Sääʹmteʹǧǧ toođvaž Lappi leett väʹlddõõzz tuʹmmstõʹǩǩe maaccted Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv valmštõõllma

Lappi leett väʹlddõs tuʹmmii täʹbbe ǩiđđmannu 17. peeiʹv maaccted Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv valmštõõllma. Väʹlddõs tuʹmmii ääʹššest jiõnin 43-3. Tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid jaukkeet puõʹtti mäddkåʹddkääʹvest.

Sääʹmteʹǧǧ lij toođvaž Lappi leett väʹlddõõzz tuʹmmstõʹǩǩe maaccted Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv 2040 valmštõõllma. Puõʹtti mäddkåʹddkääʹvest jaukkeet Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso rämmaš, što systemaattlaž da viiššlõs, eeʹǩǩpõõʹjid juätkkjam tuâjj lij pohttam tääzz. – Leäm samai kuärǥast, što väʹlddõõzz vuäzzla lie kuullâm mij jiõn da tuʹmmääm ainsmâʹtted sääʹmkulttuur da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji pueʹttivuõđ jaukkeeʹl ruʹvddčuõkku mieʹrǩǩummšid kääʹvest. Tät oudd ååsk tõõzz, što Lappist oummu jie leäkku väjldâttam Sääʹm meer, håʹt valmštõõllmest lij systemaattlânji põrggum priimmâd ruʹvddčuõkku liinj, ceälkk Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto vuässõõđi väʹlddõõzz såbbra, koʹst jueʹtǩi Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddem beäʹl õuʹdde pohttmõõžž. – Fiin, što säʹmmlai huõlid kuʹlle da vaʹldde tuõđâst. Haaʹlääm späʹssbõõššâd Lappi leett väʹlddõõzz da pukid, kook lie toiʹmmjam ääʹšš õõuʹdeem beäʹlest. Âânam tuõđi täʹrǩǩen, što toiʹmmjeei pirr vuuʹd kueʹdde õhttsaž õõudâsvaʹsttõõzz sääʹmkulttuur puõʹtti ääiʹjest, tuâtt Koivisto.

– Lij jõnn hiâlptõs, što Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku kuõskki mieʹrǩǩummšid jaukkeet mäddkåʹddkääʹvest. Čõõđ mõõneeʹn ruʹvddčuâǥǥas leʹčči jååttam puki koolm sääʹm ǩiõlljoouk õõđvuuʹdi čõõđ. Tuäivam tuʹmmstõõǥǥ raaveem nuõri ååsk puõʹtti äigga da tõõzz, što säʹmmlai dommvuuʹdest vuäitt še puäʹđlvest tuejjeed säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin, juätkk II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuâǥǥasmieʹrǩǩummuš lij vuâsttlõsttum veiddsânji

Sääʹmteʹǧǧ da määŋg jeärraz lie määŋg vuâra jeeʹres beäʹlvälddmõõžžin da ceäʹlǩǩmin pohttam õuʹdde vuâsttlâsttmõõžžâs Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku mieʹrǩǩummšest mäddkåʹddkävva ni čõõnteʹmmen. I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto lij vuässõõttâm Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem äʹšštobddivuäzzliʹžžen Lappi leett halltõõzz såbbrid da pohttam toʹben še õuʹdde säʹmmlai vuäinnmõõžžid ruʹvddčuâǥǥaslinjjummšest. Lââʹssen Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuâǥǥas lij tuõttum joottlõk- da saaǥǥtem-ministeria tuejjtem čiõlǥtõõzzâst tääl beäʹlnn tuʹššen.

Sääʹmteʹǧǧ nuäjjõõđi pâʹsslâšttam-mannust 2021 Lappi leett väʹlddõʹsse Jiõŋŋmiâr ruʹvddčuõkku linjjjummuž jaukkeem beäʹlest mäddkåʹddkääʹvest mâŋŋa tõʹst, ko Lappi leett halltõs tuʹmmii eʹtǩǩeed mäddkåʹddkääʹv priimmʼmõõžž väʹlddõʹsse.

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio(at)samediggi.fi

Snimldõk: Ville-Riiko Fofonoff