Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv projeʹktt-tuejjla tuej

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 15.6.2021 räijja. Projeʹktt-tuejjlaž vaʹsttad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv plaanummžest, jäʹrjstumžin, õhttvuõđ ââʹnnmõõžžâst čõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeji kõõskâst di teâđteʹmest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da čõđđmõõžž lopptuejain. Čeäʹppvuõttpeiʹvv 2021 čuäjtet tän eeʹjj neeʹtt pääiʹǩ virtuaalšõddmõššan Projeʹktt-tuejjlaž tuejjad ougglõsõhttvuõđin škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koon õuddooumžen toimmai škooultõspiisar.

Tuej oʹnnstam håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmǩiõllsaž tääiđ. (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Ääʹrvastââʹnnep oodd jiõččlânji da tääʹrǩeʹld tuejjummža di pueʹrid õhttsažtuejj- da vuârrvaaiktõstääiđaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššâm õõlǥtemtääʹzz V da tõʹst  II tääʹzz mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2204,04 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset ougglõstuej päiʹǩǩkååʹdd mieʹldd  24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuejjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrõõtti tuejjtobddâmlââʹzz.

Ooccmõõžž mätt- da tuejjtuõđštõõzzineez âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda piâtnac 12.3.2021 čiâss 12.00 mõõneeʹst neʹttpååʹštin, addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?138d8fc1

Lââʹssteâđaid tuejast oudd škoultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, teʹlf. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi da õõudbu iijji Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvi šõddmõõžžid. addrõõzzâst www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com/

Aanrest 24.2.2021             

Sääʹmteʹǧǧ