Sääʹmteʹǧǧ vuâsttlâstt Aanar da Suäʹđjel vuuʹd vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥid

Staanvuõtt – da ǩeʹmikaallkoontâr (Tukes) lij kuåivâslääʹjj vuâđald 14.10.2021 priimmâm Arctic Minerals Exploration AB kueʹhtt vaʹrrjõsiʹlmmtõõzz Aanar da Suäʹđjel kooʹddi võudda. Sääʹmteʹǧǧ vuâsttlâstt vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥid, ǥu malmmooccmõš da kuåivâståimmʼmõš jiâ suåv õʹhtte säʹmmlai dommvuuʹd läđđaz luâđ, kaallšõs čäccõõzzi da säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjivuiʹm.

Tuʹmmstõõǥǥi mieʹldd vaʹrrjeei miârktõssân lij tuejjeed vuuʹdin viõrrâmǩeäʹdǧǧooccmõõžžid da geolooglaž kaartʼtõõzzid di ooccâd võudda malmmooccâmlååʹv mââimõõzzâst eeʹjj 2023 poodd. Vaʹrrjum vuuʹd käʹtte õhttseʹžže nuʹt 943 ǩilomettarčiõkk-kõõsk šoora vuuʹd Aanar kååʹdd vuuʹdest da 890 ǩilomettarčiõkk-kõõsk šoora vuuʹd Aanar da Suäʹđjel kooʹddi vuuʹdest.

Vaʹrrjum vuuʹd sâjjdâʹtte obbvuõđstes säʹmmlai dommvuuʹdest, vuässas sääʹmvuuʹdest, koolm paalǥâskååʹdd vuuʹdest di tääʹrǩes čäccõõzzi luʹnn. Vaʹrrjum vuuʹdin sâjjdâʹtte nuʹt še vuäʹmm sääʹmtääl da Njeäʹllem aassâmkueʹstelm ko’lle väʹlddkååddlânji kaallšõs kueʹstelmvuuʹdid. Vuuʹdin vueʹǩǩââʹttet jeeʹresnallšem säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjid.

– Vaʹrrjõstuʹmmstõk šiõttad säʹmmlaž äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩniiʹǩǩid pannsnäätnas vuâkka, koʹst jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩâʹttemvueiʹtlvažvuõđ huânnʼne čõõđ ääiʹj. Nuõr jiâ vieʹltǩani tuõst äʹlǧǧed äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩneʹǩǩen, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Tuâj vueʹlnn åårrai kuåivâslääʹjj oođummuš lij tääʹrǩes säʹmmlaid. Kuåivâslääʹjj oođummšest lij vieʹltʼteeʹm väʹldded lokku säʹmmlai sââʹjj alggmeeran da säʹmmlaid nuʹt meersaž lääʹjjšiõttummšest ǥu meeraikõskksaž suåppmõõžžin še tuõrvvum vuõiggâdvuõđ.

– Kuåivâslääʹjj suåvldummšest âlgg uʹvdded ânnʼjõõžž šuurab teäddarvv säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte alggmeeran tuõʹllʼjed da viikkâd ooudâs ǩiõlâs, kulttuurâs da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjeez. Ååʹn vueiʹttep tåʹlǩ seuʹrrjed paaldâst, ǥu säʹmmlai dommvuuʹd määdd vaʹrrjet kuåivâståimmʼmõšše, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd Sääʹmtegga, Saaʹmi siidsåbbra di äʹššvuäʹmsteeja paalǥâskådda âlgg täʹǩǩeed vueiʹtlvažvuõtt ceäʹlǩǩed da läittad tuejjuum vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥin. Viõǥǥâst åårrai kuåivâslääʹjj nuäjja Sääʹmtegga jeät tååimat kuõrtõõzzid vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥin, kook tillʼlâvve säʹmmlai dommvõudda, jiâ-ǥa Sääʹmteeʹǧǧest leäkku läittamvuõiggâdvuõđ Tukes vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥin.

Kõõččmõõžžâst åårrai Tukes vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥin vuäitt läittad Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggsa 22.11.2021 mõõneeʹst (37 peeiʹv tuʹmmstõõǥǥ uʹvddempeeiʹvest tõn mieʹrräigga looǥǥkani). Läittad vuäǯǯ tõt, koozz tuʹmmstõk lij tillʼlõvvum leʹbe koon vuõiggâdvuõʹtte, õõlǥtemvuõʹtte leʹbe ouddõʹsse tuʹmmstõk tâʹlles vaaikat.

Lââʹssteâđ:

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi