vueiʹtlvažvuõđid vueʹǩǩâʹtted äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjid, diǥu kueʹllšeellmõõžž da puäʒʒhoiʹddjummuž. – Jeäʹrben äimmõskriis poodd lij vääžnai ciʹsttjed alggmeerai vuõiggâdvuõđid da raajjâd õõutveäkka õhttsažkåʹdd, kååʹtt lij vuâsttlâʹsttemoddlaž muttsid, koid juʹn vueiʹnnep, särnn Juuso. 

Looǥǥ saaǥǥ tääiʹben (eŋgglõsǩiõʹlle)

Konfereeʹns poodd Juuso da Koivisto vueiʹnnlõʹtte ålggminister Pekka Haavistoin da vuässâʹtte konfereeʹnsest jäʹrjstum paneelsaǥstõõllmõõžžid.

Lââʹssteâđaid 

Saaǥǥjååʹđteei 
Tuomas Aslak Juuso 
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I väärrsaaǥǥjååʹđteei
Anni Koivisto 
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi

Sääʹm-mättʼtõõzz tâʹvvjânnmallaž fooruum programm õlmstõttum – iʹlmmttõõttâd vuäitt piâtnâc 19.11. räjja

Sääʹm-mättʼtõõzz tâʹvvjânnmallaš foorum ǩiččlâtt raajjâd obbkaart sääʹm-mättʼtõõzzâst Lääʹddest, Ruõccâst da Taarrâst. Fooruum täävtõssân lij oouʹdeed mättʼtõõzz raajid râstldeei õhttsažtuâj da škooultõspoliittlaž sââʹj šõddâmjânnmin. Fooruuʹme liâ iʹlmmtõõttâm šurr joukk veʹrǧǧniiʹǩǩid, škooultõspoliittlaž vaikkteei, sääʹm-mättʼtõõzz tuʹtǩǩeei da uʹčteeʹl.

– Tâʹvvjânnmallaš sääʹm-mättʼtõõzz foorum lij mõõn pueʹrmõs podd väʹlddkååʹdd raajid râstldeei škooultõspoliittlaž saǥstõõllmõʹšše. Meeʹst liâ jiânnai õhttsaž vaʹǯǯtõõzz, kooi räʹtǩǩummuš õõlǥat nuʹtt-i mieʹrrteâttla da kuʹǩesäiggsa politiikk, särnn Sääʹmteeʹǧǧ vuõssmõs väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Tuäivvap, što foorum peäʹlstes nâânad škooultõspoliittlaž sââʹj juʹn åårrmest åårrai õhttsažtuâjjraajõõzzi diǥu Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz seʹst. Lââʹssen tõn lij jorddmõš altteed ođđ äiʹǧǧpââʹjj Tâʹvvjânnmallaš mättʼtõsministeriai, Sääʹmteeʹǧǧ da Sámi allaskuvla kõskksaž škooultõspoliittlaž õhttsažtuâjast, särnn Koivisto.

Fooruuʹme lij vueiʹtlvaž iʹlmmttõõttâd piâtnâc 19.11. räjja neʹttseeidain www.rajahissameoahpahus.com, koʹst še programm lij vueiʹnnemnalla.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei
Tuomas Aslak Juuso
tuomas.juuso(at)samediggi.fi
040 687 3394 / 010 839 3101

I väärrsaaǥǥjååʹđteei
Anni Koivisto
anni.koivisto(at)samediggi.fi
040 415 5969

Škooultõspiisar
Ulla Aikio-Puoskari
Sääʹmteʹǧǧ
+358(0)10 839 3112
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar
Anne Kirste Aikio
Sääʹmteʹǧǧ
010 839 3124
anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ vuässõõđi ÕM äimmõskonferenssa – alggmeerai ooumažvuõiggâdvuõđid âlgg ciʹsttjed

ÕM äimmõs-suåppmõõžž vueʹssbieʹllsååbbar (COP) jäʹrjsteš Jõnn-Britannia Glasgow’st 31.10.-13.11. Kõõččmõõžžâst leäi ÕM vuâllsa äimmõsraammsuåppmõõžž 26. vueʹssbieʹllsååbbar da vuõssmõs vueʹssbieʹllsååbbar Pariis äimmõs-suåppmõõžž pââʹj ääʹljeen 2020. Såbbar kõskksiʹžžen täävtõssân leäi suåppâd Pariis suåppmõõžž tiuʹddepiijjmõõžžâst di neävvain tiuʹddepiijjmõõžž vääras.

