Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid mättʼtõõttjid

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz ǩiđđprääʹznǩest stipeeʹndid sääʹmǩiõli, sääʹm ǩiõtt-tuej da puäʒʒhååid määttain puârast spraavdõõttâm mättʼtõõttjid. Stipeeʹndid uʹvdde õhttsiʹžže kuʹtte škooultemkõõskõõzz liinjin valmštõõvvâm mättʼtõõttja.

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹndid vuåǯǯu täk nuõr:

Aanrõšǩiõll ja kulttuur: Heli Sarre

Tâʹvvsääʹmǩiõll ja kulttuur: Kristiina Jomppanen

Nuõrttsääʹmǩiõll ja kulttuur: Suvi-Tuuli Fofonoff

Sääʹm ǩiõtt-tuejj: Harri Krogerus ja Maria Saijets

Puäʒʒhåidd: Vili Nuorgam

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn ǩiõččâmnalla vueʹlnn åårrai liiŋkin. Liânttummuš lij juõkkum kooum vuässa.

 

Vuõssmõs vueʹss (ouddâl poorrâmpoodd): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

Nuʹbb vueʹss (poorrâmpoodd mâŋŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

Ravggon čuäjtõõttmõš: https://youtu.be/5haYPUkUK6c

 

Lââʹssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 rääi – ǩiõčč puäđõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv jäʹrjsteš 18.5. neʹttšõddmõššân. Šõddmõõžžâst vueiʹnneš 38 video ǩeeʹjjmieʹldd jânnam. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstummšid vuässõõttâm oummid, ärvstõõllʼjid da jååʹđteeʹjid di pukid šõddmõʹšše vuässõõttâm oummid.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvest leʹjje kueʹhtt klaass, 13-20-ekksa da vuâlla 13-ekksa, koin kuõhttuin vaʹlljeeš koumm vuõiʹtti. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvest jueʹǩǩeš õhtt cisttpeäggtõõzz.

 

Čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 vuõiʹtti:

12-20-ekksa

1. sââʹjj Traditional Goahka Show, Uʹccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul
Senja Aikio, Elle Raudasoja da Jesse Ruokolainen. Oʹhjjeei Solja Magga.

Juõkkum 2. sââʹjj Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Hetta pââibužškooul da Jeänõõǥǥ tuõddârlookkjiškooul

Sara-Elina Valkeapää, Biret Juliánná Hætta, Elen-Anne Juuso, Paulus Labba, Per-Jona Labba da Máret-Elle Valkeapää. Oʹhjjeei Anne-Mari Kukkonen da Sinikka Labba.

Juõkkum 2. sââʹjj Mij leäʹp čieʹpp mainstõõllâd – Čeʹvet, Čeʹvetjääuʹr škooul

Veera Nykänen, Maija Leivo, Markus Porsanger, Johannes Porsanger, Janna-Maria Semenoff, Inari Jomppanen, Iida Jomppanen da Anna Lias. Oʹhjjeei Hanna-Maaria Kiprianoff.

 

Vuâlla 13-ekksa

1. sââʹjj Mun lean čeahppi dánsut, Karesâvvan škooul
Ebba Valkeapää. Oʹhjjeei. Taina Syväjärvi

2. sââʹjj Muäna leäʹp čieʹpp räʹppjed-Maaski tueʹǩǩen, Čeʹvetjääuʹr škooul

Ilmari Leivo da Aarni Seri Oʹhjjeei. Hanna-Maaria Kiprianoff.

3. sââʹjj Mii leat čeahppit dahkat vaikko maid, Aanar škooul

Biret-Elle Ruotsala, Sara Ellen Safronova, Kenja Tervaniemi, Ann-Elle Näkkäläjärvi, Gábrellen Wolfiina Magga, Paulus Rauhala, Uula Kosonen, Juhan-Henrik Magga, Ante Mihkkal Safronov da Nils-Matti Paltto. Oʹhjjeei Siiri Magga

 

Cisttpeäggtõs: Čepis viiljah, Sääʹmougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs
Benjamin Arola da Kaius Erola. Oʹhjjeei Henna Aikio

 

Čuäʹjtõõzz Traditional Goahka Show, Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Mij leäʹp čieʹpp mainstõõllâd – Čeʹvet, Mun lean čeahppi dánsut ja Muäna leäʹp čieʹpp räʹppjed-Maaski tueʹǩǩen vuässâʹtte sääʹmnuõri eeʹttǩeeʹjen 22.5. jäʹrjstemnalla åårrai väʹlddkååʹddlaž Nuõrr Kulttuur -šõddmõʹšše.

Vuõssmõssân puättam vuäǯǯa ciistân selfie/youtubečuõv jueʹljin pueʹtti videoi raajjâm vääras.  Lââʹssen puk päʹlǩǩuum čuäʹjtõõzzi raajji vuäǯǯa koummjueʹlj videoi raajjmõõžž vääras.

