Kuvan edustalla lumen kuorruttamia koivun oksia, taustalla tunturi.

Tåimmkååʹdd čuäjtõs viiǥǥči ooudâs säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tåimmkåʹdd on vuäǯǯam valmmša eʹtǩǩõõzzes lääʹjjmuuttsin. Eʹtǩǩõõzzi täävtõssân lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuuʹres kuõskki jiõččvaaldâšm da sääʹmteeʹǧǧ tåimmjemõudldõõzzid.

Tåimmkåʹdd eʹtǩǩad smiõtldõõǥǥâst, što sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummšen õudldõõzz oođeet da vaal-loǥstõk noorât oʹđđest oođuum kriteeʹri vuâđald. Säʹmmlai vuõiggâdvuõđ alggmeeran jiõčč meäʹrted, ǩii lij säʹmmlaž, haaʹleet raaveed. Eʹtǩǩuum muttsi tuâǥǥast lij Lääʹddjânnam õõlǥtemvuõtt säʹtted sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ tääʹsstiâddu ÕM siviil- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžžin da cõggâd suåppmõõžž neuʹrrummuž juätkast.

Vuõiggâdvuõđ jiõnsted sääʹmteeʹǧǧ vaalin kuõskki säʹmmlaž meäʹrteeʹlm leʹbe 3 §:ff eʹtǩǩeet muʹttemnalla nuʹt, što paragraaff ǩiõllkriteeʹr veiddneʹči neelljad puõʹlvve da tõʹst jaukkeʹčeš nuʹt sarnnum lapplažpääiʹǩ. Paragraaffâst kõõččmõš leʹčči nuʹtt-i vuõiggâdvuõđâst jiõnsted da vuõiggâdvuõđâst äʹlǧǧed eeʹttǩeeʹjen sääʹmteeʹǧǧ vaalin jiâ-ka tõʹst meärtõõlči, ǩeän âlgg ââʹnned takainalla säʹmmliʹžžen. Šeâttmõš vaʹsttad kuuʹǩǩeld eeʹjj 2017 parafõsttum tâʹvvjânnmallaž sääʹmsuåppmõõžž meärrõõzz sääʹmteeʹǧǧ jiõnstemloǥstõõǥǥâst.

– Lij tääʹrǩes jåʹttlânji teevvad ânnʼjõžvueʹǩǩ da ââʹnned huõl, što Lääʹddjânnam stään juätkast tiuddmeärrsânji säʹmmlai vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđ, teäʹddat vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson.

– ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij teäʹddääm Lääʹddjânnam åårram õõlǥtem teevvad vääʹldest åårrai ooumažvuõiggâdvuõttneuʹrrummmuž säʹmmlai siiʹsǩe jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ ciʹsttjeeʹl. Tät leäi še tåimmkååʹdd tuâjjanouddmõš, da leäm rämmai, što tõt kuâsttai lopp-puättmõõžžâst tättan raaveed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ, särnn sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Smiõtldõk âânn seʹst še jeeʹres eʹtǩǩõõzzid. Sääʹmteeʹǧǧ vaalid kuõskki šeâttmõõžžid eʹtǩǩeet vuåppâmnalla jiõnstummuž hiâlptem diõtt kuuʹǩǩ kõõski sääʹmvuuʹdest. Tåimmkåʹdd eʹtǩǩad ouddmiârkkân jooʹtti jiõnstempääiʹǩ âânmavälddmõõžž, da što sää’mvuu’d koo’ddin leʹčči juätkast jäänab ǥu õhtt jiõnstempäiʹǩǩ.

Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummuž kuõskki ääʹšš muuttâsooccmõõžž oođeʹčet nuʹt, što vuõssmõsân väʹldd muuttâsooccâmtääʹzzen tåimmjeʹči jiõččnaž da soorčteʹmes muuttâsooccâmluʹvddkåʹdd. Tõt tåimmjeʹči sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst da nõõmteʹčeš sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst. Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥin ooʒʒčeš muttâz ââʹlmõs vaaldšemvuõiggsest, jõs tõt meätt läittamlååʹv.

Šeâttmõõžž veʹrǧǧniiʹǩǩi saǥstõõllâmõõlǥtõõzzâst eʹtǩǩeet oođummšen, što Lääʹddjânnam tiuddeʹče ÕM alggmeerčõõđtõõzzâst õudldum da ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži toʹlǩǩummšest raavuum vuâđđjurddi alggmeer friijâst da tiõttu vuâđđõõvi ouddmiâsttmõõžžâst (Free, Prior and InformedConsent, FPIC). Lââʹssen säʹmmlai vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžžâst veʹrǧǧniiʹǩǩi tåimmjummšest šiõtteʹčeš tääʹrǩben. Še sääʹmteeʹǧǧ tåimmväʹlddšeâttmõõžž haaʹleet viikkâd ooudâs da lääʹjj miârktõsparagraaʹffe lââʹzzted čuäjtõs säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõʹtte. Kueʹhttčueʹđvittlo jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ säʹmmla vuäitči juätkast tuejjeed aalǥtõõzz sääʹmtegga tõn tuâjaid kuulli ääʹššest.

Vuõiggâdvuõttministeria šiõttii sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõli tåimmkååʹdd äigga 1.12.2020-15.5.2021. Vuõiggâdvuõttministeria kansliajååʹđteei Pekka Timonen jååʹđtem tåimmkååʹddest liâ leämmaž sääʹmteeʹǧǧ da halltõspeällõõǥǥi eeʹttǩeei. Tåimmkååʹdd vuäzzlaž Juha Joona (Kesk.) (Lääʹdd Kõõskõs) kuõʹđi čorrneei jurddi jeäʹrben tåimmkååʹdd eʹtǩǩeem 3 §:ffe. Jeeʹres vueʹzzin smiõtldõk lij õõutmiõllsaž. Tåimmkååʹdd smiõtldõk vuõltteet puõʹtti ciâlklma. Eeʹttiǩ-kådda uuʹdet tåʹlǩ nåkam čuäjtõs, koon sääʹmteeʹǧǧ sååbbar preemm.

Halltõsprograamm mieʹldd halltõs âânn äärvast da oouʹdad puki säʹmmlai da sääʹmäʹrttli ǩiõllai da kulttuurlai vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž vääʹldeeʹl lokku meeraikõskksa suåppmõõžž.

Haʹŋǩǩõs-seidd: https://vuõiggâdvuõttministeria.fi/haʹŋǩǩõs?tiõtt=OM002:00/2020

Lââʹssteâđ:
Juâǥǥasjååʹđteei Johanna Suurpää, teʹl. 2951 50534, risttnõmm.sokknõmm @om.fi
Saǥstõõlli veʹrǧǧooumaž Yrsa Nyman, teʹl. 2951 50293, risttnõmm.sokknõmm @om.fi
Saǥstõõlli veʹrǧǧooumaž Johanna Hautakorpi, teʹl. 295150018,  risttnõmm.sokknõmm@om.fi
Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, teʹl.040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen aula.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc INFOTUÂJJLA

Mieʹrräiggsaž tiuddpeivvsaž tuõjju 1.6. – 31.8.2021. Sajoozz infotuâjjla tuâjaid koʹlle äʹššneǩ-kääzzkõs, vuäʹpstem-mååʹǩǩ, vahttmäästar tuâj, såbbri da noorõõttmõõžži jäʹrjstõõllmõʹšše kuulli tuâj di restraantâst vieʹǩǩtummuš da taarb mieʹldd sõõʹji pottsen âânnmõš. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj kaiʹbbjem škooultõs ja sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Soojjlõs eŋgglõsǩiõl täidd  lij vieʹltʼtem, jeeʹres ǩiõlltäidd pueʹrren. Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩte äʹššneǩ-kääzzkõstuõjju härjjnummuš, jiõččaltteeʹjesvuõtt da šiõttlõõvvmõš di pueʹr vuârrvaaiktõstääid. Hygienia- da alkoholpaass ǩiõččât pueʹrren. Tuâjast ââʹnet 1 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Tuâjj vuäitt juätkkjed čâhčča. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI/III mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 1881,00

euʹrred/mp, koon õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1a7dc5db 

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm  teʹlf. 010 839 3143. Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi da www.sajos.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla musikk-kõõskõõzz projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 7.6 da peštt 20.8.2021 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm.  sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs. Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 841,65 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:t sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrjâʹvve tuâjjtobddâmlääʹzz. Projeʹktt-tuâjjla tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõõzz Sajoozzâst.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 28.5.2021 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?3beb860e.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm teʹl. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Iinteʹmes iinn-alggmeerai musikkpoʹdde addrõõzzâst www.ijahisidja.fi

Aanrest 10.5.2021 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst toiʹmmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz plaanni veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Tuâj tieuʹdet vueʹssäiggsânji 70 % tuâjjaaiʹjin. Tuâjj älgg tâʹlles da peštt 31.7.2021 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad säʹmmlai pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi õõuʹdeemtuâjast, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan. Plaanni tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. 

Ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj õudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩad šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, riʹjttjeei sosiaalhuâl da sääʹmkulttuur tobddmõš di härjjnummuš  õõuʹdeemtuõjju. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ  2 680,50 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c199b2651 19.5.2021 mõõneeʹst.

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 5.5.2021
Sääʹmteʹǧǧ

Halltõs linnjii budjeʹttǩiõttʼtõõllmõõžž peäʹlrääʹjest säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss da sääʹmteʹǧǧlääʹjj teäggtemtaarbin

Lääʹddjânnam halltõs linnjii budjeʹttǩiõttʼtõõllmõõžž peäʹlrääʹjest, što lij čõnnõõttâm õõuʹdeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss da vaʹrrjââtt tän kaiʹbbjem teäggtõstaʹrbbe vueʹssmannu 2021 lââʹsställõsarvvlõseʹtǩǩõõzzâst. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj viiǥǥât še ǩiõrggânji õõudårra da vaʹrrjõõđât seämma õhttvuõđâst taʹrǩstõõllâd Sääʹmteeʹǧǧ teäggtemtääʹzz.

– Sääʹmteeʹǧǧ teäggtõõzz beäʹlnn lij šiõǥǥ, što resuursid taʹrǩstõõlât sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz õhttvuõđâst. Sääʹmteʹǧǧ toiʹmmai juʹn ååʹn leigga uuʹcces budjeeʹttin, mii eʹpet vaaikat tõõzz, mõõn nalla pâʹsttep håiddad Sääʹmtegga meäʹrruum lääʹjjmeâldlaž tuâjaid, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj lij mieʹrren äʹlǧǧed eeʹjj 2021 äiʹǧǧen. Lappi puõccihåiddamvuʹvdd lij raajjâm õuddčiõlǥtõõzz psykososiaalʼlaž tuärj taarbâst komissio tuejjeem ääiʹj.

– Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss õõlǥat, što toiʹmmjummša lie vaʹrrjum riʹjttjeei väär. Tät miârkkšââvv še psykososiaalʼlaž tuärj vueʹǩǩsõs resurssâsttmõõžž. Proseʹss ij vuäǯǯ kåmmned tõõzz, što tõt lij vueʹll resurssõsttum, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩääm riikkveäʹǩǩvuõđ pââjõõzz

Sääʹmteʹǧǧ lij eeʹjj 2022 raammeʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩääm pââjõõzz takai toimmjummšes. Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem pââjõs lij 1 024 100 euʹrred da kuâskk vaaldâšm õõuʹdummuž, poliittlaž da čõnstõkjoukktoimmjummuž nâânummuž, säʹmmlai parlamentaarlaž tuâj õõuʹdummuž, meeraikõskksaž tååim da saaǥǥtummuž õõuʹdummuž di Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tååim põõššjen sättmõõžž.

– Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjmeäʹr lâssnummuš lij šõõddtam juätkkjeei resurss- da tuâjjlažkåʹddvääʹn, kååʹtt õõlǥči juʹn čåuʹdded. Seämma Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi toiʹmmjummuž sättmõš põõššjen  õõlǥči ainsmâʹtted, ceälkk Juuso.

Saamelaiskäräjien kehysehdotus vuodelle 2022

Saamelaiskäräjien kehysehdotus vuosille 2022-2024

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteei  
040 687 3394 
tuomas.juuso(at)samediggi.fi  

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi 

Liiŋk:

Hallituksen puoliväliriihi 2021 ja neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–25