Alggmeerai saakk såbbrest leäi, što markkânmekaniismid õhttneei vuâkkõõzzid âlgg ǩeeʹrjtõõvvâd alggmeerai ooumažvuõiggâdvuõđi ciʹsttjummuš piâstǩieʹppeemkaaupid jieʹleen. Suåpp vuâkkõõzzid vuõǯǯuš looppâst såbbar mââimõs pooddâst, da alggmeerai vuõiggâdvuõđ peäggtet markkânmekaniism vuâkkõõzzi õhttvuõđâst. Markkânmekanismmvuâkkõõzzin kõõččmõš lij tõʹst, mäʹhtt jânnam vueiʹtte äuʹǩǩeed kueiʹmmjânnmin teäggtem äimmõstååimid jiijjâz, Pariis suåppmõʹšše iʹlmmtem piâst-täävtõõzzi õsttmõõžžâst.

– Sääʹmtegga lij vääžnai, što mekaniismi veäkka čõõđ vikkum piâstǩieʹppummuž da tõid õhttneei tååim jiâ neuʹrred alggmeerai vuõiggâdvuõđid ni koon åʹrnn maaiʹlm da što mekaniismi veäkka õsttum piâstǩieʹppummuž liâ tuõttla. Tän diõtt lij vääžnai, što vuâkkõsǩeeʹrjest lij peäggtõs alggmeerai vuõiggâdvuõđi ciʹsttjummšest, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Juuso särnn såbbra mââimõs peeiʹvi tobdlmin.

Alggmeeraid kuõskki ääʹšš såbbrest leʹjje alggmeerai äimmõsfoorum ääʹrtel (Local communities and Indigenous Peoples Platform) 6. vueiʹnnlõõttmõš di tõn tuâjjprograʹmme kuulli aktiviteeʹtt såbbar poodd. Lââʹssen såbbrest priʹmmeš ääʹrtel nuʹbb tåimmamplaan iiʹjjid 2022-2024. Ođđ tåimmamplaan âânn seʹst õhttseʹžže ååuʹc aktiviteeʹtt, kook õhttne alggmeerai äʹrbbvuõđlaž tiõttu di vuässõõttmõʹšše äimmõsmuttâz kuõskki politiʹǩǩe di tåimmʼmõʹšše.

Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest eeʹttkâʹstte saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da meeraikõskksaž aaʹšši piisar Inka Saara Arttijeff vueʹzzen Lääʹdd parlameeʹnt. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei vuässõʹtte alggmeeraid kuõskki saǥstõõllmõõžžid di konfereeʹns pâʹlddšõddmõõžžid. Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ lââʹssen Taarr, Ruõcc di Sääʹmsuåvtõõzz eeʹttǩeei vuässõʹtte såbbra.

Glasgow’n sååbbar leäi korona-ääiʹj vuõssmõs jõnn ÕM-sååbbar, koon jäʹrjsteš fyyslânji såbbren. Såbbra da tõn pâʹlddšõddmõõžžid vuässõʹtte õhttseʹžže nuʹt pâʹjjel 25 000 vuässõõđi. Såbbra vuässõʹtte nuʹt 150 alggmeerai eeʹttǩeei pirr maaiʹlm.