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž projektt-tuâjjla tuâj

Projektt-tuâjjla tuâjjan lij vaʹstteed õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konfereensâst, plaanummšest, riâššmõõžžin, teâđtummšest, jeeʹres ouddvalmštõõllmõõžžin di šõddmõõžž mâʹŋŋtuâjain. Tuâjj älgg 14.6.2021 da peštt 27.8.2021 räjja.

Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konferenss riâžžât påʹrǧǧmannust 2021 ougglõsõhttvuõđin. Konfereenss vueiʹvvteeʹmmen lij Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da tõn riâžžât õõutveäkka Sääʹm parlamentaarlaž rääʹđ nuõriluʹvddkååʹddin.

Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe ââʹnteei škooultõs, sääʹmǩiõl silttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs.  Uʹvddep äärv oʹdde jiõččnaž da tääʹrǩes tuõjju di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaikktõs-silttõõzzid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjemtääʹzz V da tõʹst II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset ougglõstuâj åårrmõšpääiʹǩ mieʹldd 24% sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Projektt-tuâjjla tuâj lij vueiʹvv-vueʹzzest ougglõstuâj

Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm âlgg tååiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda piâtnâc 4.6.2021 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?6f492549

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd nuõripiisar Elli-Marja Hetta,elli-marja.hetta(at)samediggi.fi, teʹl. 050 3825 179 da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi, teʹl. 040 7082 072

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da nuõrisuåvtõõzz tåimmjummša addrõõzzâstwww.nuor.fi

Aanrest 21.5.2021                   

Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ ååcc ougglõsmämättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse koordinaattor

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattor mieʹrräiggsa tuej.

Tuejj älgg 1.8.2021 da peštt 31.12.2021 räjja. Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam åårrai škooulid, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da škooulniiʹǩǩi huõlteeʹjid.  Koordinaattor nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da tåimm âlddlõs õhttsažtuejast Uccjooǥǥ  kååʹddest põrggi projeʹkttjååʹđteeʹjin da haʹŋǩǩõõzz jeeʹres tuejjlaivuiʹm. Haʹŋǩǩõskoordinaattor tuõjju koʹlle še teâđtem- da aaʹšši õuʹddepuʹhttem tuej. Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid, kååʹtt lij vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooul tiuddeei sääʹmǩiõli (aanrõš-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõl) mättʼtõs, saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd oolǥbeäʹlnn leʹddi škooulid.

Haʹŋǩǩõõzz teäggteei lij mättʼtõs- da kulttuurministeria. Tuej pueʹrr hoiʹddjummuž veäʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš, da oodd jiõččnaž tuõjju. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuej õõlǥtem ââʹnteei škooultõs da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad škooultõs- da mättmateriaalkoontâr da õuddooumžen tåimm škooultõspiisar.

Haʹŋǩǩõskoordinaattor päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjemtääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 572,13 €). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24% da tuejjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Tuejjooccmõš mieʹlddõõzzineez âlgg tååimted  31.5.2021 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?1e73e825.  Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi, teʹl. 010 839 3112.

Aanrest 17.5.2021
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ toođvaž Lappi leett väʹlddõõzz tuʹmmstõʹǩǩe maaccted Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv valmštõõllma

Lappi leett väʹlddõs tuʹmmii täʹbbe ǩiđđmannu 17. peeiʹv maaccted Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv valmštõõllma. Väʹlddõs tuʹmmii ääʹššest jiõnin 43-3. Tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid jaukkeet puõʹtti mäddkåʹddkääʹvest.

Sääʹmteʹǧǧ lij toođvaž Lappi leett väʹlddõõzz tuʹmmstõʹǩǩe maaccted Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv 2040 valmštõõllma. Puõʹtti mäddkåʹddkääʹvest jaukkeet Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso rämmaš, što systemaattlaž da viiššlõs, eeʹǩǩpõõʹjid juätkkjam tuâjj lij pohttam tääzz. – Leäm samai kuärǥast, što väʹlddõõzz vuäzzla lie kuullâm mij jiõn da tuʹmmääm ainsmâʹtted sääʹmkulttuur da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji pueʹttivuõđ jaukkeeʹl ruʹvddčuõkku mieʹrǩǩummšid kääʹvest. Tät oudd ååsk tõõzz, što Lappist oummu jie leäkku väjldâttam Sääʹm meer, håʹt valmštõõllmest lij systemaattlânji põrggum priimmâd ruʹvddčuõkku liinj, ceälkk Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto vuässõõđi väʹlddõõzz såbbra, koʹst jueʹtǩi Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddem beäʹl õuʹdde pohttmõõžž. – Fiin, što säʹmmlai huõlid kuʹlle da vaʹldde tuõđâst. Haaʹlääm späʹssbõõššâd Lappi leett väʹlddõõzz da pukid, kook lie toiʹmmjam ääʹšš õõuʹdeem beäʹlest. Âânam tuõđi täʹrǩǩen, što toiʹmmjeei pirr vuuʹd kueʹdde õhttsaž õõudâsvaʹsttõõzz sääʹmkulttuur puõʹtti ääiʹjest, tuâtt Koivisto.

