Kultuvrraid skuvla álgá: Sámediggi, Suoma Románasearvi ja Nuoraid Akademiija skuvlejit oahpaheaddjiid sáme- ja románanuoraiguin deaivvadeapmái

Badjeskuvllaid ja nuppi dási oahppolágádusaid oahpaheaddjiide dárkkuhuvvon dievasmahttinskuvlenprošeakta Kultuvrraid skuvla álggaha čakčat ja joatkašuvvá jagi 2022 lohppii. Ulbmilin lea oahpaheaddjiid válbmen sáme- ja románanuoraiguin deaivvadeapmái.

– Kultuvrraid skuvla-prošeakta boahtá duođalaš dárbui, lohká skuvlen- ja oahppamateriálalávdegotti ságajođiheaddji Tauno Ljetoff. – Mishan lea dál čielggaduvvon diehtu das, ahte oahppamateriálat eai jur sisttisdoala sámedieđu. Oahpaheaddjiskuvlejumisge sámiid guoski áššit eai gieđahallo.

Oahpahus- ja kulturministeriija sámeoahpahusa ovddidanbargojoavku luohpadii raportta oahpahusministtarii cuoŋománus 2021. Dat ráhkadahtii maiddái sierračielggadusa vuođđooahpahusa suoma- ja ruoŧagielat oahppamateriálaid sámedieđus. – Sávan, ahte sámiid guoski diehtu skuvlaoahpahusas álgá dál lassánit ja maiddái sámiid ruovttuguovllu olggobealde ássi sámemánát ja – nuorat ožžot doarjaga identitehtii, dadjá Ljetoff.

Mii?

Kultuvrraid skuvla lea čakčat álgi mávssuhis dievasmahttinskuvlenráidu, mii lea dárkkuhuvvon badjeskuvllaid ja nuppi dási oahppolágádusaid oahpaheaddjiide. Vuođđooahpahusa ja logahatoahpahusa oahppaplána vuođustusain gávnnahuvvo, ahte oahpahus galgá doarjut oahppiid iežaset kulturidentitehta šaddama. Dievasmahttinskuvlemis oassálastit ožžot válmmašvuođaid sáme- ja románanuoraiguin deaivvadeapmái ja maiddái nuoraid kultuvrralaš identitehta doarjumii.

Kultuvrraid skuvla riegádii hálos ja dárbbus lasihit dieđu ja geahpedit stereotypiijaid. Maŋimuš jagiid lea leamaš olu sáhka sáme- ja románatemáid vátnivuođas oahppogirjjiin. Ovdagáttut šaddet dávjá justa diehtemeahttunvuođas. Lassiskuvlemii lea stuorra dárbu, dasgo dál temá gieđahallamii leat fállun menddo uhcán vuogit. Áddejupmi sáme- sihke románakultuvrraid sierrasárgosiid ektui ii ohppojuvvo dálá oahppogirjjiin, iige oahpaheaddji vealttakeahttá dovdda sáme- ja románakultuvrraid sierrasárgosiid nu bures, ahte basttášii doarjut vehádatnuora, gii lea ráhkadeamen kulturidentitehta.

Skuvlejeaddjin doibmet sáme- ja románaáššiid áššedovdit, ja guovddáš sisdoaluid leat sáme- ja románanuorat plánen. Skuvlemat ollašuhttojit ovttas Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriálalávdegottiin ja Suoma Románasearvvi rs:in, ja daid lea Oahpahusráđđehus ruhtadan.

Goas?

Dievasmahttinskuvlenráidu čohkiida viđa skuvlenbeaivvis: golmma online- ja guovtte gáiddusbeaivvis. Online-beivviid fáddá gieđahallo joavkun ovttas Teams ja Howspace-vuloža bokte. Gáiddusbeivviin oassálastit dolvot oahpuid geavadii iežaset áigetávvaliid mielde. Oassálastit čatnasit mannat olles skuvlenráiddu čađa.

Skuvlenbeaivvit dollojit dmu 9-15 (sisttisd. iežas goasttidan lunšabottu ja káffebottu).

Čakča 2021 pilohttaskuvlema online-beaivvit
1. skuvlenráidu: maŋ 5.10., ga 27.10. ja du 18.11.
2. skuvlenráidu: maŋ 2.11., ga 24.11. ja du 16.12.

Skuvlemat joatkašuvvet jagi 2022 golmmain gáiddus-, ja guvttiin lagašskuvlenráidduin. Lagašskuvlemiid lea dárkkuhus doallat Oulus ja Helssegis.

Oahpásmuva skuvlenbeivviid dárkilut sisdollui ja áigetávvalii dáppe!

Skuvlemat joatkašuvvet jagi 2022 golmmain gáiddus-, ja guvttiin lagašskuvlenráidduin. Lagašskuvlemiid lea dárkkuhus doallat Oulus ja Helssegis.

Almmuheapmi Kultuvrraid skuvla -dievasmahttinskuvlemiidda lea rahppon.

Oahpaheaddji, leatgo dus doarvái dieđut ja válmmašvuođat doarjut sáme- ja románanuoraid sin kulturidentitehta ráhkadeamis? Man bures dovddat sáme- ja románakultuvrraid sierrasárgosiid? Oassálastte čakčat 2021 álgi mávssuhis dievasmahttinskuvlenráidui: boađe fárrui oahppat lasi ja geahpet minguin stereotypiijaid ja ovdagáttuid! Eanaš oassi skuvlemiin ordnejuvvo gáiddusin, nu ahte sáhtát oassálastit álkit nu ahte it leat gitta báikegottis.

Lassidieđut:

Nuoraid Akademiija / Ulla Saalasti
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi 
040 567 4203

Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat / Ulla Aikio-Puoskari
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
010 839 3112

Suoma Románasearvi / Dimitri Lindgren
dimitri.aumensa@gmail.com
045 220 3229

Liŋkkat:

Kultuvrraid skuvla – prošeaktasiidu  

Skuvlen- ja oahppamateriálaáššit Sámedikkis

Sámediehtu oahpahussii > www.oktavuohta.com, www.dihtosis.fi

Suoma Románasearvi > www.suomenromaniyhdistys.fi