Snimldõk: Inka Saara Arttjeff

Aarktlaž vuuʹdest äimmõs pakkan jeeʹres skääđsuõllu sõõrǥab

Halltõõzz kõskksa äimmõspaneel IPCC ođđ rapoort mieʹldd skääđsuõllu kõskkteemperatuur pâjjnummuš lij hooddõõvvâm da tõt käggââtt 1,5 ceäkkaz raaj mââimõõzzâst juʹn puõʹtti lååi eeʹjj aalǥbeäʹlnn. Pariis suåppmõõžž ratifiõsttâm vueʹssbeäʹl liâ čõnnõõttâm täävtõõllâd pakknummuž rajjummuž 1,5 ceäkksa täävtõʹsse, leša vueʹjj tååimin tõt ij võl dovoʹlna kuõsttu. Aarktlaž vuuʹdest äimmõs pakkan kuuitâǥ kueiʹt vuâra jeeʹres skääđsuõllu sõõrǥab. Tät vaaikat pukid aarktlaž alggmeeraid jeällmõõžži mõttjeen, kååʹtt kuâsttai ouddmiârkkân äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjid vueʹǩǩââʹtteen.

Sääʹmteeʹǧǧ jooʹtti vaalpoodd õhtt vueiʹvvtäävtõõzzin lij tååimi ooudâsviikkmõš äimmõsmuttâz rääʹjtummšen vääʹldeeʹl lokku säʹmmlai vuõiggâdvuõđid. Vaalpoodd tåimmamprograamm tääʹrǩes täävtõõzz liâ säʹmmlaž äimmõsmuttâz šiõttlõõvvâmprograamm da äimmõspaneel ooudâsviikkmõš di äimmõsmuuttâspolitiikk vaikktummuš nuʹt meersânji ǥu še meeraikõõsǩeld.

Lââʹssteâđ

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
+358 40 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Inka Saara Arttijeff
Meeraikõskksaž aaʹšši piisar
+358 50 574 7629
inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciist vuäǯǯam video mieʹldd Oskari-ǩeâšttõõttmõõžžâst

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciist vuäǯǯam video Muäna leäʹp čieʹpp räppjed-Maaski tueʹǩǩen lij vaʹlljum mieʹldd Oskari- ǩeâšttõõttmõʹšše. Vueʹssǩeâšttõõttmõʹšše vuässõʹtte pâʹjjel 100 vuäʹniǩjieʹllikaart, koin šõʹdde vaʹlljum vuässõõđi kouʹmme raiddu.

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž video ǩeâšttââtt rääidast ´Omin voimin´´Jiijjâs viõǥǥin´ da tõn vuäitt jieʹlled ǩiõččmen da jiõnsteʹmmen seeidast www.kulttuurivalve.fi/oskari-kilpailu.

Oskari-gaala jäʹrjstet Oulu meeraikõskksaž päärnai- da nuõrijieʹllikaarti festivaal õhttvuõđâst piâtnâc 19.11.2021 čiâss 18–19.15, koʹst vuõiʹti vuäǯǯa ciist. Šõddmõš striiʹmjet. Gaala vuäitt seuʹrrjed addrõõzzâst www.kulttuurivalve.fi/oskari-kilpailu.

Muäna leäʹp čieʹpp räppjed-Maaski tueʹǩǩen video liâ raajjâm Čeʹvetjääuʹr škooulneeʹǩǩ Ilmari Leivo da Aarni Seri. Siʹjjid ohjjii uʹčteʹl Hanna-Maaria Kiprianoff. Video piâzzi nuʹbben eeʹjj 2021 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâlla 13-âkksai rääidast.

Sääʹmteʹǧǧ ääʹjjast leekk ǩeâšttõõttmõʹšše vaʹlljum video raajjʹjid da ääʹjjast leekk Oskari- ǩeâšttõõttmõʹšše!

Muuʹšt jieʹlled jiõnsteʹmmen miõllsumõõzz!

Lââʹssteâđ:

Jieʹllikarttkõõskõs Skábma Tarja Porsanger, teʹl. 050 569 6065, tarja.porsanger(at)samediggi.fi

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, teʹl. 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

https://www.sääʹmnuõričeäppvuõttpeiʹvv.com/

Saaǥǥjååʹđteei saakkvuârr konfereeʹnsest Tâʹvvjânnmi alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ suõjâst da aaunâsteʹmes jällmõõžžâst

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso äävii konfereeʹns Tâʹvvjânnmi alggmeerai äʹrbbvuõđlaž teâđ suõjâst da aaunâsteʹmes jällmõõžžâst. Täävtõssân lij ǩiõttʼtõõllâd konfereeʹnsest kõõččmõõžžid alggmeerai ǩiõččâmvueʹjjest, nââneed raajid râstldeei õhttsažtuâj da lââʹzzted silttummuž Tâʹvvjânnmin.

