Saaǥǥjååʹđteei Juuso: Ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggâz čåuddmõõžž čuäʹjte, što taarbšet sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõõzz

Ââʹlmõs vaaldâšmvuõiǥâs (KHO) lij ouddam tuʹmmstõõǥǥâs  eeʹjj 2019 sääʹmteʹǧǧvaali  vaal-loǥstõkmieʹrǩǩummšid kuõskki aaʹššin. KHO priimi Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe 37 ooumžed Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd da halltõõzz tuʹmmstõõǥǥi vuâstta da heelǥii leʹbe kuõʹđi tuʹtǩǩeeǩâni õhttsiʹžže 124 läittmõšâd. Sääʹmteʹǧǧ kommentâstt ääʹšš õõlmâs eeʹǩǩ-ǩeʹrjjtuʹmmstõõǥǥi vuâđald.  

Sääʹmteʹǧǧ vuäinn, što KHO ij õinn tiuddmeärrsânji ciʹstte alggmeer säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ, håʹt ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea tuõđi eeʹjjest 2019 ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummuž Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem kuõskki KHO tuʹmmstõõǥǥi beäʹlnn di õõlǥti Lääʹddjânnam vuõiǥeed neeuʹrtummšid da ââʹnned huõl što tõk jie teänab puäʹđlvest juåtkku.

– Sääʹmteʹǧǧ ǩeäčč, što ÕM  ooumažvuõiggâdvuõttkomitea čåuddmõõžži šiõtteem kaiʹbbjõõzz jie tiõuddu, håʹt KHO lij välddam lokku ooumažvuõiggâdvuõttkomitea vuäinnmõõžžid tuʹlǩǩeemvuâđđjurddjen, da håʹt lääʹjj tuʹlǩǩummšin lie šõddâm juʹn vueiʹtlvânji tääʹrǩes muttâz säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ årra, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. 

– Ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggâz ođđ tuʹmmstõõǥǥ čuäʹjte tõn, što põõšši čåuddmõʹšše kuåstât tåʹlǩ muuʹtteeʹl sääʹmteʹǧǧlääʹjj, juätkk Juuso. 

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tåimmkååʹdd tuâjj lij jååʹttmen da tåimmpââʹjj poott 15.5.2021.

Tueʹǩǩen ÕM meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđi suåppmõõžž neeuʹrtummuš

ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij tuõttâm täʹlvvmannust 2019 uʹvddmes čåuddmõõžžâst, što KHO lij iiʹjji 2011 da 2015 tuʹmmstõõǥǥivuiʹm neeuʹrtam ÕM meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđi suåppmõõžž priimeen sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe oummid vuõiggâdvuõđ vuâsttsaž kriteeʹrid vuâđđõõveeʹl. KP-suåppmõš lij õhtt ÕM ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžžin, kååʹtt lij Lääʹddjânnmest puättam čõõnnʼjen viõʹǩǩe eeʹjjest 1976.

Ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij vuâmmšâttam Lääʹddjânnam õinn ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummši juätkkjummšest iiʹjji 2011 da 2015 vaal-loǥstõõǥǥid kuõskki KHO tuʹmmstõõǥǥi puʹrǧǧeeǩâni kuâđđmõʹšše (7/2019) kuuleeʹl. Seämmast ooumažvuõiggâdvuõttkomitea vaaʹldi säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki siâzztõõzzid jåʹttlõttum seuʹrrjummša, da Lääʹddjânnam âlgg raportâʹstted siâzztõõzzi tiuʹddepiijjmõõžžâst juʹn pâʹsslâšttam-mannust 2022.

KHO teâđast lie tuʹmmstõktuâj poodd leämmaž täk Ooumažvuõiggâdvuõttkomitea njuhččmannust 2021 čuäʹjtem vuâmmšõõzz.

Aainâs vueʹss ååʹn uvddum tuʹmmstõõǥǥin kuuitâǥ juätkk vuõiggâdvuõttneeuʹrtummuž, ko KHO ǩeäčč åårrmes ânnʼjõž lääʹjj viõǥǥâst ååreeʹn čõnnum tuõʹllʼjed viõǥǥâst õʹhttešt tuʹmmeeʹmes aaʹššin da joba veeideed tõi vaaiktõõzz ođđ läittmõõžžid, håʹt tät viiǥǥče säʹmmlai vuõiggâdvuõđi neeuʹrtummša. Seämmast vuõiǥâsvueʹjj pannõõutnallšemvuõtt kõõrâsm, ko “puuʹttes pååʹrdest” ǩiõttʼtõõllma pueʹtti ođđ aaʹššin KHO kuuitâǥ ååʹn jääʹǩǩat ooumažvuõiggâdvuõttkomitea linjjummšid. 

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteei  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi