Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

Sääʹmteʹǧǧ kooll huõlteeʹjid da saǥstââll Ruäʹvnjaarǥ gåårdin sääʹmǩiõl mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ kooll sääʹmǩiõl lookkji huõlteeʹjid vuõssarggjeäʹǩǩää 23.8. ougglõsõhttvuõđin. Veeʹrjlaž saǥstõõllmõš Ruäʹvnjaarǥ gåårad čuõvtemtååimin äʹlǧǧe mââibaarǥ. Huõl lie kaggâm jeäʹrben sääʹmǩiõli mättʼtõõzz jäʹrjstummuš tän škoouleeʹjjest. Gåårad siiʹrdi jeänažvueʹzz sääʹmǩiõli mättʼtõõzzâst ougglõsmättʼtõõzz peälla, da mättʼtõs lij ååʹn ougglõsõhttvuõđi pääiʹǩ takai škooulpeeiʹv mâŋŋa.

– Näkam vueʹǩǩ peʹcclâtt, ǥo mättʼtõõzz jäʹrjstummuž jie vaʹstted fiʹttjõõzz mättʼtummuš lääʹjjmeâldlaž, vuõigg vasttõõzzjueʹǩǩmest jie ni pueʹrest pedagooglaž čõõđtummšest, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. – Määŋg peʹcclõõvvâm huõlteei lie leämmaž miʹjjid õhttvuõđâst da tättam Sääʹmteeʹǧǧest vieʹǩǩ tän vueʹjj vuõiǥummša. Vueʹǩǩ tobddai nääʹlteʹmmen määŋgaid piârrjid da lij põõllmõõžž vueʹlnn, štõ Ruäʹvnjaarǥâst šõddâm miõttâl sääʹmǩiõli mättõõzz õõuʹdeemtuejj mâânn tuʹššen.    

Sääʹmteʹǧǧ lij kåččam škooulniiʹǩǩi huõlteeʹjid äävai kuullâmpoʹdde, koʹst tõt haaʹlad kaartʼted vueʹjj määŋgpeällsaž vueiʹnnemkuuʹlmest. Juuso lij samai rämmšõõvvâm sääʹmǩiõli lookkjimeäʹr pâjjnummšest da mõõnni iiʹjji õõuʹdeemtuejast Ruäʹvnjaarǥâst.

Vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto miõlâst Ruäʹvnjaarǥ vueʹǩǩ sueiʹmkrâstt sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz lääʹjjšiõtlvânji da teäggtõõzz peäʹlnn ǩeähnas sââʹj dommvuuʹd kååʹddi oouǥpeäʹlnn.

Sääʹmteʹǧǧ lij tuõđi jiânnai põrggâm vueʹjj pueʹrummuš õuʹdde da ååʹn meeʹst lie õllʼjab vuârddmõõžž ǥo õõudbu iiʹjjin. Mättʼtõs- da kulttuurministeria piijjâm sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuejj-joukk kuõʹđi ǩeâđđa eʹtǩǩõõzzâs da nellj pååđčiõlǥtõõzz mättʼtõõzz õõuʹdummuž da jm. tõn vuäǯǯmõõžž põõššjen pirr Lääʹddjânnam.

Tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõttji mieʹrr vuâđđmättʼtõõzzâst lij õõudbu lookkâmeeʹjjest pâjjnam määŋgin looʹjin, ååʹn lij juʹn nuʹt 100. Gåårad lij paʹlǩǩääm tâʹvvsääʹmǩiõl uʹčteeʹl, leša aanar- da nuõrttsääʹmǩiõli mättʼtõõzz tõt vuästt Uʹccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso, Saaǥǥjååʹđteei  
040 687 3394, tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto, I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969, anni.koivisto@samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari, škooultõspiisar
040 767 3101, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi

Škooultõs- da mättmateriaalääʹšš Sääʹmteeʹǧǧest

Oođâs 15.4.2021 OKM:n tuejj-joouk tuej valmštummžest