Looǥǥ saakkvuâr tääiʹben

Ǩeʹrjjǩeäinn: Sääʹmǩeerjlažvuõttseminaar 26.-27.11.2021 Aanrest

Ǩeʹrjjpõrtt- da ǩeʹrjjsueʹrj tåimmjeei nårrje skamm-mannust Aanar Sajoʹsse saǥstõõllâd sääʹmǩeerjlažvuõđ ääiʹjpoddsain aaʹššin. Mieʹldd liâ tiõrvvpueʹtti še jeeʹres ääʹššest loŋŋnõõvvâm. 

Girjegeaidnu- Ǩeʹrjjǩeäinn- tuâjjseminaar rieʹšše vuõssmõs vuâra Hettast eeʹǩǩen 2019. Tõt šõõddi taarbâst seʹlvtõõllâd sääʹmǩeerjlažvuõđ määŋgaid mooʹǩǩid määʹtǩest lookki årra. Mååʹǩǩ jiâ samai sõrgg vuõiggân, näʹde ǩeeʹrj ǩeäinast leäʹp veâl ooudâs. 

Aanar seminaar kõskkõõzzâst lij lookki. Mäʹhtt lookki käunn sääʹmmǩeeʹrj? Kuâsttai-a da kollai-a ođđ ǩeʹrjj da ǩii tõʹst maainast? Nåårr-a ǩeʹrjj põõʹl seiltempääiʹǩest, håʹt-i tõt säättči mainsted lookkja samai tõn mainnâz, koon son haaʹlad kuullâd?

Lookki da ǩeeʹrj teivvmõõžžâst lij âʹte ooudâs kõõččmõš. Girjegeaidnu- Ǩeʹrjjǩeäinn taʹrjjad võõrâs vueiʹnnemkuuʹlmid; teivvmõõžžid, saǥstõõllmõõžžid da ânnʼjõžäiggsa čuäʹjtemikkân sääʹmǩeerjlažvuõʹtte. 

IʹLMMTÕÕTTMÕŠ

Lââʹssteâđ:

girjegeaidnu@rovaniemi.fi

Tiina Mäntylä teʹl. 050 315 1493

Karoliina Juhola teʹl. 040 587 6122

Jiõnn tuâjjneävvan! – Duʹbbjemkurss 12.-14.11.2021 Aanrest (Sajos)

Kuʹrsse liâ tiõrv puättam nuʹt õuddâl jiõnnčuäjtõstuâjaid tuejjeei oummu, kook haaʹlee viikkâd ooudâs di tuõʹllʼjed tääideez ǥu še eiʹddeaʹlǧǧi, ǩeäin miõl ǩeäʹss ǩiččlõddâd  jiõnnčuäjtõstuâj vueiʹtlvažvuõđid.

Piâtnâc 12.11.2021 čiâss 16.00-20.00 õhttsaž haʹrjjtâttmõš. Sueʹvet da pâʹsspeeiʹv studio-ohjjeemääiʹj smavvjooukid čiâss 09.30-14.00 da čiâss 15.00-19.30. Juõʹǩǩkaž vuässââtt piâtnâc haʹrjjtâttmõʹšše di õõutvuâra smavvjouʹǩǩe neäʹttel-loopp poodd. Haʹrjjtâttmõš lij lääddas da jurddum vuõrâsoummuid. Kurss ij määus ni mâid vuässõõđjid, mieʹldd vääʹldet 16 oummu.

Iʹlmmtõõttmõõžž neʹttpååʹštin mââimõõzzâst 9.11.2021 tarja.porsanger@samediggi.fi.

Alggmeerai jieʹllikarttkõõskõs Skábma/Sääʹmteʹǧǧ, teʹl. 050 569 6065