– Lij jõnn hiâlptõs, što Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid jaukkeet mäddkåʹddkääʹvest. Čõõđ mõõneeʹn ruʹvddčuâǥǥas leʹčči jååttam puki koolm sääʹm ǩiõlljoouk õõđvuuʹdi čõõđ. Tuäivam tuʹmmstõõǥǥ raaveem nuõri ååsk puõʹtti äigga da tõõzz, što säʹmmlai dommvuuʹdest vuäitt še puäʹđlvest tuejjeed säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin, juätkk II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuâǥǥasmieʹrǩǩummuš lij vuâsttlõsttum veiddsânji

Sääʹmteʹǧǧ da määŋg jeärraz lie määŋg vuâra jeeʹres beäʹlvälddmõõžžin da ceäʹlǩǩmin pohttam õuʹdde vuâsttlâsttmõõžžâs Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku mieʹrǩǩummšest mäddkåʹddkävva ni čõõnteʹmmen. I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto lij vuässõõttâm Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem äʹšštobddivuäzzliʹžžen Lappi leett halltõõzz såbbrid da pohttam toʹben še õuʹdde säʹmmlai vuäinnmõõžžid ruʹvddčuâǥǥaslinjjummšest. Lââʹssen Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuâǥǥas lij tuõttum joottlõk- da saaǥǥtem-ministeria tuejjtem čiõlǥtõõzzâst tääl beäʹlnn tuʹššen.

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjõõđi pâʹsslâšttam-mannust 2021 Lappi leett väʹlddõʹsse Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku linjjjummuž jaukkeem beäʹlest mäddkåʹddkääʹvest mâŋŋa tõʹst, ko Lappi leett halltõs tuʹmmii eʹtǩǩeed mäddkåʹddkääʹv priimmʼmõõžž väʹlddõʹsse.

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio(at)samediggi.fi

Snimldõk: Ville-Riiko Fofonoff

Pueʹtted tiõrvân čuâvvad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neeʹttest 18.5 čiâss 10

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt čuâvvad mââibaarǥ 18.5 čiâss 10 ääʹljeeʹl addrõõzzâst https://www.sajos.fi/live

Prograʹmme  vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/ 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju da Sunna Nousuniemi čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen – šõddmõõžž programm õlmstõttum

Jieʹllikarttohjjeei Katja Gauriloff, freelancer-tååimteei Sáárá Seipiharju da fiʹlmmraajji Sunna Nousuniemi tåimma pueʹtti mââibaarǥ 18.5.2021 riâššâmnalla åårrai Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin čiâss 10 ääʹljeeʹl. Šõddmõõžž ääʹvad Erke Eriksen musikkčuäjtõõzzin. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ravggon, kååʹtt čuäʹjat ođđ musiikkâs da še Talent Lääʹddest vuõinnum räʹppneǩ Mihkku Laiti kuõʹssai vuõlttõõzzâst! Vuäitak tobddõõttâd prograʹmme tääʹrǩben vueʹllʼlest.

Ravggon-bäʹndd lij raajjâm ođđ bliin õõutveäkka puuʹtʼteei Duomis Heandaratin. Bliin lij ǩiõrǥtummuž vuâlla. Bääʹnd vuäzzla lie seämma ǥo ouddâl, leâša musikk lij mottjam akustiikklab folk-popâst siõmmna kueʹrmsõʹbben da joba ǩiččlõddi puuʹtte. Suõmmõõzz lie vuäǯǯam inspiraatio suâlnas mooštin, persoonlaž põrggmõõžžin da toʹlǩǩummšin di põõlâst, što mâiʹd ǩeävv luõttu, ǥo ni mii ij leäkku teänab dovoʹlna. Tän vuâra Ravggon soiʹttai uuʹccab jooukin da čuäʹjat še ođđ käpplõõǥǥid, koid jeäʹla ouddlest čuäʹjtum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet pâʹjjel 300 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst vueiʹnet 38 video. Lââʹssen čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet seuʹrrjeeʹjid õõlmâs Youtube-striiʹme, mõõn liiŋk jueʹjjet čeäʹppvuõđpeeiʹv sosiaalʼlaž mediast.

Šõddmõõžž jååʹđtet koolmin sääʹmǩiõlin. Šõddmõõžž jååʹđte nuõrttsäämas Anna Lumikivi, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsäämas Teija Kaartokallio.

 

Programm mââibaarǥ 18.5.

9.45 Liinj ävvne
10.00 Neʹttšõddmõõžž programm älgg
Erke Eriksen musikkčuäʹjtõs
Säʹmmlaž päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu video puõccui čuäʹrvin
Vuõssmõs video
10.55 Õhttsaž kõhttsportt
11.00 Ravggon čuäjtââtt
11.30 Peiʹvvporrmõš – Sohkaršohkka skeeʹts da snimldõõǥǥ oouʹdab šõddmõõžžin
12.30 Neʹttšõddmõõžž programm juätkkai
Kueʹssen Mihkku Laiti
12.45 Loopp videoin
14.00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš da šõddmõõžž loopptummuš

Prograʹmme vuäiʹtte võl šõddâd muttâz. Vueiʹnnep sõrgg!

 

Lââ’ssteâđ:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 14.5.2021

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 14.5.2021.