Halltõs linnjii budjeʹttǩiõttʼtõõllmõõžž peäʹlrääʹjest säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss da sääʹmteʹǧǧlääʹjj teäggtemtaarbin

Lääʹddjânnam halltõs linnjii budjeʹttǩiõttʼtõõllmõõžž peäʹlrääʹjest, što lij čõnnõõttâm õõuʹdeed säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss da vaʹrrjââtt tän kaiʹbbjem teäggtõstaʹrbbe vueʹssmannu 2021 lââʹsställõsarvvlõseʹtǩǩõõzzâst. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj viiǥǥât še ǩiõrggânji õõudårra da vaʹrrjõõđât seämma õhttvuõđâst taʹrǩstõõllâd Sääʹmteeʹǧǧ teäggtemtääʹzz.

– Sääʹmteeʹǧǧ teäggtõõzz beäʹlnn lij šiõǥǥ, što resuursid taʹrǩstõõlât sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz õhttvuõđâst. Sääʹmteʹǧǧ toiʹmmai juʹn ååʹn leigga uuʹcces budjeeʹttin, mii eʹpet vaaikat tõõzz, mõõn nalla pâʹsttep håiddad Sääʹmtegga meäʹrruum lääʹjjmeâldlaž tuâjaid, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj lij mieʹrren äʹlǧǧed eeʹjj 2021 äiʹǧǧen. Lappi puõccihåiddamvuʹvdd lij raajjâm õuddčiõlǥtõõzz psykososiaalʼlaž tuärj taarbâst komissio tuejjeem ääiʹj.

– Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss õõlǥat, što toiʹmmjummša lie vaʹrrjum riʹjttjeei väär. Tät miârkkšââvv še psykososiaalʼlaž tuärj vueʹǩǩsõs resurssâsttmõõžž. Proseʹss ij vuäǯǯ kåmmned tõõzz, što tõt lij vueʹll resurssõsttum, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩääm riikkveäʹǩǩvuõđ pââjõõzz

Sääʹmteʹǧǧ lij eeʹjj 2022 raammeʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩääm pââjõõzz takai toimmjummšes. Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem pââjõs lij 1 024 100 euʹrred da kuâskk vaaldâšm õõuʹdummuž, poliittlaž da čõnstõkjoukktoimmjummuž nâânummuž, säʹmmlai parlamentaarlaž tuâj õõuʹdummuž, meeraikõskksaž tååim da saaǥǥtummuž õõuʹdummuž di Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tååim põõššjen sättmõõžž.

– Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjmeäʹr lâssnummuš lij šõõddtam juätkkjeei resurss- da tuâjjlažkåʹddvääʹn, kååʹtt õõlǥči juʹn čåuʹdded. Seämma Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi toiʹmmjummuž sättmõš põõššjen  õõlǥči ainsmâʹtted, ceälkk Juuso.

Saamelaiskäräjien kehysehdotus vuodelle 2022

Saamelaiskäräjien kehysehdotus vuosille 2022-2024

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteei  
040 687 3394 
tuomas.juuso(at)samediggi.fi  

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi 

Liiŋk:

Hallituksen puoliväliriihi 2021 ja neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–25